Beroep hypotheekmakelaar

Hypotheekmakelaars behandelen hypotheekaanvragen van klanten, verzamelen documentatie over leningen en zoeken nieuwe mogelijkheden om hypothecaire leningen te verstrekken. Zij vervullen voor hun klanten de formaliteiten voor het afsluiten van een hypothecaire lening.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bankactiviteiten

  Het brede en voortdurend groeiende scala aan bankactiviteiten en financiële producten van banken, uiteenlopend van persoonlijke bankdiensten, corporate banking, zakenbankieren en private banking tot verzekeringen, valutahandel, grondstoffenhandel en de handel in aandelen, futures en opties.

 • Actuariële wetenschappen

  De regels voor het toepassen van wiskundige en statistische technieken om potentiële of bestaande risico's in diverse sectoren, zoals financiën of verzekeringen, te bepalen.

 • Belastingwetgeving

  Belastingwetgeving die van toepassing is op een specifiek specialisatiedomein, zoals invoerbelasting, omzetbelasting, enz.

 • Processen voor kredietcontrole

  De verschillende technieken en procedures die worden toegepast om ervoor te zorgen dat krediet wordt gegeven aan geschikte klanten en dat zij op tijd betalen.  

 • Eigendomsrecht

  De wet- en regelgeving die alle verschillende manieren regelt voor het omgaan met eigendom, zoals de soorten eigendom, de afhandeling van eigendomsgeschillen en de regels inzake eigendomscontracten.

 • Underwriting van vastgoed

  Het proces inzake het evalueren van aanvragen voor leningen in onroerendgoedactiviteiten waarbij niet alleen de potentiële kredietnemer wordt geëvalueerd, maar ook het onroerend goed dat wordt verhandeld, om te beoordelen of het onroerend goed kan worden afgelost.

 • Effecten

  De op financiële markten verhandelde financiële instrumenten die zowel het eigendomsrecht van de eigenaar als de verplichting tot betaling aan de emittent vertegenwoordigen. Het doel van effecten is het aantrekken van kapitaal en het afdekken van risico’s op de financiële markten.

 • Hypotheekleningen

  Het financiële stelsel voor het verwerven van geld door eigenaren of toekomstige eigenaren van onroerend goed, waarin de lening op de onroerende zaak zelf is vastgelegd, zodat de kredietgever de goederen in bezit kan nemen indien de kredietnemer niet over de verschuldigde betalingen beschikt.

Vaardigheden

 • Financiële informatie verzamelen

  Informatie verzamelen over effecten, marktomstandigheden, overheidsregelingen en de financiële situatie, doelstellingen en behoeften van cliënten of ondernemingen.

 • Kandidaat-leners interviewen

  Interviews afnemen bij kandidaten die voor verschillende doeleinden een banklening aanvragen. Vragen stellen om de goodwill en de financiële middelen van kandidaten voor het terugbetalen van de lening te testen.

 • Hypotheekrisico's beoordelen

  Beoordelen of de kredietnemers van een hypothecaire lening de leningen waarschijnlijk tijdig zullen terugbetalen, en of de in de hypotheek vastgelegde goederen de waarde van de lening kunnen aflossen. Alle risico’s beoordelen die verbonden zijn aan de kredietverstrekkende partij en of het al dan niet voordelig zou zijn de lening te verstrekken.

 • Informatie geven over rentevoeten

  Kandidaat-kredietnemers informeren over het tarief waartegen vergoedingen voor het gebruik van activa, zoals geleend geld, aan de kredietverstrekker worden betaald en tegen welk rentepercentage er geleend wordt.

 • Kredietgeschiedenis van klanten bewaren

  De kredietgeschiedenis van cliënten met relevante transacties, bewijsstukken en gegevens over hun financiële activiteiten creëren en in stand houden. Zorgen dat deze documenten bijgewerkt worden in geval van analyse en openbaarmaking.

 • Financiële informatie over eigendommen verzamelen

  Informatie verzamelen over eerdere transacties met betrekking tot de goederen, zoals de prijzen waartegen de goederen eerder waren verkocht en de kosten die in verband met renovaties en reparaties zijn gemaakt, teneinde een duidelijk beeld te krijgen van de waarde van de goederen.

 • Schulddossiers van klanten bijhouden

  Een lijst met schulddossiers van klanten bijhouden en deze regelmatig bijwerken

 • Leningovereenkomsten regelen

  Onderhandelen met bankprofessionals of andere partijen die optreden als kredietverstrekkers om te onderhandelen over de rentetarieven en andere aspecten van de leningsovereenkomst om zo de voordeligste overeenkomst voor de kredietnemer te verkrijgen.

 • Kredietaanvragen beheren

  Het aanvraagproces voor leningen beheren vanaf het proces van het interviewen van de aanvrager en het beoordelen van de documentatie, de risico’s beoordelen, de lening aanvaarden of weigeren en de naleving van het ondertekeningsproces verzekeren.

 • Bemiddelen bij onderhandelingen

  Toezicht houden op de onderhandelingen tussen twee partijen als neutrale getuige om ervoor te zorgen dat de onderhandelingen op een vriendelijke en productieve manier plaatsvinden, dat er een compromis wordt bereikt en dat alles in overeenstemming is met de wet- en regelgeving.

 • Documenten van hypotheekleningen onderzoeken

  Onderzoek documenten van hypothecaire kredietnemers of van financiële instellingen, zoals banken of kredietinstellingen, betreffende een lening die op een onroerend goed is verstrekt om de betalingsgeschiedenis van de lening, de financiële staat van de bank of de kredietnemer te onderzoeken en andere relevante informatie om het verdere verloop van de actie te beoordelen.

 • Kredietportefeuilles controleren

  De lopende kredietverplichtingen controleren om anomalieën met betrekking tot de schema’s, herfinanciering, goedkeuringslimieten enz. op te sporen en onjuiste uitbetalingen vast te stellen.

 • Beslissen over kredietaanvragen

  Rekening houden met de risicobeoordeling en -analyse en de eindbeoordeling van de kredietaanvraag uitvoeren om de lening goed te keuren of te weigeren en de noodzakelijke procedures na het besluit in gang te zetten.

 • Ondersteuning geven bij financiële berekeningen

  Collega’s, cliënten of andere partijen financiële steun voor complexe dossiers of berekeningen geven.

Optionele kennis en vaardigheden

financieel risico analyseren communiceren met bankiers bedrijfsleningen schuldsystemen executie kredietwaardigheid controleren kredietwaardigheid beoordelen financiële informatie samenvatten belangen van de klant beschermen helpen bij kredietaanvragen jaarrekeningen interpreteren leningen analyseren

Source: Sisyphus ODB