Beroep gezondheidsvoorlichtings- en opvoedingsconsulent

Gezondheidsvoorlichtings- en opvoedingsconsulenten verstrekken advies en informatie over verschillende gezondheidsthema's aan de gemeenschap. Zij kunnen helpen bij pre- en postnatale zorg, voedingsadvies geven en mensen helpen om te stoppen met roken. Gezondheidsvoorlichtings- en opvoedingsconsulenten stellen gezondheids- en preventieprogramma's op.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wettelijke vereisten in de sociale sector

  De eisen uit wet- en regelgeving voor de sociale sector.

 • Onderwijs binnen de eigen gemeenschap

  Programma’s die zijn gericht op sociale ontwikkeling en educatie van personen in hun eigen gemeenschap door uiteenlopende formele of informele onderwijsmethoden.

Vaardigheden

 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren

  Nauwkeurige, beknopte, actuele en tijdige gegevens bijhouden van het werk met gebruikers van de diensten, met inachtneming van de wetgeving en het beleid op het gebied van privacy en veiligheid.

 • Sociale begeleiding bieden

  De gebruikers van sociale diensten helpen bij het oplossen van persoonlijke, sociale of psychologische problemen.

 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren

  Evalueren van de sociaal dienstverleningsplannen, rekening houdend met de meningen en voorkeuren van uw gebruikers van de dienst. Opvolgen van het plan, waarbij de kwantiteit en kwaliteit van de geleverde diensten worden beoordeeld.

 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten

  Ontwikkelen van een samenwerkende hulprelatie, het aanpakken van eventuele breuken of spanningen in de relatie, het bevorderen van de band en het verkrijgen van vertrouwen en samenwerking van gebruikers door middel van empathisch luisteren, zorg, warmte en authenticiteit.

 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen

  Diensten verlenen die rekening houden met verschillende culturele en taaltradities, die de eerbiediging en validatie van gemeenschappen aantonen en consistent zijn met het beleid op het gebied van mensenrechten en gelijkheid en diversiteit.

 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten

  Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten met inachtneming van de waarden en principes ten aanzien van maatschappelijk werk.

 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk

  Beslissingen nemen wanneer dat nodig is, binnen de grenzen van de toegekende bevoegdheden en rekening houdend met de input van de gebruiker van de dienst en andere zorgverleners.

 • Empathisch zijn

  Emoties en inzichten ervaren door een ander herkennen, begrijpen en delen.

 • Gemeenschapsrelaties opbouwen

  Affectieve en langdurige relaties met lokale gemeenschappen ontwikkelen, door bijvoorbeeld speciale programma’s voor kleuterscholen en scholen en voor gehandicapten en ouderen te organiseren, het bewustzijn te vergroten en in ruil daarvoor waardering van de gemeenschap te krijgen.

 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen

  De sociale situatie van de gebruikers van de diensten beoordelen, waarbij nieuwsgierigheid en respect voor de dialoog in evenwicht met elkaar moeten staan, rekening houdend met hun families, organisaties en gemeenschappen en de daaraan verbonden risico’s, en de behoeften en de middelen om aan fysieke, emotionele en sociale behoeften te voldoen.

 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten

  Verbale, non-verbale, schriftelijke en elektronische communicatie gebruiken. Aandacht hebben voor de behoeften, kenmerken, vaardigheden, voorkeuren, leeftijd, ontwikkelingsfase en cultuur van de specifieke gebruikers van sociale diensten.

 • Kennis van menselijk gedrag gebruiken

  Principes beoefenen met betrekking tot groepsgedrag, trends in de samenleving en invloed van de maatschappelijke dynamiek.

Optionele kennis en vaardigheden

personen met een handicap helpen om deel te nemen aan gemeenschapsactiviteiten gebruikers van sociale diensten sterker maken volksgezondheidsproblemen aanpakken gezinnen helpen in crisissituaties drugs- en alcoholverslavingen van cliënten beoordelen gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen in gezondheidsdiensten promoten bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg advies geven over geestelijke gezondheid informeren over de risico’s van drugs- en alcoholmisbruik gezondheidsvoordelen van voedingsaanpassingen vaststellen pleiten voor gebruikers van sociale diensten advies geven over zwangerschappen groepssessies houden over voeding bijdragen aan campagnes inzake volksgezondheid personen ondersteunen bij veranderingen van voeding sociale crisissen beheersen sociale verandering promoten activiteiten voor gezondheidspromotie beheren gezondheidsbeoordelingen uitvoeren

Source: Sisyphus ODB