Beroep inspecteur volksgezondheid en milieuhygiëne

Inspecteurs volksgezondheid en milieuhygiëne voeren onderzoek uit om te verzekeren dat gebieden, organisaties en bedrijven de milieu- en volksgezondheidswetgeving naleven. Zij evalueren milieuklachten, brengen verslag uit over hun bevindingen en werken aan het voorkomen van toekomstige gevaren of de niet-naleving van het bestaande beleid. Inspecteurs volksgezondheid en milieuhygiëne houden raadplegingen om de volksgezondheid en veiligheid te bevorderen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Volksgezondheid

  De beginselen van gezondheid en ziekte van de bevolking, met inbegrip van de middelen voor gezondheidsbevordering, ziektepreventie en gemeenschaps- en eerstelijnszorg.

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Milieubeleid

  Lokaal, nationaal en internationaal beleid dat zich bezighoudt met de bevordering van de duurzaamheid van het milieu en de ontwikkeling van projecten die negatieve gevolgen voor het milieu terugdringen en de toestand van het milieu verbeteren.

 • Audittechnieken

  Technieken en methoden ter ondersteuning van een systematisch en onafhankelijk onderzoek van gegevens, beleidsmaatregelen, activiteiten en prestaties met behulp van computerondersteunde auditinstrumenten en -technieken (CAAT’s) zoals spreadsheets, databanken, statistische analyse en business intelligence software.

 • Methoden controleren

  Procedures die voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt, waaronder bewaking met fysieke en elektronische middelen, verhoor van getuigen, het verzamelen van voorwerpen en gegevens voor beoordeling en analyse en fysiek en elektronisch onderzoek voor het verzamelen van gegevens.

Vaardigheden

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Milieuonderzoeken uitvoeren

  Indien nodig een milieuanalyse uitvoeren, de procedures controleren, eventuele rechtsvorderingen of andere soorten klachten controleren.

 • Adviestechnieken gebruiken

  Klanten bij verschillende persoonlijke of professionele aangelegenheden adviseren.

 • Milieu-inspecties uitvoeren

  Onderzoeken uitvoeren om informatie te verzamelen voor de analyse en het beheer van milieurisico’s binnen een organisatie of in een bredere context.

 • Verbeteringsstrategieën aanbieden

  De hoofdoorzaken van problemen identificeren en voorstellen doen voor effectieve en langetermijnoplossingen.

 • Inspectierapporten schrijven

  De resultaten en conclusies van de inspectie op een duidelijke en begrijpelijke manier opschrijven. Registreren van de processen van de inspectie zoals het contact, de resultaten en de genomen stappen.

 • Volksgezondheidsproblemen aanpakken

  Gezonde praktijken en gedragingen promoten om ervoor te zorgen dat de bevolking gezond blijft.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Gezondheid en veiligheid promoten

  Het belang van een veilige werkomgeving bevorderen. Personeel begeleiden en ondersteunen om actief deel te nemen aan de voortdurende ontwikkeling van een veilige werkomgeving.

 • Ontwikkelingen inzake wetgeving volgen

  Toezicht houden op veranderingen in regels, beleid en wetgeving, en nagaan hoe deze invloed kunnen uitoefenen op de organisatie, de bestaande activiteiten of een specifieke zaak of situatie.

Optionele kennis en vaardigheden

gezondheidsproblemen binnen een bepaalde gemeenschap analyseren risicoanalyses uitvoeren advies geven over schendingen van verordeningen door voedsel veroorzaakte ziektes consumentenbescherming opslag van gevaarlijk afval relaties met overheidsinstellingen onderhouden overdraagbare ziekten ongedierte en ziekten getuigen tijdens een hoorzitting biologie chemie hygiëneprocedures handhaven beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren preventie van verontreiniging passende beschermende uitrusting dragen milieubeleid ontwikkelen onderwijsactiviteiten organiseren milieutechniek

Source: Sisyphus ODB