Beroep ILT-inspecteur scheepvaart

De ILT-inspecteurs scheepvaart onderzoeken alle op het scheepsmanifest vermelde bagage en goederen. Zij zijn verantwoordelijk voor het controleren van de staat van de vracht en voor het verifiëren van de documentatie van de lading en de naleving van de wet- en regelgeving. Zij analyseren de capaciteiten van de schepen, de brandstofcompartimenten, de veiligheidsuitrusting en de vereiste specifieke vergunningen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Internationale wetgeving voor vrachtafhandeling

  De verzameling verdragen, richtsnoeren en regels die het laden en lossen van goederen in internationale havens dicteren.

 • Nationale regelgeving inzake vrachtafhandeling

  De nationale regelgeving voor het laden en lossen van goederen in de havens van dat land.

 • Regelgeving inzake gevaarlijke vrachten

  Kennis hebben van de meest toegepaste regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Kennis hebben van specifieke regelgevingskaders zoals IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) for air transport, of International Maritime Dangerous Goods Code ("IMDG Code") voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee.

 • Soorten vracht

  Onderscheid tussen verschillende soorten vracht, zoals bulkgoederen, vloeibare bulkgoederen en zware materialen.

 • Beginselen van het stuwen van vracht

  Inzicht in de beginselen van het stuwen van vracht. Inzicht in de procedures volgens welke containers efficiënt geladen en gelost dienen te worden, rekening houdend met de zwaartekracht tijdens het transport.

 • Onderdelen van een scheepsmanifest

  Kennis van de verschillende onderdelen van het scheepsmanifest waarin informatie over de vracht, de passagiers en de bemanning openbaar wordt gemaakt. De schriftelijke informatie bevestigen met feitelijke feiten.

 • Methoden voor goederenvervoer

  Inzicht krijgen in de verschillende vervoerswijzen, zoals het vervoer door de lucht, over zee of het intermodaal vrachtvervoer. Zich specialiseren in een van de modaliteiten en in het bezit zijn van een diepgaandere kennis van de details en procedures van die modaliteit.

Vaardigheden

 • Procedures toepassen om te verzekeren dat vracht voldoet aan de douanevoorschriften

  De verschillende procedures toepassen die vereist zijn om aan douaneverplichtingen te voldoen bij het grensoverschrijdend transport van goederen en aankomsten via havens/luchthavens of een ander logistiek knooppunt, zoals het opstellen van schriftelijke douaneaangiften. Verschillende procedures toepassen voor verschillende soorten goederen en ervoor zorgen dat de transportvoorschriften worden nageleefd.

 • Inspectiemateriaal voor vracht hanteren

  Inspectiemateriaal en -gereedschappen voor vracht hanteren, zoals tafelcentrifuges, diepte-indicatoren, laptopcomputers, meetlinten en waterbemonsteringsapparatuur.

 • Inspecties uitvoeren

  Veiligheidsinspecties uitvoeren op gebieden die van belang zijn voor het opsporen en melden van mogelijke gevaren of inbreuken op de beveiliging; maatregelen nemen om de veiligheidsnormen te maximaliseren.

 • Gevaarlijke vracht controleren in overeenstemming met voorschriften

  Gevaarlijke of delicate vracht zoals biomedisch afval, transplantatieorganen en bloed controleren rekening houdend met de voorschriften dienaangaande. Het is mogelijk dat de vracht op weg naar zijn bestemming nationale grenzen moet overschrijden. Voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake goederenvervoer om boetes te vermijden voor het transportbedrijf of voor de organisatie die de aanzet heeft gegeven tot het transport.

 • Zendingen wegen

  Voor elke zending en voor elke zending moeten de gewichten en afmetingen per verpakking of per stuk worden berekend.

 • Vracht controleren

  Vrachtverzendingen inspecteren, documenteren en beheren; controleren of alle inhoud conform nationale, internationale en plaatselijke regelgevingen is.

 • Inspecties leiden

  Inspecties en het betrokken protocol leiden, zoals de introductie van het inspectieteam, de uitleg over het doel van de inspectie, de uitvoering van de inspectie, het aanvragen van documenten, het stellen van passende vragen en het handhaven van een hoog niveau van professionalisme bij het onderzoeken van betrokkenen.

 • Rapporten voor vrachtvervoer opstellen

  Rapporten over vrachtvervoer opstellen en indienen. Gedetailleerde informatie over vrachtcondities en vrachtafhandeling opnemen; indien nodig problemen melden.

 • Gewicht van lading aanpassen aan de capaciteit van vrachtvoertuigen

  Afstemmen van het gewicht van de vracht op de capaciteit van de voertuigen voor goederenvervoer. Houden van toezicht op het maximumdraagvermogen van het voertuig in kwestie en het gewicht van elke afzonderlijke kist bij de overbrenging.

Optionele kennis en vaardigheden

beschikken over computervaardigheden analytische inzichten communiceren betrouwbaar handelen laden van vrachtschepen observeren

Source: Sisyphus ODB