Beroep ILT-inspecteur

ILT-inspecteurs bepalen of de goederen veilig zijn en vergezeld gaan van de juiste documentatie. Zij inspecteren, beheren en documenteren de goederenzendingen en controleren of de inhoud in overeenstemming is met de plaatselijke, nationale en internationale voorschriften.

ILT-inspecteur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Vervoersmethoden

  Kennis van beginselen en methoden voor het vervoer van personen of goederen door de lucht, per spoor, over zee of over de weg, met inbegrip van de relatieve kosten en optimale werkstrategieën.

 • Methoden voor goederenvervoer

  Inzicht krijgen in de verschillende vervoerswijzen, zoals het vervoer door de lucht, over zee of het intermodaal vrachtvervoer. Zich specialiseren in een van de modaliteiten en in het bezit zijn van een diepgaandere kennis van de details en procedures van die modaliteit.

 • Beginselen van het stuwen van vracht

  Inzicht in de beginselen van het stuwen van vracht. Inzicht in de procedures volgens welke containers efficiënt geladen en gelost dienen te worden, rekening houdend met de zwaartekracht tijdens het transport.

 • Regelgeving inzake gevaarlijke vrachten

  Kennis hebben van de meest toegepaste regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Kennis hebben van specifieke regelgevingskaders zoals IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) for air transport, of International Maritime Dangerous Goods Code ("IMDG Code") voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee.

Vaardigheden

 • Toezicht houden op het inladen van vracht

  Toezicht houden op het laden en lossen van vracht, goederen en andere items. Ervoor dat alle vracht volgens de voorschriften en normen correct wordt behandeld en opgeslagen.

 • Vracht controleren

  Vrachtverzendingen inspecteren, documenteren en beheren; controleren of alle inhoud conform nationale, internationale en plaatselijke regelgevingen is.

 • Gewicht van lading aanpassen aan de capaciteit van vrachtvoertuigen

  Afstemmen van het gewicht van de vracht op de capaciteit van de voertuigen voor goederenvervoer. Houden van toezicht op het maximumdraagvermogen van het voertuig in kwestie en het gewicht van elke afzonderlijke kist bij de overbrenging.

 • Gevaarlijke vracht controleren in overeenstemming met voorschriften

  Gevaarlijke of delicate vracht zoals biomedisch afval, transplantatieorganen en bloed controleren rekening houdend met de voorschriften dienaangaande. Het is mogelijk dat de vracht op weg naar zijn bestemming nationale grenzen moet overschrijden. Voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake goederenvervoer om boetes te vermijden voor het transportbedrijf of voor de organisatie die de aanzet heeft gegeven tot het transport.

 • Onderzoek uitvoeren

  Relevante feiten bepalen om audits uit te voeren.

 • Riggingmateriaal gebruiken

  Gebruik van riggingmateriaal zoals kabels, touwen, katrollen en lieren om hoge structuren veilig te stellen.

 • Inspectiemateriaal voor vracht hanteren

  Inspectiemateriaal en -gereedschappen voor vracht hanteren, zoals tafelcentrifuges, diepte-indicatoren, laptopcomputers, meetlinten en waterbemonsteringsapparatuur.

 • Laden van vrachtschepen observeren

  Het proces van vrachtladen observeren; ervoor zorgen dat de bemanning voldoet aan alle toepasselijke voorschriften en procedures; zware en potentieel gevaarlijke lading stouwen.

 • Lading in vrachtvoertuigen plaatsen

  Plaats de vracht zo dat de juiste positie, de juiste buffer, de beperking en balans wordt gecreëerd.

 • Advies geven over schendingen van verordeningen

  Adviseren over preventieve en corrigerende maatregelen; corrigeren van eventuele overtredingen of niet-naleving van wettelijke voorschriften.

 • Rapporten voor vrachtvervoer opstellen

  Rapporten over vrachtvervoer opstellen en indienen. Gedetailleerde informatie over vrachtcondities en vrachtafhandeling opnemen; indien nodig problemen melden.

 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake vrachten

  Zorgen voor naleving van de regelgeving, voorschriften en beleid inzake vrachten; vracht veilig en schadevrij houden; zorgen voor de veiligheid van personeelsleden die de lading hanteren.

 • Toezicht houden op het uitladen van vracht

  Toezicht op het uitladen van apparatuur, vracht, goederen en andere artikelen. Ervoor dat alles correct wordt afgehandeld en opgeslagen in overeenstemming met voorschriften en normen.

 • Temperatuur in het productieproces van levensmiddelen en dranken volgen

  Volgen en controleren van de vereiste temperaturen in de verschillende productiefasen totdat het product de juiste eigenschappen heeft bereikt volgens de specificaties.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren

  Lezen en begrijpen van functiegerelateerde rapporten, analyseren van de inhoud van de rapporten en de bevindingen toepassen op de dagelijkse werkzaamheden.

Optionele kennis en vaardigheden

problemen kritisch behandelen beschikken over computervaardigheden verschillende communicatiekanalen gebruiken onafhankelijke operationele besluiten nemen zelfvertrouwen tonen

Source: Sisyphus ODB