Beroep inspecteur voedselveiligheid

Inspecteurs voedselveiligheid voeren inspecties uit in voedselverwerkende omgevingen vanuit het oogpunt van voedselveiligheid. Zij maken deel uit van officiële controleorganen die voedingsproducten en -processen controleren om te verzekeren dat de wet- en regelgeving inzake veiligheid en gezondheid worden nageleefd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Toxiciteit van voedingsmiddelen

  De oorzaken van voedselvergiftiging en bederf en de methoden voor conservering van levensmiddelen om toxiciteit bij klanten te voorkomen.

 • Voedsel- en drankenindustrie

  De respectieve industrie en de processen die verband houden met de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, zoals grondstoffenselectie, verwerking, verpakking en opslag.

 • Europees beleid inzake voedselveiligheid

  Garantie van een hoog niveau van voedselveiligheid in de EU door middel van coherente maatregelen van ‘boer tot bord’ en adequaat toezicht, met waarborging van een doeltreffende interne markt. De implementering van deze aanpak omvat verschillende acties, namelijk: zorgen voor effectieve controlesystemen en evalueren van de naleving van EU-normen op het gebied van voedselveiligheid en -kwaliteit, binnen de EU en in derde landen met betrekking tot hun uitvoer naar de EU; beheren van internationale betrekkingen met derde landen en internationale organisaties op het gebied van voedselveiligheid; onderhouden van relaties met de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en zorgen voor wetenschappelijk onderbouwd risicobeheer.

 • Culturele gebruiken bij het slachten van dieren

  Inzicht hebben in de culturele of religieuze voorschriften en tradities met betrekking tot het slachten van dieren.

 • Laboratoriumgebaseerde wetenschappen

  Laboratoriumgebaseerde wetenschappen zoals biologie, chemie, natuurkunde, geïntegreerde wetenschap of geavanceerde laboratoriumwetenschap.

 • Wetgeving voor producten van dierlijke oorsprong

  De toepasselijke wettelijke voorschriften inzake temperatuur, afvalmaterialen, traceerbaarheid, etikettering, verhandeling en het vervoer van producten van dierlijke oorsprong. 

 • Normen voor voedselveiligheid

  Voedselveiligheidsnormen (d.w.z. ISO 22000) die zijn ontwikkeld door de erkende organisaties voor normalisatie op het gebied van voedselveiligheid. Zo specificeert de internationale norm ISO 22000 de vereisten voor een doeltreffend systeem voor het beheer van de voedselveiligheid. Het omvat de interactieve communicatie, het beheer van het systeem, de vereiste programma’s en de HACCP-beginselen.

 • Risico’s in verband met natuurlijke, chemische, biologische gevaren in drank en voedingsmiddelen

  Interpretatie van laboratoriumtests voor parameters die van invloed zijn op de voedselveiligheid, rekening houdend met de risico’s van fysische, chemische en biologische gevaren voor levensmiddelen en dranken.

 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

  Normen en wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne voor een specifieke sector.

 • Beginselen van voedselveiligheid

  Wetenschappelijke achtergrond van voedselveiligheid, met inbegrip van bereiding, behandeling en opslag van levensmiddelen, om het risico van door voedsel overgedragen ziekten en andere gezondheidsrisico's tot een minimum te beperken.

 • Door voedsel veroorzaakte ziektes

  Beschikken over inzicht in door voedsel veroorzaakte ziektes en vergiftigingen, om problemen voor de volksgezondheid te voorkomen.

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie

  Kwaliteitsgarantiebeginselen, standaardvereisten en de reeks processen en activiteiten die worden gebruikt voor het meten, controleren en waarborgen van de kwaliteit van producten en processen.

 • Voedingsmiddelenwetgeving

  Wetgeving met betrekking tot de levensmiddelen- en diervoederindustrie, omvattende de productie van levensmiddelen, hygiëne, veiligheid, grondstoffen, additieven, ggo’s, etikettering, milieu- en handelsregelgeving.

 • Culturele gebruiken bij het sorteren van dierlijke delen

  De religieuze en culturele praktijken met betrekking tot de scheiding van delen van dieren en het niet mengen van de vleesdelen met andere delen, zodat het vlees geen belemmering vormt voor het eten door gelovigen.

Vaardigheden

 • Factoren identificeren die veranderingen tijdens de opslag van voedingsmiddelen veroorzaken

  De meest relevante factoren (chemisch, fysisch, ecologisch, enz.) herkennen die het levensmiddel tijdens de opslag kunnen wijzigen

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Inspecties leiden

  Inspecties en het betrokken protocol leiden, zoals de introductie van het inspectieteam, de uitleg over het doel van de inspectie, de uitvoering van de inspectie, het aanvragen van documenten, het stellen van passende vragen en het handhaven van een hoog niveau van professionalisme bij het onderzoeken van betrokkenen.

 • Instructies aan medewerkers geven

  Instructies aan medewerkers geven door gebruik te maken van verschillende communicatietechnieken. De communicatiestijl aanpassen aan de doelgroep om instructies over te brengen zoals bedoeld.

 • Kwaliteitscontroles uitvoeren

  Het uitvoeren van regelmatige, systematische en gedocumenteerde onderzoeken van een kwaliteitssysteem voor het controleren van de conformiteit met een norm op basis van objectief bewijsmateriaal, zoals de implementatie van processen, de effectiviteit bij het bereiken van kwaliteitsdoelstellingen en de vermindering en eliminatie van kwaliteitsproblemen.

 • Bijgewerkte professionele kennis onderhouden

  Regelmatig educatieve workshops bijwonen, professionele publicaties lezen en actief deelnemen aan beroepsverenigingen.

 • Correcte etikettering van goederen waarborgen

  Ervoor zorgen dat goederen met betrekking tot het product worden geëtiketteerd met alle nodige etiketteringsinformatie (bijv. juridische, technologische, gevaarlijke en andere). Ervoor zorgen dat de etiketten voldoen aan de wettelijke voorschriften en de voorschriften naleven.

 • Consumentenzaken in fabrieken bepleiten

  Regelgevingstoezicht uitoefenen in fabrieken op het gebied van consumentenaangelegenheden, bijv. op het gebied van merkfouten, consumentenbescherming, enz.

 • Routineverslagen schrijven

  Routineverslagen opstellen; geschikte formulieren of documenten identificeren voor het registreren van gegevens afkomstig van manuele inspecties en/of elektronische systemen. Duidelijke opmerkingen noteren, zoals vereist. Een schriftelijk verslag is doorgaans een samenvatting van de resultaten van de routineprestaties van het reticulatiesysteem.

 • HACCP-implementatie in fabrieken beoordelen

  Beoordelen van de adequate implementatie van HACCP in bedrijven. Ervoor zorgen dat de installaties werken binnen de specificaties van hun schriftelijke plannen voor HACCP, sanering en verwerking.

 • Op de hoogte blijven van regelgeving

  Het bijhouden van actuele kennis van de huidige regelgeving en het toepassen van deze kennis in specifieke sectoren.

 • Relaties met overheidsinstellingen onderhouden

  Contacten leggen en onderhouden met collega’s bij verschillende overheidsinstanties.

 • Gebruik van additieven voor de voedselproductie beheren

  Het gebruik van additieven of conserveringsmiddelen voor levensmiddelen beheren.

 • Economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen

  Voorstellen ontwikkelen en passende besluiten nemen, rekening houdend met economische criteria.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • In koude omgevingen werken

  Werken in koel- en diepvriesinstallaties. De koelruimten zijn ongeveer 0°C. Bestand zijn tegen temperaturen van -18°C in vrieshuizen voor de vleesverwerking, zoals wettelijk vereist, behalve in het slachthuis, waar de ruimtetemperatuur wettelijk gezien lager is dan 12°C.

 • Doelstellingen op het gebied van kwaliteitsborging vaststellen

  Doelstellingen en procedures voor kwaliteitsborging bepalen en zorgen voor de handhaving en voortdurende verbetering ervan door doelen, protocollen, benodigdheden, processen, apparatuur en technologieën voor kwaliteitsstandaarden te evalueren.

 • Communicatie met overheidsinstellingen op het gebied van de voedingsmiddelenindustrie onderhouden

  Het beheren van de communicatie met de regelgevende instanties voor de levensmiddelenindustrie voor alle aspecten van de voedselveiligheid, de beperking van potentieel gevaarlijke ingrediënten, de etiketteringsvoorschriften en de wetgeving.

 • Voedingsmonsters beoordelen

  De monsters van een reeks bronnen beoordelen voor het maken van analyses. Bijvoorbeeld het opsporen van micro-organismen, chemische analyse en parasitologische analyse.

 • Monsters van voedingsmiddelen en dranken analyseren

  Onderzoeken of voedsel of dranken veilig zijn voor menselijke consumptie. De juiste niveaus van de belangrijkste ingrediënten en de juistheid van de vermeldingen op het etiket en de aanwezige hoeveelheden nutriënten verifiëren. Ervoor zorgen dat monsters van levensmiddelen en dranken aan specifieke normen of procedures voldoen.

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • Risico’s op de werkplek identificeren

  Uitvoeren van audits en inspecties voor de veiligheid van de werkplekken en de werkuitrusting. Ervoor zorgen dat deze aan de veiligheidsvoorschriften voldoen en gevaren en risico’s identificeren.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Inspectieanalyses uitvoeren

  Inspectieprocedures, technieken, apparatuur en materialen onderzoeken en rapporteren.

 • Voedselveiligheidscontroles uitvoeren

  Voedselveiligheidscontroles uitvoeren om de naleving van de eisen, voorschriften en andere goede praktijken bij de productie van levensmiddelen te waarborgen.

Optionele kennis en vaardigheden

vreemde talen gebruiken voor internationale handel kwaliteit van grondstoffen bij ontvangst controleren flessen voor verpakking controleren monsters etiketteren gegevens in de voedselverwerkende sector interpreteren in een voedselverwerkend team werken communiceren in de voedselverwerkende industrie klachten van klanten onderzoeken kwaliteitskenmerken van voedingsmiddelen beoordelen omgaan met moeilijke arbeidsomstandigheden bij voedselverwerking hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking milieuparameters op de werkplek voor voedingsmiddelen beoordelen voedingsmiddelenbeleid op het gemak zijn in onveilige omgevingen omgaan met managers voedingsmiddelenbeleid ontwikkelen eigenschappen van voedselproducten analyseren bij ontvangst commerciële en technische zaken in vreemde talen communiceren homogenisering van voedingsmiddelen

Source: Sisyphus ODB