Beroep havenmeester

Havenmeesters regelen de activiteiten van de verkeersverdeling voor de havenautoriteiten. Zij handhaven regels en voorschriften, zoals het aanmeren van schepen, het behandelen en opslaan van vracht, en het gebruik van havenfaciliteiten. Zij houden zich bezig met de uitvoering van toezichts- en schoonmaakwerkzaamheden aan terreinen, straten, gebouwen en watergebieden van de havendienst. De havenmeesters zorgen er ook voor dat de activiteiten met betrekking tot de inkomsten worden gedocumenteerd en aan de boekhoudafdeling worden voorgelegd. Zij adviseren havenautoriteiten over tarieven en herzieningen van haventarieven en verzoeken stoomschipondernemingen te vragen om havenfaciliteiten te gebruiken. Zij begeleiden activiteiten met betrekking tot het opstellen van statistieken over de dagelijkse en jaarlijkse scheeps- en vrachtstatistieken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Grondstoffen bij transport over zee

  Kennis van de belangrijkste goederen die over zee worden vervoerd, te weten olie, graan, erts, steenkool en kunstmest, en hun kenmerken en onderverdelingen.

 • Havenverordeningen

  Kennis hebben van havennormen en havenwet- en regelgeving, hoofdzakelijk gebaseerd op gemeentelijke wetten, havenwetten of het maritieme wetboek.

 • Fysieke onderdelen van schepen

  Gedetailleerde kennis van de verschillende fysieke onderdelen van schepen. Deze onderhouden en verzorgen om optimaal functioneren te waarborgen.

 • Douaneregelgeving voor passagiers

  Begrip van douaneregelgeving voor passagiers: weten welke officiële documenten of aangifteformulieren nodig zijn voor verschillende soorten passagiers.

 • Schepen toewijzen aan scheepsroutes

  Begrijpen hoe bepaalde soorten schepen verschillende soorten vracht vervoeren en op verschillende scheepvaartroutes actief zijn. Inzicht in de huidige maritieme routes om de aankomst en het vertrek van schepen vanuit havens te plannen en regelen.

 • Geografische gebieden

  Detailkennis van het geografische gebied; kennis van waar verschillende organisaties activiteiten uitoefenen.

 • Soorten zeeschepen

  Beschikken over kennis van een grote verscheidenheid aan zeeschepen en hun eigenschappen en specificaties. Met deze kennis waarborgen dat bij hun levering rekening wordt gehouden met alle veiligheids-, technische en onderhoudsmaatregelen.

Vaardigheden

 • Verbeteringsprocedures voor havenactiviteiten beheren

  Beheren van alle verbeteringsprocedures in havenactiviteiten, inclusief de ontwikkeling en uitvoering ervan. Inzicht hebben in havenactiviteiten, operaties en de manier waarop deze worden uitgevoerd om verbeteringen te managen.

 • Anticiperen op logistieke eisen voor havenactiviteiten

  Anticiperen op de havenlogistiek op basis van het vertrek en de aankomst van de schepen. Leiden van het personeel om havenactiviteiten uit te voeren.

 • Veiligheidsbeheer toepassen

  De maatregelen en voorschriften inzake veiligheid en beveiliging toepassen en toezien op de veiligheid, teneinde een veilige omgeving op de werkplek in stand te houden.

 • Grootschalige rampoefeningen uitvoeren

  Het uitvoeren en mobiliseren van alle inspanningen, het ondersteunen van organisaties, middelen en communicatie binnen de luchthaven om preventieplanoefeningen uit te voeren om luchthavenpersoneel voor te bereiden en op te leiden voor echte noodsituaties.

 • Vrachtactiviteiten van vaartuigen beheren

  Het beheer van en het toezicht op het veilig en op tijd laden en lossen van goederen van schepen in de haven.

 • Zorgen voor een continue naleving van de regelgeving

  Taken en procedures uitvoeren om ervoor te zorgen dat luchtvaartcertificaten hun geldigheid behouden; zo nodig vrijwaringsmaatregelen nemen.

 • Havencommunicatiesystemen gebruiken

  Telefoon- en radiosystemen en complexere communicatiesystemen bedienen die worden gebruikt in binnenhavens, bij de coördinatie van havenactiviteiten.

 • Procedures toepassen om te verzekeren dat vracht voldoet aan de douanevoorschriften

  De verschillende procedures toepassen die vereist zijn om aan douaneverplichtingen te voldoen bij het grensoverschrijdend transport van goederen en aankomsten via havens/luchthavens of een ander logistiek knooppunt, zoals het opstellen van schriftelijke douaneaangiften. Verschillende procedures toepassen voor verschillende soorten goederen en ervoor zorgen dat de transportvoorschriften worden nageleefd.

 • Toezicht houden op verplaatsingen van reizigers

  Toezicht houden op het in- en ontschepen van reiziger; ervoor zorgen dat de veiligheidsvoorschriften worden gevolgd volgens de specificaties.

 • Vracht op schepen laden

  Vracht lossen en laden op schepen. Het houden van toezicht op het laden en lossen van vracht.

 • Toezicht houden op het inladen van vracht

  Toezicht houden op het laden en lossen van vracht, goederen en andere items. Ervoor dat alle vracht volgens de voorschriften en normen correct wordt behandeld en opgeslagen.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Havenactiviteiten beheren

  Strategieën voor havenactiviteiten ten uitvoer brengen om voldoende inkomsten te verwerven en optimale klantenservice te bieden.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Marinecommunicatiesystemen bedienen

  Marinecommunicatiesystemen aan boord bedienen; communiceren met andere schepen of met centra aan het vaste land, bijv. om urgente berichten betreffende veiligheid te verzenden; signaleringen verzenden of ontvangen, enz.

 • Anticiperen op onderhoud van installaties

  Middelen en activiteiten voorbereiden om het onderhoud van de installatie uit te voeren, in overeenstemming met de budgetbehoeften.

 • Vaarroutes van vaartuigen coördineren

  Het ontwikkelen, beheren en coördineren van de route van schepen wereldwijd, samen met andere belanghebbenden.

 • Contacten onderhouden met havengebruikers

  Communiceren en samenwerken met havengebruikers zoals verladers, vrachtklanten en havenbeheerders.

 • Zorgen voor de naleving van de havenregels

  Zorgen voor de naleving van de voorschriften in havens en zeehavens. Met de betrokken autoriteiten communiceren om mogelijke risico’s te identificeren.

 • Toezicht houden op de bewegingen van de bemanning

  Toezicht houden op het in- en ontschepen van bemanningsleden; ervoor zorgen dat de veiligheidsvoorschriften worden gevolgd volgens de specificaties.

 • Dokwerkzaamheden coördineren

  Coördineren van vrachtzendingen in en uit de kade. Hijskranen plaatsen en regelen van containers, rekening houdend met de exacte maten en het gewicht van elke container.

 • Instructies aan medewerkers geven

  Instructies aan medewerkers geven door gebruik te maken van verschillende communicatietechnieken. De communicatiestijl aanpassen aan de doelgroep om instructies over te brengen zoals bedoeld.

 • Toezicht houden op het uitladen van vracht

  Toezicht op het uitladen van apparatuur, vracht, goederen en andere artikelen. Ervoor dat alles correct wordt afgehandeld en opgeslagen in overeenstemming met voorschriften en normen.

Optionele kennis en vaardigheden

diensten op een flexibele manier uitvoeren beschikken over computervaardigheden verschillende communicatiekanalen gebruiken checklists volgen betrouwbaar handelen zelfvertrouwen tonen klantervaringen beheren transportbeheerconcepten toepassen

Source: Sisyphus ODB