Beroep hoofdinspecteur

hoofdinspecteur
Credits: Shutterstock.com

Politie-inspecteurs coördineren en begeleiden een afdeling van een politiedienst. Zij zien toe op de naleving van de wet- en regelgeving door de divisie, bewaken de prestaties van het personeel en wijzen taken aan hen toe. Zij voeren administratieve taken uit om te zorgen voor het bijhouden van dossiers en verslagen, en kunnen ook regelgevende richtsnoeren opstellen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken hoofdinspecteur

 • en organiseert de middelen en activiteiten voor de uitvoering van algemene politieactiviteiten voor een gebied of een functionele afdeling.
 • Communiceert met leidinggevenden om personele, financiële en andere behoeften vast te stellen.
 • Stuurt en coördineert de opsporing, preventie en het onderzoek naar misdrijven, biedt begeleiding en expertise en zorgt ervoor dat de procedures uitgevoerd worden conform wet- en regelgeving.
 • Coördineert de verzameling, voorbereiding en behandeling van bewijsmateriaal, voert invallen uit en geeft orders voor de aanhouding van verdachten en het oproepen van getuigen voor ondervraging.
 • Zorgt voor contacten en informatiebronnen t.b.v. informatie over geplande en gepleegde misdrijven.
 • Bereidt de documentatie die nodig is voor rechtszaken en werkt samen met officieren van justitie.
 • Controleert, monitort en evalueert het werk van ondergeschikten, en authoriseert promoties en transfers.
 • Informeert het personeel over veranderingen van regels en beleid, gevolgen van nieuwe of aangepaste wetgeving, nieuwe technieken m.b.t. politiewerk, en traint personeel in de uitvoering van het politiewerk volgens de juiste procedures.
 • Onderzoekt personele problemen binnen de organisatie en aanklachten van misdragingen tegen het personeel en lost deze op.
 • Onderhoudt logboeken, bereidt rapporten voor, coördineert de voorbereiding, behandeling en onderhoud van afdelingsgegevens, en coördineert andere administratieve taken binnen de afdeling.
 • Ontwikkelt, implementeert en herziet departementaal beleid en procedures.

Gerelateerde beroepen politie

 • Agent haven-, water-, spoorweg-, milieu- en bedrijfspolitie
 • Agent van de verkeerspolitie
 • Agent van politie
 • Opsporingsambtenaar
 • Politie agent teamleider
 • Rechercheur
 • Reddingsduiker
 • Teamleider agenten van politie
 • Wijkagent

Kennis

 • Wettelijk gebruik van geweld

  De geweldsinstructie is een juridisch kader dat door leger en politie bij hun optreden wordt gehanteerd als leidraad voor het gebruik van geweld. Bij het gebruik van geweld moet er een evenwicht zijn tussen de behoefte aan veiligheid enerzijds en ethische normen voor de rechten en het welzijn van indringers of verdachten anderzijds.

 • Criminologie

  De studie van crimineel gedrag, zoals de oorzaken en aard, de gevolgen en de controle- en preventiemethoden.

 • Ordehandhaving

  De diverse organisaties die betrokken zijn bij de rechtshandhaving, alsook de wet- en regelgeving voor rechtshandhaving.

 • Onderzoeksmethoden

  De methoden en strategieën die worden gebruikt voor de uitvoering van onderzoek door de politie, de overheid of het militaire onderzoek, alsmede de specifieke onderzoeksvoorschriften voor de operatie.

Vaardigheden

 • Juridisch bewijs analyseren

  Bewijsmateriaal analyseren, zoals bewijsmateriaal in strafzaken, juridische documentatie over een zaak of andere documentatie die als bewijsmateriaal kan worden beschouwd, om een duidelijk beeld te krijgen van de zaak en tot een oplossing te komen.

 • Omgaan met bewijsmateriaal

  Omgaan met bewijsmateriaal voor een zaak volgens de voorschriften, om de staat van het betreffende bewijsmateriaal niet aan te tasten en de oorspronkelijke staat en de bruikbaarheid ervan voor de zaak te waarborgen.

 • Ooggetuigenverslagen aanhoren

  Het aanhoren van getuigenverklaringen tijdens een rechtszitting of tijdens een onderzoek om het belang van de verklaring, de impact ervan op de onderzochte zaak of het onderzoek te beoordelen en om te helpen tot een conclusie te komen.

 • Onderzoeksstrategieën ontwikkelen

  Strategieën ontwikkelen die worden gebruikt in een onderzoek om op de meest productieve manier informatie te verzamelen, in overeenstemming met de wetgeving, en ervoor zorgen dat de strategie wordt aangepast aan ieder individueel geval om zo snel en doeltreffend mogelijk informatie te verkrijgen.

 • Operationele strategieën voor ordehandhaving vormen

  Strategieën vormen om wet- en regelgeving om te zetten in operationele doelstellingen en actieplannen om ervoor te zorgen dat de wet wordt nageleefd en dat overtreders de juiste veroordeling, boete of andere gevolgen krijgen.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Plaats delict onderzoeken

  Onderzoeken van de plaats van het delict na aankomst, om te voorkomen dat ze worden gemanipuleerd, en de eerste beoordelingen en analyses uit voeren van wat er kan zijn gebeurd, en de aard van de aanwezige bewijzen onderzoeken.

 • Zorgen voor de toepassing van wetten

  Ervoor zorgen dat de wetten worden nageleefd en wanneer zij worden geschonden, dat de juiste maatregelen worden genomen om de naleving van de wet en de rechtshandhaving te waarborgen.

Optionele kennis en vaardigheden

personen in bedwang houden inspecties uitvoeren persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken publieke presentaties geven bewijsmateriaal verstrekken zorgen voor informatiebeveiliging patrouilles coördineren voldoen aan wettelijke bepalingen overtreders aanhouden strafrecht onderzoeksinterviews uitvoeren kennis van menselijk gedrag gebruiken operationele communicatie onderhouden waakzaam zijn politieonderzoeken leiden situatieschetsen schrijven gevaren voor de veiligheid vaststellen werknemers opleiden vervalsingszaken onderzoeken zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens drugsonderzoeken voeren

Source: Sisyphus ODB