Beroep inspecteur gevaarlijke afvalstoffen

Inspecteurs gevaarlijke afvalstoffen inspecteren industrieterreinen om te verzekeren dat zij zich houden aan de wetgeving inzake afvalverwijdering en inspecteren hun apparatuur om na te gaan of deze operationeel is en werkt volgens de voorschriften. Zij hebben ook tot doel het publiek voor te lichten over gevaarlijke stoffen en over voorschriften voor de behandeling van gevaarlijke afvalstoffen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Verwerking van gevaarlijk afval

  De methoden die worden toegepast bij de verwerking en de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen, waaronder asbest, gevaarlijke chemicaliën en diverse andere verontreinigende stoffen, alsmede de milieuwet- en regelgeving in de omgeving.

 • Opslag van gevaarlijk afval

  De voorschriften en procedures voor het veilig opslaan van materialen en stoffen die gezondheids- en veiligheidsrisico’s opleveren.

 • Procedures voor kwaliteitscontrole

  De procedures om een product of systeem te inspecteren teneinde te waarborgen dat het aan de specificaties en eisen voldoet.

 • Soorten gevaarlijk afval

  De verschillende soorten afval die risico’s vormen voor het milieu, de volksgezondheid of de veiligheid, waaronder radioactief afval, chemicaliën en oplosmiddelen, elektronica en kwikhoudend afval.

 • Afvalbeheer

  Methoden, materialen en voorschriften voor inzameling, vervoer, verwerking en verwijdering van afval. Dit omvat ook recycling en bewaking van de afvalverwijdering.

 • Transport van gevaarlijke stoffen

  Voorschriften en veiligheidsprocedures voor het vervoer van gevaarlijke materialen en producten, zoals gevaarlijke afvalstoffen, chemicaliën, explosieven en brandbare materialen.

Vaardigheden

 • Industriële uitrusting inspecteren

  Inspecteren van apparatuur die wordt gebruikt tijdens industriële activiteiten zoals machines voor de vervaardiging of voor de bouw, om ervoor te zorgen dat de apparatuur voldoet aan de wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu.

 • Inspectierapporten schrijven

  De resultaten en conclusies van de inspectie op een duidelijke en begrijpelijke manier opschrijven. Registreren van de processen van de inspectie zoals het contact, de resultaten en de genomen stappen.

 • Naleving van richtlijnen voor gevaarlijk afval controleren

  De strategieën van een organisatie of faciliteit inspecteren die verband houden met het beheer van gevaarlijk afval, om ervoor te zorgen dat hun acties voldoen aan de relevante wetgeving en dat maatregelen worden genomen om bescherming tegen blootstelling te verbeteren; de gezondheid en veiligheid waarborgen.

 • Afvalverwerkingsinstallaties inspecteren

  Installaties voor de verwijdering van industrieel en commercieel afval inspecteren om hun afvalvergunningen te onderzoeken en of hun uitrusting in overeenstemming is met de voorschriften.

 • Milieuaudits uitvoeren

  Apparatuur gebruiken om verschillende milieuparameters te meten om milieuproblemen op te sporen en de manier waarop deze kunnen worden opgelost te onderzoeken. Inspecties uitvoeren om de naleving van de milieuwetgeving te waarborgen.

 • Toelichting geven over gevaarlijk afval

  Het publiek of specifieke organisaties voorlichten over het belang van een correcte behandeling van gevaarlijke afvalstoffen om de openbare veiligheid te bevorderen, de naleving van de wetgeving te waarborgen en het bewustzijn van de verschillende soorten gevaarlijke afvalstoffen en hun bedreigingen voor de volksgezondheid en de openbare veiligheid en het milieu te vergroten.

 • Advies geven over afvalbeheer

  Organisaties adviseren over de implementatie van de afvalregelgeving en over verbeteringsstrategieën voor afvalbeheer en afvalminimalisatie, om duurzame praktijken en milieubewustzijn te vergroten.

 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval

  Bedrijfsprocedures implementeren en monitoren voor de inzameling, het transport en de verwijdering van afval, in overeenstemming met alle voorschriften en wettelijke vereisten.

Optionele kennis en vaardigheden

vervuiling onderzoeken milieu-incidenten melden milieuproblemen melden milieugegevens analyseren vracht controleren gevolgen voor het milieu beoordelen wetgeving inzake verontreiniging preventie van verontreiniging advies geven over verontreinigingspreventie strategieën voor milieuherstel ontwikkelen passende beschermende uitrusting dragen samenwerken met industriële professionals advies geven over milieusanering recycleprocedures controleren milieubeschermingsmaatregelen implementeren strategieën voor het beheer van gevaarlijk afval ontwikkelen ontwikkelingen inzake wetgeving volgen toelichting geven over recyclevoorschriften

Source: Sisyphus ODB