Beroep inbedrijfsteller installaties en machines

Inbedrijfstellers installaties en machines werken samen met inbedrijfstellende ingenieurs om toezicht te houden op de laatste fasen van een project wanneer systemen worden geïnstalleerd en getest. Zij controleren of apparatuur, faciliteiten en installaties correct werken en voeren indien nodig reparaties en onderhoud uit.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Ingebruikstelling van een project

  Het toezicht op de goede werking van systemen, gebouwen of installaties in de eindfase vóór ingebruikname ervan.

 • Onderhoud en reparatie

  Het behoud en het herstel van producten en systemen en de methoden en logistiek van deze praktijken.

 • Veiligheidstechniek

  De technieken die moeten zorgen dat systemen, machines en apparatuur werken volgens de vastgestelde veiligheidsnormen en wetten, zoals de milieuwetgeving.

 • Procedures voor kwaliteitscontrole

  De procedures om een product of systeem te inspecteren teneinde te waarborgen dat het aan de specificaties en eisen voldoet.

Vaardigheden

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Meetinstrumenten gebruiken

  Verschillende meetinstrumenten gebruiken afhankelijk van het te meten onroerend goed. Verschillende instrumenten gebruiken om onder meer lengte, oppervlakte, volume, snelheid, energie en kracht te meten.

 • Analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren

  Inspecties en testen van diensten, processen of producten ter beoordeling van de kwaliteit uitvoeren.

 • Systeemparameters vergelijken met referentiewaarden

  Ervoor zorgen dat de meetbare factoren die de werking van een systeem bepalen, overeenkomen met de vooraf bepaalde normen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Materiaal gebruiken voor bouw en reparatie

  Construeren en repareren van schepen en apparatuur met behulp van handgereedschap, werktuigmachines en meetinstrumenten. Veilig uitvoeren van nood- of tijdelijke reparaties. Maatregelen treffen om een veilige werkomgeving te waarborgen. Gebruiken van verschillende soorten kitten en verpakkingen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Naleving van wettelijke eisen garanderen

  Ervoor zorgen dat aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Testgegevens analyseren

  De tijdens de tests verzamelde gegevens interpreteren en analyseren om conclusies, nieuwe inzichten of oplossingen te formuleren.

 • Samenwerken met ingenieurs

  Nauw samenwerken en communiceren met ingenieurs over ontwerpen of nieuwe producten.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Zorgen voor de naleving van specificaties

  Ervoor zorgen dat de geassembleerde producten voldoen aan de specificaties.

 • Elektronische componenten repareren

  Beschadigde elektronische componenten of schakelingen herstellen, vervangen of afstellen; handgereedschap en soldeer- en lasapparatuur gebruiken.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Prestaties van energiecentrales testen

  De prestaties van energiecentrales analyseren door de installatie te laten werken bij een maximale productie gedurende een vooraf bepaalde periode, zodat de gegarandeerde prestaties kunnen worden vastgesteld en de wettelijke kwaliteitseisen kunnen worden geverifieerd.

Optionele kennis en vaardigheden

grondstoffen valideren aan de hand van adequate uitrusting ijkverslagen schrijven materiaalkunde reparatiegegevens opschrijven testapparatuur onderhouden projectbeheer instrumentatiesystemen beheren projectbeheer uitvoeren

Source: Sisyphus ODB