Beroep inspecteur bosbouw

Bosbouwinspecteurs houden toezicht op de bosbouwactiviteiten opdat de werknemers en hun activiteiten aan de juiste wetgeving en normen voldoen. Zij verrichten inspecties om de verrichtingen, lonen, kosten en gezondheids- en veiligheidsmaatregelen te onderzoeken. Bosbouwinspecteurs analyseren hun bevindingen en brengen daarover verslag uit.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

  Normen en wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne voor een specifieke sector.

 • Milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw

  Bekendheid met milieuwetgeving, beleid en beginselen die relevant zijn voor land- en bosbouw. Kennen van de effecten van lokale landbouwmethoden en -praktijken op het milieu. Middelen om de productie aan te passen aan nieuwe milieuvoorschriften en nieuw milieubeleid.

 • Regelgeving inzake bosbouw

  Wettelijke voorschriften voor de bosbouw: landbouw- en plattelandswetgeving en jacht- en visserijwetgeving.

Vaardigheden

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen meedelen

  Informatie geven over toepasselijke regels, richtsnoeren en maatregelen om ongevallen en gevaren op de werkplek te voorkomen.

 • Werkplekken controleren

  Er regelmatig voor zorgen dat de arbeidsomstandigheden op het terrein voldoen aan de gezondheids- en veiligheidseisen; ervoor zorgen dat het voorgestelde werk geen bedreiging vormt voor de fysieke integriteit van anderen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Milieu-inspecties uitvoeren

  Onderzoeken uitvoeren om informatie te verzamelen voor de analyse en het beheer van milieurisico’s binnen een organisatie of in een bredere context.

 • Naleving met wettelijke vereisten garanderen

  De naleving van vastgestelde en toepasselijke normen en wettelijke vereisten, zoals specificaties, beleid, normen of wetgeving, garanderen voor het doel dat organisaties met hun inspanningen nastreven.

 • Inventaris van bossen beheren

  Gewasteelten in bossen herkennen. Hun aantallen vastleggen in een formele inventaris. Maatregelen nemen met behulp van de passende technieken.

 • Hygiëneprocedures handhaven

  Ervoor zorgen dat de normen inzake sanitaire voorzieningen en properheid die van essentieel belang zijn voor de doeltreffende bestrijding van schimmels en andere parasieten in intensieve cultuuromstandigheden worden toegepast. Niet-verontreinigde vis en eieren verkrijgen door middel van strenge sanitaire procedures en het vermijden van dragervis. Toezicht houden op de isolatie en identificatie van de agent met een specifiek immuun antiserum.

 • Inspecties uitvoeren

  Veiligheidsinspecties uitvoeren op gebieden die van belang zijn voor het opsporen en melden van mogelijke gevaren of inbreuken op de beveiliging; maatregelen nemen om de veiligheidsnormen te maximaliseren.

 • Bedrijfsprocessen analyseren

  De bijdrage van de werkprocessen aan de bedrijfsdoelstellingen bestuderen en toezicht houden op hun efficiëntie en productiviteit.

Optionele kennis en vaardigheden

onderhoudswerkzaamheden beheren meteorologische voorspellingsgegevens controleren bosbouwstrategieën ontwikkelen bosbouwgerelateerde metingen uitvoeren toezien op bosbeheerwerkers procedures inzake brandpreventie gezondheid van bossen controleren betalingen controleren herbebossingsonderzoeken uitvoeren kostenbeheer analyses van bossen uitvoeren productiviteit van bossen controleren preventie van verontreiniging bosbehoud

Source: Sisyphus ODB