Beroep inspecteur brandveiligheid

Brandinspecteurs voeren inspecties uit van gebouwen en eigendommen om er zeker van te zijn dat deze voldoen aan de brandpreventie- en veiligheidsvoorschriften, en handhaven de voorschriften in gebouwen en ruimten die niet voldoen. Ze voeren ook educatieve activiteiten uit, waarbij het publiek wordt voorgelicht over brandveiligheid en preventiemethoden, beleid en rampenbestrijding.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken inspecteur brandveiligheid

 • Uitvoeren van technische kansen om brandgevaar te ontdekken in bedrijven en andere structuren zoals bruggen en wegen.
 • Doorvoeren van beschermende maatregelen.
 • Adviseren van mensen en bedrijven over manier waarom brandgevaar en gevolgen van brand geminimaliseerd kunnen worden.
 • Inspecteren of bouwwerken voldoen (zowel tijdens de bouw als na de oplevering) aan voorgeschreven eisen.
 • Controleren of werkgevers en werknemers in het bezit zijn van de juiste werkvergunning.
 • Verrichten van gas en zuurstofmetingen.
 • Ingrijpen bij calamiteiten die gerelateerd zijn aan brand.

Gerelateerde beroepen brandweer

 • Brandweerman
 • Brandweerofficier

Kennis

 • Procedures inzake brandpreventie

  De voorschriften inzake brand- en explosiepreventie en de daarin gebruikte apparatuur, systemen en methoden.

 • Wetgeving inzake verontreiniging

  Vertrouwd zijn met de Europese en nationale wetgeving met betrekking tot het risico van verontreiniging.

 • Brandbestrijdingssystemen

  De apparaten en systemen die worden gebruikt om branden te blussen; de brandtypen en scheikundige verschijnselen bij brand.

 • Regelgeving inzake brandveiligheid

  De wettelijke voorschriften voor brandveiligheid en brandpreventie in een pand.

 • Wetgeving inzake pyrotechnische artikelen

  De wettelijke voorschriften voor pyrotechniek en pyrotechnische materialen.

Vaardigheden

 • Risicoanalyses uitvoeren

  Factoren in kaart brengen en beoordelen die het succes van een project in gevaar kunnen brengen of de werking van de organisatie kunnen bedreigen. Procedures implementeren om hun impact te vermijden of minimaliseren.

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen meedelen

  Informatie geven over toepasselijke regels, richtsnoeren en maatregelen om ongevallen en gevaren op de werkplek te voorkomen.

 • Mensen onderrichten over brandveiligheid

  Educatieve en promotieplannen ontwikkelen en uitvoeren om het publiek te informeren over kennis en methoden van brandpreventie en brandveiligheid zoals de mogelijkheid om gevaren te identificeren en het gebruik van brandveiligheidsuitrusting, en om het bewustzijn over brandpreventie te vergroten.

 • Noodevacuatieplannen beheren

  Snel en veilig noodevacuatieplannen monitoren.

 • Beveiligingsapparatuur bedienen

  Toezicht houden op en uitvoeren van de inventaris van de beveiligingsinstrumenten en -apparatuur.

 • Brandveiligheidsinspecties uitvoeren

  Inspecties uitvoeren in gebouwen en op locaties om hun brand- en veiligheidsuitrusting, evacuatiestrategieën en gerelateerde strategieën te beoordelen en ervoor te zorgen dat de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.

 • Advies geven over schendingen van verordeningen

  Adviseren over preventieve en corrigerende maatregelen; corrigeren van eventuele overtredingen of niet-naleving van wettelijke voorschriften.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen

  Procedures opstellen voor het handhaven en verbeteren van gezondheid en veiligheid op de werkplek.

Optionele kennis en vaardigheden

hydraulica verschillende communicatiekanalen gebruiken schade inschatten milieubeleid instructies aan medewerkers geven eerste hulp logboeken bijhouden veiligheidssystemen onderhouden advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid omgaan met gevaarlijke goederen werkgerelateerde verslagen schrijven publieke presentaties geven naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen veiligheidsstrategieën testen wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne verantwoordelijkheid tonen

Source: Sisyphus ODB