Beroep hoofd assemblage

hoofd assemblage
Credits: Shutterstock.com

De leidinggevenden van de industriële assemblage zijn belast met de organisatie, planning en coördinatie van de assemblage. Zij houden alle werkzaamheden bij en beheren het proces voor efficiënt functioneren om problemen als productieverlies aan te pakken. Zij leggen verantwoording af aan de industriële productiemanager.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken hoofd assemblage

 • Bepaalt de productievereisten (bijvoorbeeld outputkwaliteit of hoeveelheid, kosten, tijd, vereiste arbeidsinzet), door het analyseren van grafieken, productieorders, -schema's, etc.
 • Bepaalt schema's, workflows en opdrachten voor lopende-bandactiviteiten.
 • Overlegt met andere leidinggevenden om werkzaamheden en activiteiten binnen of tussen departementen of afdelingen te coördineren.
 • Geeft instructies aan medewerkers, bijvoorbeeld over werkspecificaties of de bediening van apparatuur.
 • Houdt toezicht en controleert het materiaal, de producten of de apparatuur om mogelijke defecten of fouten te ontdekken.
 • Houdt toezicht op het functioneren van de lopende-bandmedewerkers, bijvoorbeeld door meters, tellers of andere indicatoren te raadplegen.
 • Controleert de kwaliteit en kwantiteit van de productie.
 • Evalueert de lopende productieschattingen en outputs.
 • Participeert in de activiteiten van de lopende-bandmedewerkers.
 • Geeft of organiseert training in werkgerelateerde vaardigheden voor lopende-bandmedewerkers.
 • Ziet toe op de naleving van veilligheids- en gezondheidsregelgeving.
 • Draagt initiatieven aan en implementeert deze, zoals nieuwe productietechnieken of producten, aankoop van nieuwe machines, veranderingen in de stafbezetting, etc.

Gerelateerde beroepen assemblage, lopende band

 • Controller geautomatiseerde assemblagelijn
 • Lopende-band operator
 • Lopende-bandmedewerker
 • Montage medewerker elektrische apparaten
 • Montage medewerker metalen producten
 • Montage medewerker, anders
 • Productie medewerker montage kunststof producten
 • Productie medewerker montage leren producten
 • Productie medewerker montage rubberen producten

Kennis

 • Fabricageprocessen

  De stappen die nodig zijn om materiaal te verwerken tot een product, alsmede de ontwikkeling en de grootschalige productie ervan.

 • Industriële software

  De selectie van software die ter ondersteuning wordt gebruikt bij calculatie, beheer en planning van industriële processen, onder meer ter verbetering van ontwerp, werkstroom en productie.

 • Productieprocessen

  Materialen en technieken die vereist zijn in het productie- en distributieproces.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Industrieel ontwerpen

  Het ontwerpen van producten die door middel van technieken voor massaproductie moeten worden vervaardigd.

 • Industriële techniek

  Het gebied van de techniek met betrekking tot de ontwikkeling, verbetering en toepassing van complexe processen en systemen van kennis, mensen, apparatuur, enz.

Vaardigheden

 • Kwaliteitscriteria voor productie definiëren

  Definiëren en beschrijven van de criteria aan de hand waarvan de gegevenskwaliteit wordt gemeten voor fabricagedoeleinden, zoals internationale normen en fabricagevoorschriften.

 • Productie optimaliseren

  Analyseren en bepalen van de sterke en zwakke punten van de oplossingen, conclusies of benaderingen van problemen; alternatieven formuleren en plannen.

 • Productieschema’s volgen

  Volgen van het productieschema, rekening houdend met alle eisen, tijden en behoeften. Dit schema schetst welke afzonderlijke goederen in elke periode geproduceerd moeten worden en geeft een overzicht van de verschillende aandachtspunten zoals productie, personeel, voorraden, enz. Het is meestal gekoppeld aan de productie waar het plan aangeeft wanneer en hoeveel van elk product nodig is. Alle informatie gebruiken die bij de daadwerkelijke uitvoering van het plan aanwezig is.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Productiebeleid ontwikkelen

  Het ontwikkelen van het beleid en procedures in een fabriek, zoals het werkgelegenheidsbeleid of de veiligheidsprocedures.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Toezien op de productievoorwaarden

  Toezicht houden op de productieprocessen en alle middelen voorbereiden die nodig zijn om een efficiënte en continue productiestroom in stand te houden.

 • Over productieresultaten rapporteren

  Rapporteren over de productie aan de hiërarchie. Vermelden van een specifieke reeks parameters, zoals de geproduceerde hoeveelheid en het tijdschema en eventuele problemen of onverwachte gebeurtenissen.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Productiviteitsdoelstellingen halen

  Methoden bedenken om een verbetering van de productiviteit te bepalen en de te bereiken doelstellingen en de benodigde tijd en middelen aan te passen.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Toezicht houden op kwaliteitscontroles

  De kwaliteit van de geleverde goederen of diensten controleren en waarborgen door toe te zien op het feit dat alle productiefactoren voldoen aan de kwaliteitseisen. Toezicht houden op productinspecties en tests.

 • Toezicht houden op werkzaamheden

  Leiden van en toezicht houden op de dagelijkse activiteiten van ondergeschikt personeel.

 • Productieplannen communiceren

  Aan alle niveaus productieplannen communiceren op een wijze dat de doelstellingen, processen en vereisten duidelijk zijn. Ervoor zorgen dat informatie wordt doorgegeven aan alle personen die bij het proces betrokken zijn, aangenomen dat zij verantwoordelijk zijn voor het algehele succes.

 • Toezicht houden op montagewerkzaamheden

  Het geven van technische instructies aan bandwerkers en het controleren van de vooruitgang die zij boeken om aan de kwaliteitsnormen te voldoen en om na te gaan of de in het productieplan vastgestelde doelstellingen zijn bereikt.

 • Productieprocessen analyseren voor verbetering

  Productieprocessen analyseren die leiden tot verbetering Analyseren om productieverliezen en totale productiekosten te verminderen.

 • Werknemers opleiden

  Werknemers leiden en begeleiden via een proces waarbij hen de nodige vaardigheden worden aangeleerd voor de baan. Activiteiten organiseren bedoeld om het werk en de systemen voor te stellen of om de prestaties van individuen en groepen te verbeteren in organisatorische omgevingen.

 • Richtsnoeren voor productie opstellen

  Ontwerpprocedures en richtlijnen opstellen om ervoor te zorgen dat fabrikanten en overheden voldoen aan overheids- en industriële voorschriften op zowel internationale als binnenlandse markten.

 • Productieschema aanpassen

  Aanpassen van de planning met het oog op een permanente verplaatsing.

 • Afdelingsschema aan medewerkers geven

  Medewerkers door pauzes en lunches leiden, werk plannen, zich houden aan de aan de afdeling toegewezen werkuren.

 • Hulpbronnen beheren

  Het personeel, de machines en de apparatuur beheren om de resultaten van de productie te optimaliseren, in overeenstemming met het beleid en de plannen van de onderneming.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Productie controleren

  Plannen, coördineren en regisseren van alle productie-activiteiten om er zeker van te zijn dat de goederen op tijd, in de juiste volgorde, met de juiste kwaliteit en samenstelling zijn gemaakt, vanaf de ontvangst van de goederen tot en met de verzending.

 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

  Het bijhouden van de voortgang van de werkzaamheden, inclusief tijd, defecten, storingen enz.

 • Diensten van werknemers plannen

  Shifts van werknemers plannen om alle orders van de klanten af te ronden en het productieplan naar tevredenheid te voltooien.

 • Omgaan met druk van productietermijnen

  Omgaan met een strak tijdschema voor fabricageprocessen en de nodige acties ondernemen wanneer de deadlines naderen of wanneer bepaalde processen falen.

Optionele kennis en vaardigheden

advies geven over efficiëntieverbeteringen regulier onderhoud van machines programmeren productieplannen uitsplitsen productieniveaus aanpassen personeel werven advies geven aan technici werking van machines volgen werkschema voor productie volgen fabrieksapparatuur nieuwe producten in de productie integreren cam-software gebruiken behoefte aan technische middelen analyseren volledige kwaliteitscontrole statistische methoden bij procescontrole toepassen werknemers motiveren strategieën voor toeleveringsketens analyseren problemen doorgeven aan ervaren collega’s functies van machines werk van werknemers beoordelen bedrijfsprocessen verbeteren conflictbeheersing samenwerken met de verantwoordelijke voor kwaliteitscontrole productiedocumentatie beheren kwaliteitsnormen voor productie controleren productieprocessen plannen waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet methoden voor kwaliteitsgarantie gegevensanalyses uitvoeren materiële middelen controleren principes voor bedrijfsbeheer toezicht houden op de logistiek van eindproducten normen voor productiefaciliteiten vaststellen zorgen voor herstellingen aan apparatuur

Source: Sisyphus ODB