Beroep inspecteur gevaarlijke stoffen en milieu

Inspecteurs gevaarlijke stoffen en milieu inspecteren installaties waar gevaarlijke stoffen worden gehanteerd om te verzekeren dat gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en de wetgeving inzake de omgang met gevaarlijke stoffen worden nageleefd. Zij onderzoeken schendingen, houden toezicht op het testen van nood- en risicoplannen, geven advies over de verbetering van de werking en procedures van installaties en verstrekken informatie over de regelgeving inzake gevaarlijke stoffen. Ook adviseren zij bedrijven over mogelijke bronnen van gevaar voor een gemeenschap en over betere veiligheidsvoorschriften.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Preventie van verontreiniging

  De processen die gebruikt worden om verontreiniging te voorkomen: voorzorgsmaatregelen tegen verontreiniging van het milieu, procedures ter bestrijding van verontreiniging en bijbehorende uitrusting, en mogelijke maatregelen ter bescherming van het milieu.

 • Juiste verpakking voor gevaarlijke goederen

  De verpakking voor verschillende soorten gevaarlijke goederen (anders dan voor beperkte en uitgezonderde hoeveelheden) moet worden ontworpen en gemaakt volgens VN-specificaties, en moet vervoersgerelateerde praktijktests ondergaan, zoals het laten vallen, opslaan in een stapel, en blootstellen aan druk. Zij moet ook voldoen aan de eisen van de materialen waarvoor zij als verpakking dient. De verpakking moet door een bevoegde instantie worden gecertificeerd.

 • Opslag van gevaarlijk afval

  De voorschriften en procedures voor het veilig opslaan van materialen en stoffen die gezondheids- en veiligheidsrisico’s opleveren.

 • Afvalbeheer

  Methoden, materialen en voorschriften voor inzameling, vervoer, verwerking en verwijdering van afval. Dit omvat ook recycling en bewaking van de afvalverwijdering.

 • Verwerking van gevaarlijk afval

  De methoden die worden toegepast bij de verwerking en de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen, waaronder asbest, gevaarlijke chemicaliën en diverse andere verontreinigende stoffen, alsmede de milieuwet- en regelgeving in de omgeving.

 • Afval- en restproducten

  De aangeboden afval- en restproducten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en regelgevende eisen.

 • Transport van gevaarlijke stoffen

  Voorschriften en veiligheidsprocedures voor het vervoer van gevaarlijke materialen en producten, zoals gevaarlijke afvalstoffen, chemicaliën, explosieven en brandbare materialen.

 • Radioactieve besmetting

  De verschillende oorzaken van de aanwezigheid van radioactieve stoffen in vloeistoffen, vaste stoffen of gassen of op oppervlakken, en de wijze waarop de soorten verontreinigende stoffen, het risico ervan en de concentratie van deze stoffen kunnen worden bepaald.

 • Soorten gevaarlijk afval

  De verschillende soorten afval die risico’s vormen voor het milieu, de volksgezondheid of de veiligheid, waaronder radioactief afval, chemicaliën en oplosmiddelen, elektronica en kwikhoudend afval.

Vaardigheden

 • Risicoanalyses uitvoeren

  Factoren in kaart brengen en beoordelen die het succes van een project in gevaar kunnen brengen of de werking van de organisatie kunnen bedreigen. Procedures implementeren om hun impact te vermijden of minimaliseren.

 • Strategieën voor het beheer van gevaarlijk afval ontwikkelen

  Strategieën te ontwikkelen om de efficiëntie te vergroten waarmee een faciliteit gevaarlijke afvalstoffen behandelt, vervoert en verwijdert, zoals radioactief afval, chemische stoffen en elektronica.

 • Naleving van richtlijnen voor gevaarlijk afval controleren

  De strategieën van een organisatie of faciliteit inspecteren die verband houden met het beheer van gevaarlijk afval, om ervoor te zorgen dat hun acties voldoen aan de relevante wetgeving en dat maatregelen worden genomen om bescherming tegen blootstelling te verbeteren; de gezondheid en veiligheid waarborgen.

 • Waarborgen dat materiaal aan de eisen voldoet

  Ervoor zorgen dat de door de leveranciers verstrekte materialen aan de gestelde eisen voldoen.

 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval

  Bedrijfsprocedures implementeren en monitoren voor de inzameling, het transport en de verwijdering van afval, in overeenstemming met alle voorschriften en wettelijke vereisten.

 • Advies geven over afvalbeheer

  Organisaties adviseren over de implementatie van de afvalregelgeving en over verbeteringsstrategieën voor afvalbeheer en afvalminimalisatie, om duurzame praktijken en milieubewustzijn te vergroten.

 • Milieubeschermingsmaatregelen implementeren

  Milieucriteria handhaven om milieuschade te voorkomen. Streven naar een efficiënt gebruik van hulpbronnen om verspilling te voorkomen en de kosten te verlagen. Collega's motiveren om relevante stappen te ondernemen om op een milieuvriendelijke manier te opereren.

 • Certificeringen voor transport van gevaarlijke goederen herzien

  Controleren of de te vervoeren goederen en de certificering van de goederen voldoen aan de voorschriften, en erop toezien dat de certificaten overeenstemmen met de goederen. De bestuurders moeten ervoor zorgen dat zij de lading van hun voertuig veilig stellen, wat voor gevaarlijke goederen een ondertekend verpakkingscertificaat vereist (dit certificaat kan deel uitmaken van de gevaarlijke goederennota).

Optionele kennis en vaardigheden

in- en uitvoerbepalingen inzake gevaarlijke chemicaliën gevaarlijke vracht controleren in overeenstemming met voorschriften veiligheidsstrategieën testen ontwikkelingen inzake wetgeving volgen risicobeheersingsmaatregelen selecteren rampenplannen voor noodgevallen ontwikkelen recycleprogramma’s ontwikkelen wetgeving inzake verontreiniging toelichting geven over recyclevoorschriften regelgeving inzake gevaarlijke vrachten medewerkers opleiden over recyclingprogramma’s onderwijzen over management inzake noodsituaties bescherming tegen straling toelichting geven over gevaarlijk afval milieuaudits uitvoeren vergunningen verstrekken gevaren met betrekking tot het laden van gevaarlijke goederen advies geven over verontreinigingspreventie passende beschermende uitrusting dragen wetgeving inzake afvaltransport

Source: Sisyphus ODB