Beroep inspecteur landbouw

Landbouwinspecteurs houden toezicht op de landbouwwerkzaamheden in landbouwbedrijven en in andere landbouwinstallaties. Zij inspecteren gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, kosten en productieprocessen enzovoort om erop toe te zien dat de werknemers en hun activiteiten aan de juiste wetgeving en normen voldoen. De landbouwinspecteurs analyseren hun bevindingen en brengen daarover verslag uit.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

  Normen en wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne voor een specifieke sector.

 • Agrarische productiebeginselen

  Beginselen en voorwaarden voor biologische en duurzame landbouwproductie.

 • Milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw

  Bekendheid met milieuwetgeving, beleid en beginselen die relevant zijn voor land- en bosbouw. Kennen van de effecten van lokale landbouwmethoden en -praktijken op het milieu. Middelen om de productie aan te passen aan nieuwe milieuvoorschriften en nieuw milieubeleid.

 • Registratie van incidenten en ongevallen

  De methoden om incidenten en ongevallen op de werkplek te melden en te registreren.

 • Preventie van verontreiniging

  De processen die gebruikt worden om verontreiniging te voorkomen: voorzorgsmaatregelen tegen verontreiniging van het milieu, procedures ter bestrijding van verontreiniging en bijbehorende uitrusting, en mogelijke maatregelen ter bescherming van het milieu.

 • Agronomische productiebeginselen

  De technieken, methoden en beginselen van de traditionele agronomische productie.

Vaardigheden

 • Monsters voor analyse verzamelen

  Monsters van materialen of producten voor laboratoriumanalyse verzamelen.

 • Naleving met wettelijke vereisten garanderen

  De naleving van vastgestelde en toepasselijke normen en wettelijke vereisten, zoals specificaties, beleid, normen of wetgeving, garanderen voor het doel dat organisaties met hun inspanningen nastreven.

 • Risico’s op de werkplek identificeren

  Uitvoeren van audits en inspecties voor de veiligheid van de werkplekken en de werkuitrusting. Ervoor zorgen dat deze aan de veiligheidsvoorschriften voldoen en gevaren en risico’s identificeren.

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen meedelen

  Informatie geven over toepasselijke regels, richtsnoeren en maatregelen om ongevallen en gevaren op de werkplek te voorkomen.

 • Klachten opvolgen

  Follow-up van klachten of ongevallenmeldingen om adequate maatregelen te kunnen nemen om problemen op te lossen. Neem contact op met de betrokken autoriteiten of intern personeel om in verschillende situaties oplossingen te bieden.

 • Milieu-inspecties uitvoeren

  Onderzoeken uitvoeren om informatie te verzamelen voor de analyse en het beheer van milieurisico’s binnen een organisatie of in een bredere context.

 • Inspecties uitvoeren

  Veiligheidsinspecties uitvoeren op gebieden die van belang zijn voor het opsporen en melden van mogelijke gevaren of inbreuken op de beveiliging; maatregelen nemen om de veiligheidsnormen te maximaliseren.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Hygiëneprocedures handhaven

  Ervoor zorgen dat de normen inzake sanitaire voorzieningen en properheid die van essentieel belang zijn voor de doeltreffende bestrijding van schimmels en andere parasieten in intensieve cultuuromstandigheden worden toegepast. Niet-verontreinigde vis en eieren verkrijgen door middel van strenge sanitaire procedures en het vermijden van dragervis. Toezicht houden op de isolatie en identificatie van de agent met een specifiek immuun antiserum.

 • Bedrijfsprocessen analyseren

  De bijdrage van de werkprocessen aan de bedrijfsdoelstellingen bestuderen en toezicht houden op hun efficiëntie en productiviteit.

 • Werkplekken controleren

  Er regelmatig voor zorgen dat de arbeidsomstandigheden op het terrein voldoen aan de gezondheids- en veiligheidseisen; ervoor zorgen dat het voorgestelde werk geen bedreiging vormt voor de fysieke integriteit van anderen.

 • Inspectieanalyses uitvoeren

  Inspectieprocedures, technieken, apparatuur en materialen onderzoeken en rapporteren.

Optionele kennis en vaardigheden

europese wetgeving inzake pesticiden bewijsmateriaal verstrekken kwaliteitseisen voor opslagfaciliteiten betalingen controleren veldwerk uitvoeren agrarische grondstoffen, zaden en diervoeders taakgegevens bijhouden advies geven aan boeren gegevens verzamelen landbouwchemicaliën weerkundige gegevens verzamelen landbouwmateriaal gewassen controleren voedselveiligheidscontroles uitvoeren begrotingsbeginselen boerderijmiddelen beheren advies geven over vee en begeleiding bieden beginselen van voedselveiligheid advies geven over bodem- en waterbescherming machines inspecteren tuinbouwbeginselen gevolgen voor het milieu beoordelen kostenbeheer onderhoudswerkzaamheden beheren beheer van dierenwelzijn inspecteren milieugegevens analyseren agrarische productieplannen ontwikkelen dierenwelzijn

Source: Sisyphus ODB