Beroep gasdistributieplanner

Gasdistributieplanners volgen en controleren de stroom van aardgas tussen pijpleidingen en het distributiesysteem, in overeenstemming met de dienstregelingen en de behoeften. Zij rapporteren over de aardgasstroom, zorgen ervoor dat het schema wordt gevolgd of dat aanpassingen worden aangebracht in het geval van problemen die nodig zijn om aan de vraag te voldoen.

Gasdistributieplanner: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gasverbruik

  De factoren die een rol spelen bij berekening en schatting van het gasverbruik in een woonhuis of bedrijfsgebouw, evenals de wijzen waarop het gasverbruik kan worden verminderd of zuiniger met gas kan worden omgegaan.

 • Brandstofdistributiesystemen

  Kennis van alle aspecten van brandstofdistributiesystemen en componenten zoals pijpleidingsystemen, kleppen, pompen, filters en brandstofmonitors.

 • Brandstof

  De verschillende kwaliteiten, gevaren en toepassingen van gasvormige brandstoffen, zoals oxyleenacetyleen, oxy-benzine, oxy-waterstof en andere.

 • Veiligheidsvereisten voor goederen die via pijpleidingen worden getransporteerd

  Beschikken over kennis van de veiligheidsvoorschriften en -maatregelen die nodig zijn om ongevallen tijdens het transport van goederen via pijpleidingen te voorkomen. Borgen van maatregelen voor het transport van aardolie en aardolieproducten, olefine, ammoniak, CO2, waterstof en andere.

 • Regelgeving inzake transport via pijpleidingen

  Kennis van de voorschriften voor vervoer via pijpleidingen en de toepassing daarvan op de pijpleidingen. Regels voor vervoer via pijpleidingen toepassen op de bouw van nieuwe locaties.

Vaardigheden

 • Verslag uitbrengen over incidenten inzake brandstofdistributie

  Formulieren opstellen met bevindingen in het kader van controles van de temperatuur van het pompsysteem en controles van het waterniveau, enz.; rapporten opstellen met eventuele problemen of incidenten die zich hebben voorgedaan.

 • Naleving van gasverdelingsschema's verzekeren

  De activiteiten van een gasverdelingfaciliteit en gasverdelingsystemen monitoren om ervoor te zorgen dat de verdelingsdoelstellingen worden bereikt en aan de vraag naar gaslevering wordt voldaan.

 • Energiedistributieschema's aanpassen

  De procedures voor de distributie van energie controleren om te beoordelen of de energievoorziening moet worden verhoogd of verlaagd, afhankelijk van veranderingen in de vraag en deze veranderingen in het distributieschema opnemen. Ervoor zorgen dat de wijzigingen worden nageleefd.

 • Toezicht houden op activiteiten rond gasdistributie

  Toezicht houden op de activiteiten van een gasdistributie-installatie en het beheer van gasdistributiesystemen, zoals pijpleidingen, om ervoor te zorgen dat de wetgeving wordt nageleefd, en dat de apparatuur efficiënt wordt behandeld en onderhouden.

 • Milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken

  Streven naar de beperking van het potentiële effect dat pijpleidingen en goederen die zij vervoeren kunnen hebben op het milieu. Tijd en middelen investeren in de overweging van de milieueffecten van de pijpleiding, de maatregelen die zouden kunnen worden genomen om het milieu te beschermen en de potentiële stijging van de kosten van het project.

 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur

  Ervoor zorgen dat de voorschriften voor de exploitatie van pijplijnen worden nageleefd. Ervoor zorgen dat de pijplijninfrastructuur in overstemming is met de wettelijke mandaten en dat voldaan wordt aan de regelgeving betreffende het transport via pijplijnen.

 • Opvolging van dienstverlening met betrekking tot pijpleidingen uitvoeren

  De activiteiten opvolgen met betrekking tot het plan, het distributieschema en de door de pijpleidinginfrastructuur gerealiseerde service. Ervoor zorgen dat de toewijzingen van pijpleidingroutes worden uitgevoerd en voldoen aan de klantovereenkomsten.

Optionele kennis en vaardigheden

soorten pijpleidingen onderzoeken uitvoeren over routes van pijpleidingen gasverdelingsschema's ontwikkelen routemogelijkheden voor pijpleidingprojecten analyseren activiteiten van pijpleidinginfrastructuur testen kleppen controleren voor juiste gasdruk zorgen gasmeter aflezen energiebehoeften vaststellen zorgen voor het onderhoud van installaties voor brandstofdistributie onderhoud van apparatuur verzekeren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

Source: Sisyphus ODB