Beroep inspecteur dierenwelzijn

Inspecteurs dierenwelzijn onderzoeken vermeende gevallen van mishandeling of verwaarlozing, redden dieren met directe of potentiële risico’s of halen ze op, onderhouden contacten met interne en externe instanties en andere instellingen voor dierenwelzijn, geven opleidingen aan en adviseren eigenaren en verzorgers van dieren, en voorkomen of verlichten het lijden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

  De wettelijke grenzen, gedragscodes, nationale en EU-regelgevingskaders en wettelijke procedures voor het werken met dieren en levende organismen, ter waarborging van hun welzijn en gezondheid.

 • Anatomie van dieren

  De studie van lichaamsdelen van dieren, hun structuur en dynamische relaties, op een niveau dat relevant is voor de specifieke bezigheid.

 • Bioveiligheid met betrekking tot dieren

  Bewustzijn van de maatregelen op het gebied van hygiëne en bioveiligheid bij het werken met dieren, met inbegrip van de oorzaken, de overdracht en de preventie van ziekten en de toepassing van beleidsmaatregelen, materialen en uitrusting.

 • Fysiologie van dieren

  De studie van het mechanische, fysieke, bio-elektrische en biochemische functioneren van dieren, hun organen en hun cellen.

 • Omgevingsverrijking voor dieren

  Soorten, methoden en gebruik van verrijking voor dieren om de expressie van natuurlijk gedrag mogelijk te maken, met inbegrip van ecologische prikkels, het voederen, puzzels, speelvoorwerpen, sociale en opleidingsactiviteiten.

 • Dierenwelzijn

  Algemeen erkende behoeften aan dierenwelzijn zoals toegepast op soorten, situatie en bezetting. Deze thema's zijn: de behoefte aan een geschikte omgeving
de behoefte aan goede voeding
de behoefte om normale gedragspatronen te kunnen vertonen
de behoefte om samen met, of gescheiden van andere dieren te worden gehuisvest
de behoefte om te worden beschermd tegen pijn, lijden, verwondingen en ziekte.

 • Gedrag van dieren

  De natuurlijke gedragspatronen van dieren, d.w.z. de wijze waarop normaal en abnormaal gedrag kan worden uitgedrukt volgens soort, omgeving, mens-dier interactie en bezigheid.

 • Tekenen van ziekte bij dieren

  Fysieke, gedrags- en milieugerelateerde tekenen van gezondheid en ziekte bij verschillende dieren.

 • Veeteeltwetenschappen

  Diervoeding, landbouwkunde, plattelandseconomie, veehouderij, hygiëne en bioveiligheid, ethologie, bescherming en beheer van de veestapel.

 • Veilige werkmethoden in veterinaire omgeving

  Veilige werkmethoden in een veterinaire omgeving om gevaren en bijbehorende risico's te identificeren en zo ongevallen of incidenten te voorkomen. Dit omvat letsels door dieren, zoönoses, chemicaliën, apparatuur en werkomgeving.

 • Socioculturele contexten waarin dieren worden gehouden

  Het bewustzijn van menselijke, sociale en culturele context waarin dieren worden gehouden en het effect op het gebruik, de zorg en de interactie tussen mens en dier.

Vaardigheden

 • Dieren ethisch behandelen

  Het uitvoeren van activiteiten volgens aanvaarde beginselen van wat goed en fout is, met inbegrip van transparantie van de werkmethoden en het gedrag jegens klanten en hun dieren.

 • Bioveiligheid van dieren beheren

  Passende bioveiligheidsmaatregelen plannen en gebruiken om overdracht van ziekten te voorkomen en te zorgen voor een effectieve algehele bioveiligheid. Bioveiligheidsprocedures en infectiebestrijding handhaven en volgen bij het werken met dieren, mogelijke gezondheidsproblemen herkennen en passende maatregelen nemen, interne hygiënemaatregelen en bioveiligheidsprocedures meedelen, en rapporteren aan anderen.

 • Dieren redden

  Het redden van dieren in situaties die een onmiddellijke of potentiële bedreiging voor hun welzijn vormen.

 • Omgaan met uitdagende mensen

  Veilig werken en effectief communiceren met individuen en groepen mensen die zich in uitdagende omstandigheden bevinden. Dit omvat de herkenning van tekenen van agressie, verdriet, bedreiging en hoe dit aan te pakken om de persoonlijke veiligheid en die van anderen te bevorderen.

 • Omgaan met veterinaire noodgevallen

  Onvoorziene voorvallen met betrekking tot dieren en omstandigheden die dringende maatregelen vereisen, op passende professionele wijze behandelen.

 • Contact onderhouden met inrichtingen inzake dierenwelzijn

  Zorgen voor goede betrekkingen met andere instellingen en agentschappen op het gebied van dierenwelzijn.

 • Veilige werkmethoden toepassen in een veterinaire omgeving

  In een veterinaire omgeving veilige werkmethoden toepassen om gevaren en de daaraan verbonden risico’s vast te stellen teneinde ongevallen of incidenten te voorkomen. Dit omvat letsels door dieren, zoönotische ziekten, chemicaliën, apparatuur en werkomgevingen.

 • Contacten onderhouden met dierenwelzijnsorganisaties

  Contact opnemen met dierenwelzijnsinstanties over de omstandigheden en situatie van het dier om aan de voorschriften te voldoen en inzicht te krijgen in de volgende stappen die moeten worden gezet. Onderhandelen over een eindresultaat voor het oplossen van de situatie.

 • Toestand van dieren beoordelen

  Controleer het dier op eventuele uitwendige tekenen van parasieten, ziekten of verwondingen. Gebruik deze informatie om eigen acties te bepalen en uw bevindingen aan de eigenaars te rapporteren.

 • Instructies geven aan eigenaars van dieren

  Instructies en advies geven aan eigenaars en verzorgers van dieren om hen in staat te stellen het welzijn van het dier/de dieren te verbeteren en te handhaven.

 • Welzijn van dieren controleren

  De fysieke conditie en het gedrag van de dieren in het oog houden en eventuele problemen of onverwachte veranderingen melden, met inbegrip van tekenen van gezondheid of slechte gezondheid, het uiterlijk, de staat van de huisvesting van de dieren, de inname van voedsel en water en de omgevingsomstandigheden.

 • Beslissingen nemen over het welzijn van het dier

  Een keuze maken uit verschillende alternatieve mogelijkheden die het welzijn van het dier bevorderen.

 • Dierenwelzijn promoten

  Bevorderen van goede praktijken en werken met medeleven voor de instandhouding en bevordering van hoge normen voor dierenwelzijn door het aanpassen van persoonlijk gedrag en het beheren van omgevingsfactoren.

 • Adviseren over dierenwelzijn

  Voorbereiden en verstrekken van informatie aan individuen of groepen mensen over hoe de gezondheid en het welzijn van dieren kan worden bevorderd en hoe de risico's voor de gezondheid en het welzijn van dieren kunnen worden beperkt. Aanbevelingen doen voor corrigerende maatregelen.

 • Mentorschap bieden

  Collega's met minder kennis of ervaring begeleiden en ondersteunen.

Optionele kennis en vaardigheden

werkrelaties onderhouden omgaan met moeilijke omstandigheden in de veterinaire sector dossiers voorbereiden in het kader van diergerelateerde onderzoeken inspectierapporten schrijven doeltreffend samenwerken met andere diergerelateerde organisaties rekenvaardigheden gebruiken strategieën ontwikkelen voor het omgaan met dieren partijen ondervragen in het kader van controles inzake dierenwelzijn situatie van dieren begrijpen samenwerken met dierdeskundigen diergerelateerde informatie bieden voor gerechtelijke procedures verrijkende omgeving bieden voor dieren zorg voor verwaarloosde dieren coördineren diergerelateerde incidenten onderzoeken

Source: Sisyphus ODB