Beroep inspecteur nutsvoorzieningen

Inspecteurs nutsvoorzieningen inspecteren producten, systemen en machines zoals riool-, water-, gas- of elektrische turbines om te verifiëren of ze volgens de voorschriften zijn gebouwd en functioneren. Zij schrijven inspectierapporten en geven aanbevelingen om systemen te verbeteren en defecte onderdelen te repareren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Civiel ingenieur (wo)
 • Clinical research associate (cra)
 • Epidemioloog
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Klinisch perfusionist
 • Metallurg
 • Meteorologisch technicus
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied
 • Weervrouw/man
 • Werktuigbouwkundig Ingenieur

Kennis

 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit

  De naleving van veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen bij installatie, gebruik en onderhoud van constructies en apparaten die deel uitmaken van installaties voor opwekking, transport en distributie van elektriciteit, waaronder de juiste beschermingsmiddelen, voorschriften voor het omgaan met materieel en preventiemaatregelen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Procedures voor kwaliteitscontrole

  De procedures om een product of systeem te inspecteren teneinde te waarborgen dat het aan de specificaties en eisen voldoet.

 • Regelgeving inzake bouwproducten

  De voorschriften inzake kwaliteitsnormen voor bouwproducten die in de hele Europese Unie worden toegepast.

 • Landmeting

  De techniek voor het bepalen van de driedimensionale positie van punten op het aardoppervlak en de afstanden en hoeken daartussen.

Vaardigheden

 • Leidinggevenden inlichten

  Problemen of incidenten melden aan de leidinggevende om oplossingen te vinden voor problemen.

 • Uitrusting voor nutsvoorzieningen controleren

  Toezicht houden op de uitrusting van nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, warmte, koeling en stoom, om ervoor te zorgen dat ze functioneel zijn, functioneren volgens de voorschriften en om fouten controleren.

 • Prestatietests uitvoeren

  Experimentele, omgevings- en operationele tests uitvoeren op modellen of prototypes of op de systemen en apparatuur zelf om hun sterkte en mogelijkheden te testen onder normale en extreme omstandigheden.

 • Aanbevelingen voor herstellingen doen

  Het probleem analyseren en evalueren en reparaties voorstellen om het probleem aan te pakken.

 • Inspectieanalyses uitvoeren

  Inspectieprocedures, technieken, apparatuur en materialen onderzoeken en rapporteren.

 • Inspectierapporten schrijven

  De resultaten en conclusies van de inspectie op een duidelijke en begrijpelijke manier opschrijven. Registreren van de processen van de inspectie zoals het contact, de resultaten en de genomen stappen.

 • Defecten aan meters van nutsvoorzieningen vaststellen

  Toezicht houden op de meetinstrumenten voor de berekening van het verbruik van nutsvoorzieningen zoals water, gas, elektriciteit en warmte, om na te gaan of de aflezingen juist zijn, en om de schade en de noodzaak van reparaties en onderhoud vast te stellen.

 • Inspecties uitvoeren

  Veiligheidsinspecties uitvoeren op gebieden die van belang zijn voor het opsporen en melden van mogelijke gevaren of inbreuken op de beveiliging; maatregelen nemen om de veiligheidsnormen te maximaliseren.

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • Toezicht houden op documentbeheer

  Controleren van en toezicht houden op de elektronische dossiers van een organisatie gedurende de gehele levenscyclus van de dossiers.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Verslag doen van meterstanden van nutsvoorzieningen

  De resultaten van het aflezen van de meterstanden aan de ondernemingen die de nutsvoorzieningen leveren, en aan de afnemers van wie de meterstanden werden bekomen.

 • Veiligheidsnormen in industriële contexten volgen

  De veiligheidsprocedures en -normen voor de industriële context in acht nemen, met name waar het gaat om machines.

 • Inspecties leiden

  Inspecties en het betrokken protocol leiden, zoals de introductie van het inspectieteam, de uitleg over het doel van de inspectie, de uitvoering van de inspectie, het aanvragen van documenten, het stellen van passende vragen en het handhaven van een hoog niveau van professionalisme bij het onderzoeken van betrokkenen.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

 • Naleving van bouwvoorschriften controleren

  Bepalen of een constructie in overeenstemming is met de wet- en regelgeving.

 • Schade aan infrastructuur van nutsvoorzieningen voorkomen

  Nutsbedrijven of plannen inzake de locatie van eventuele nutsvoorzieningen die een project zouden kunnen verstoren of erdoor kunnen worden geschaad raadplegen. Het nodige doen om schade te voorkomen.

Optionele kennis en vaardigheden

auditwerkzaamheden voorbereiden uitrusting voor nutsvoorzieningen installeren advies geven over verbruik van nutsvoorzieningen niet-destructieve testapparatuur gebruiken monsters voor analyse verzamelen bouwverordeningen locaties voor faciliteiten inspecteren rioleringen inspecteren reparatiegegevens opschrijven engineeringprocessen vervuiling onderzoeken als contactpersoon optreden bij incidenten met materieel testgegevens vastleggen passende beschermende uitrusting dragen bouwprojecten toetsen werkplekken controleren industriële uitrusting inspecteren vragen beantwoorden anticiperen op onderhoud van installaties oplossingen voor problemen creëren overleggen met ingenieurs naleving van parameters in bouwprojecten volgen

Source: Sisyphus ODB