Beroep hoofdwerktuigkundige scheepvaart

Hoofdwerktuigkundigen scheepvaart zijn verantwoordelijk voor alle technische werkzaamheden van het schip, inclusief werktuigkundige, elektrische en mechanische werkzaamheden. Zij staan aan het hoofd van de hele motorafdeling aan boord van het schip. Zij zijn algemeen verantwoordelijk voor alle technische werkzaamheden en apparatuur aan boord van het schip. Zij werken samen op het gebied van veiligheid, overleving en gezondheidszorg aan boord en houden zich aan de geldende nationale en internationale normen.

Hoofdwerktuigkundige scheepvaart: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Principes van elektronische apparatuur

  De studie van elektrische energie, meer in het bijzonder van elektronen en hun beïnvloeding, en de belangrijkste beginselen daaruit ten aanzien van geïntegreerde schakelingen en elektrische systemen.

 • Internationale voorschriften om aanvaringen op zee te voorkomen

  Fundamentele aspecten van de internationale regelgeving ter voorkoming van aanvaringen op zee, waaronder het gedrag van schepen binnen zichtafstand van elkaar, navigatielichten en -bakens, grote licht- en akoestische signalen, signalering en boeien op zee.

 • Beginselen van werktuigbouwkunde

  Beschikken over inzicht in de beginselen van werktuigbouwkunde, fysica en materiaalkunde.

 • Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

  De fundamentele beginselen en voorschriften van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (Marpol-verdrag): Voorschriften voor de voorkoming van verontreiniging door olie, wetgeving inzake de beheersing van de verontreiniging door schadelijke vloeistoffen in bulk, preventie van verontreiniging door verpakte schadelijke stoffen die op zee worden vervoerd, voorkoming van verontreiniging door afvalwater van schepen, voorkoming van verontreiniging door afval van schepen, voorkoming van luchtverontreiniging door schepen.

 • Mechanische werktuigen

  Beschikken over inzicht in machines en instrumenten, ook van hun ontwerp, gebruikstoepassingen, reparatie en onderhoud.

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • Wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem

  De internationaal overeengekomen reeks veiligheidsprocedures, soorten apparatuur en communicatieprotocollen die worden gebruikt om de veiligheid te vergroten en het gemakkelijker te maken om noodlijdende schepen, boten en vliegtuigen te redden.

 • Elektrische systemen die worden gebruikt bij vervoer

  Beschikken over inzicht in de werking van elektrische systemen, hun specificaties en hun toepassing in bedrijfsvoering en systemen voor het vervoer van goederen en personen.

 • Fysieke onderdelen van schepen

  Gedetailleerde kennis van de verschillende fysieke onderdelen van schepen. Deze onderhouden en verzorgen om optimaal functioneren te waarborgen.

Vaardigheden

 • Mechanische apparatuurl van schepen gebruiken

  Mechanisch appartuurl aan boord van schepen bedienen; communiceren met technici als er zich storingen voordoen of als er tijdens een reis reparaties nodig zijn.

 • Elektrische systemen van vaartuigen repareren

  Het uitvoeren van reparaties aan boord van elektrische systemen. Storingen verhelpen zonder het verloop van de reis te beïnvloeden.

 • Mondelinge instructies overbrengen

  Transparante instructies verstrekken. Ervoor zorgen dat berichten correct worden begrepen en opgevolgd.

 • Navigatieberekeningen maken

  Mathematische problemen oplossen met het oog op veilige navigatie.

 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren

  Lezen en begrijpen van functiegerelateerde rapporten, analyseren van de inhoud van de rapporten en de bevindingen toepassen op de dagelijkse werkzaamheden.

 • Inventaris van een vaartuig bijhouden

  Het bijhouden van een actuele inventaris voor een schip, inclusief informatie over reserveonderdelen, olie en brandstof. Bepalen van de hoeveelheid brandstof die nodig is voor een reis; ervoor zorgen dat er te allen tijde voldoende brandstof aan boord is.

 • Machinekamers van vaartuigen onderhouden

  De motoren en machinekameruitrusting van een vaartuig onderhouden. Voorafgaande controles verrichten vóór het vertrek en regelmatige controles uitvoeren tijdens de reis.

 • Machinekamers van vaartuigen bedienen

  De machinekamer van de vaartuigen gebruiken en onderhouden. Bediening van de hoofdmachinekamer waar de motor en de voortstuwingsinstallatie zich bevinden.

 • Financiële audits uitvoeren

  De financiële gezondheid, de handelingen en het financiële verloop in de jaarrekening van de vennootschap evalueren en controleren. De financiële gegevens herzien om te zorgen voor rentmeesterschap en bestuurbaarheid.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Kwaliteitscontroles uitvoeren

  Het uitvoeren van regelmatige, systematische en gedocumenteerde onderzoeken van een kwaliteitssysteem voor het controleren van de conformiteit met een norm op basis van objectief bewijsmateriaal, zoals de implementatie van processen, de effectiviteit bij het bereiken van kwaliteitsdoelstellingen en de vermindering en eliminatie van kwaliteitsproblemen.

 • Maritiem Engels gebruiken

  Communiceren in het Engels en daarbij de taal gebruiken die in de praktijk aan boord van schepen, in havens en elders in de scheepvaartketen wordt gebruikt.

 • Reisverslagen bijhouden

  Een schriftelijk verslag bijhouden van de gebeurtenissen tijdens een scheeps- of vliegreis.

 • Mechanische systemen van vaartuigen repareren

  Reparatie van mechanische systemen van de schepen aan boord. Ervoor zorgen dat de storingen van het vaartuig worden gerepareerd zonder dat de huidige reis wordt beïnvloed.

Optionele kennis en vaardigheden

middelen voor machinekamers beheren controlesystemen bedienen zwemmen veiligheidsmaatregelen voor kleine vaartuigen uitvoeren engineeringprocessen brandbestrijdingssystemen elektronische apparatuur onderhouden ervoor zorgen dat schepen aan de regelgeving voldoen technische beginselen reddingsmiddelen gebruiken werking van machines van voortstuwingsinstallaties beheren elektrische apparatuur onderhouden brandbestrijding coördineren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving machinekamerwachten houden brand aan boord voorkomen voortstuwingssysteem van een schip bedienen ethische gedragscode bij vervoersdiensten volgen mechanica van vaartuigen veiligheidsnormen voor vervoer op zee beheren analytische wiskundige berekeningen uitvoeren wiskunde branden blussen systemen voor scheepvaartapparatuur bedienen opleiding geven transportbeheerconcepten toepassen preventie van verontreiniging machinebouw veiligheidsprocedures voor kleine vaartuigen uitvoeren noodplannen van schepen beheren technische ontwerpen aanpassen reddingsapparatuur van een schip bedienen mechanica technische ontwerpen goedkeuren vissersvaartuigen toezicht houden op bemanning voorkomen van verontreiniging van de zee risico’s met betrekking tot het uitvoeren van viswerkzaamheden betrouwbaar handelen wettelijke vereisten inzake schepen machines aan boord onderhouden pompsystemen bedienen leiding geven aan een team in de visserij beschikken over computervaardigheden

Source: Sisyphus ODB