Beroep hoofd productie elektrische uitrusting

Hoofden productie elektrische uitrusting coördineren, plannen en sturen het productieproces van elektrische apparatuur. Zij geven leiding aan de arbeiders die aan de productielijn werken, zien toe op de kwaliteit van de geassembleerde goederen en houden zich bezig met kostenbeheer en resourcemanagement.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beginselen van elektriciteit

  Elektriciteit ontstaat wanneer elektrische stroom door een geleider loopt. Daarbij bewegen vrije elektronen zich tussen atomen. Materialen geleiden beter naarmate er meer vrije elektronen in aanwezig zijn. De drie belangrijkste grootheden van elektriciteit zijn spanning (uitgedrukt in volt), stroom (in ampère) en weerstand (in ohm).

 • Schema's van elektrische bedrading

  De visuele schematische weergave van een elektrisch circuit, zijn componenten en de verbindingen tussen deze componenten.

 • Elektrotechniek

  Beschikken over inzicht in elektrotechniek, een vakgebied dat zich bezighoudt met onderzoek en toepassingen op het gebied van elektriciteit, elektronica en elektromagnetisme.

 • Elektrische ontlading

  De eigenschappen en toepassingen van elektrische ontladingen, waaronder spanning en elektroden.

 • Beheer van de leveringsketen

  De goederenstroom in de toeleveringsketen, het verkeer en de opslag van de grondstoffen, de procesinventaris en de eindproducten van de oorsprong tot de plaats van verbruik.

Vaardigheden

 • Productiviteitsdoelstellingen halen

  Methoden bedenken om een verbetering van de productiviteit te bepalen en de te bereiken doelstellingen en de benodigde tijd en middelen aan te passen.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Voorraadniveaus bewaken

  Beoordelen hoeveel voorraad er wordt gebruikt en bepalen wat moet worden besteld.

 • Assemblagetekeningen lezen

  Tekeningen lezen en interpreteren met alle onderdelen van een bepaald product. De tekening identificeert de verschillende componenten en materialen en verstrekt instructies over hoe een product te assembleren.

 • Productieschema’s volgen

  Volgen van het productieschema, rekening houdend met alle eisen, tijden en behoeften. Dit schema schetst welke afzonderlijke goederen in elke periode geproduceerd moeten worden en geeft een overzicht van de verschillende aandachtspunten zoals productie, personeel, voorraden, enz. Het is meestal gekoppeld aan de productie waar het plan aangeeft wanneer en hoeveel van elk product nodig is. Alle informatie gebruiken die bij de daadwerkelijke uitvoering van het plan aanwezig is.

 • Werk van werknemers beoordelen

  De noodzaak voor arbeid beoordelen voor het werk dat gaat komen. De prestaties van het team van werknemers beoordelen en leidinggevenden hiervan op de hoogte brengen. Werknemers aanmoedigen en ondersteunen bij het leren, door hen technieken te leren en de toepassing te controleren om de kwaliteit van de producten en de arbeidsproductiviteit te waarborgen.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

  Het bijhouden van de voortgang van de werkzaamheden, inclusief tijd, defecten, storingen enz.

 • Toezicht houden op werkzaamheden

  Leiden van en toezicht houden op de dagelijkse activiteiten van ondergeschikt personeel.

 • Resourceplanning uitvoeren

  Een raming maken van de verwachte input in termen van tijd, personeel en financiële middelen die nodig zijn om de projectdoelstellingen te verwezenlijken.

 • Kwaliteitsnormen voor productie controleren

  Toezicht houden op de kwaliteitsnormen van het fabricage- en afwerkingsproces.

 • Diensten van werknemers plannen

  Shifts van werknemers plannen om alle orders van de klanten af te ronden en het productieplan naar tevredenheid te voltooien.

 • Elektrische schema's interpreteren

  Lezen en begrijpen van blauwdrukken en elektrische schema's; begrijpen van technische instructies en technische handleidingen voor het monteren van elektrische apparatuur; begrijpen van de elektriciteitstheorie en elektronische componenten.

Optionele kennis en vaardigheden

werking van machines volgen elektromechanica productieapparatuur afstellen personeel aanwerven elektrische eigenschappen meten defecte onderdelen vervangen communiceren met klanten een bijeenkomst voorzitten elektrische schijven binnenkomende elektrische onderdelen verwerken energietechniek distributiekanalen beheren regelgeving inzake elektrische apparaten elektrische onderdelen bestellen ladingsvoorschriften voor het vervoer van goederen machinebouw voltage afstellen documentatie leveren machinekamerwachten houden elektrische apparatuur onderhouden omgaan met managers werknemers opleiden elektrische materialen inspecteren storingen aan apparatuur oplossen toezicht houden op de logistiek van eindproducten elektrische motoren elektrische machines overleggen met ingenieurs productie van elektrische bedradingen

Source: Sisyphus ODB