Beroep kredietanalist

Kredietanalisten onderzoeken kredietaanvragen van klanten en beoordelen of de aanvragen voldoen aan de regelgeving en richtlijnen van de kredietverlenende financiële instelling. Op basis van kredietanalyses adviseren zij financiële instellingen of klanten kredietwaardig zijn. Zij voeren taken uit zoals het verzamelen van gegevens over de kredietaanvrager, winnen aanvullende informatie in bij andere afdelingen of instellingen en geven aan welk type overeenkomsten de financiële instelling met de kredietaanvrager moet sluiten. Kredietanalisten volgen ook de ontwikkeling van de kredietportefeuille van klanten op.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Insolventiewetgeving

  De wettelijke regeling betreffende het onvermogen om schulden te betalen op het tijdstip waarop deze opeisbaar worden.

 • Financiële engineering

  Het gebied binnen de financieringstheorie dat zich bezighoudt met de combinatie van toegepaste wiskunde, computerwetenschap en financiële theorie, gericht op het berekenen en voorspellen van diverse financiële variabelen, uiteenlopend van de kredietwaardigheid van een debiteur tot de resultaten van aandelen op de beurs.

 • Schuldclassificatie

  De diverse categorieën schulden, waaronder overheidsschulden, schulden met overheidsgarantie, private schulden zonder garantie, deposito's bij centrale banken enz.

 • Financiële jaarrekeningen

  De financiële overzichten die tezamen een beeld geven van de financiële positie van een onderneming aan het einde van een bepaalde periode of van het boekjaar. Financiële jaarrekeningen bestaan uit vijf delen: een balans, een winst- en verliesrekening, een overzicht van de mutaties in het eigen vermogen, een kasstroomoverzicht en een toelichting.

Vaardigheden

 • Kredietgeschiedenis van klanten bewaren

  De kredietgeschiedenis van cliënten met relevante transacties, bewijsstukken en gegevens over hun financiële activiteiten creëren en in stand houden. Zorgen dat deze documenten bijgewerkt worden in geval van analyse en openbaarmaking.

 • Financieel risico analyseren

  Risico's identificeren en analyseren die een financiële impact kunnen hebben op een organisatie of individu, zoals krediet- en marktrisico's, en oplossingen voorstellen om deze risico's te dekken.

 • Leningen analyseren

  Onderzoeken en analyseren van de leningen die aan organisaties en individuele personen verstrekt worden via verschillende vormen van krediet zoals debet-compensatie, exportkredieten, termijnkredieten en de aankoop van handelswissels.

 • Schulddossiers van klanten bijhouden

  Een lijst met schulddossiers van klanten bijhouden en deze regelmatig bijwerken

 • Schuldonderzoeken uitvoeren

  Onderzoekstechnieken en opsporingsstrategieën gebruiken om achterstallige betalingen te identificeren en aan te pakken

 • Kredietgeschiedenis van potentiële klanten analyseren

  De betalingscapaciteit en kredietgeschiedenis van potentiële klanten of zakenpartners analyseren.

 • Financiële informatie samenvatten

  Financiële informatie afkomstig van verschillende bronnen of diensten verzamelen, herzien en samenvoegen om een document met uniforme financiële rekeningen of plannen op te stellen.

 • Advies geven over kredietwaardigheid

  Uw expertise delen in het evaluatieproces dat de geschiktheid van de debiteur beoordeelt, of het nu een overheidsinstelling of een bedrijf betreft, om zijn schuld terug te betalen.

 • Jaarrekeningen interpreteren

  De belangrijkste regels en indicatoren in de financiële staten lezen, begrijpen en interpreteren. De belangrijkste informatie uit de financiële staten extraheren, afhankelijk van de behoeften en deze informatie integreren in de ontwikkeling van de plannen van de afdeling.

 • Financiële informatie verzamelen

  Informatie verzamelen over effecten, marktomstandigheden, overheidsregelingen en de financiële situatie, doelstellingen en behoeften van cliënten of ondernemingen.

 • Kredietrisicobeleid toepassen

  Het beleid en de procedures van het bedrijf in het kader van het kredietrisicobeheerproces uitvoeren. Permanent het kredietrisico van de onderneming op een beheersbaar niveau houden en maatregelen nemen om een negatieve kredietbeoordeling te voorkomen.

 • Advies geven over risicobeheer

  Advies verstrekken over risicobeheerbeleid en preventiestrategieën en de uitvoering daarvan, met aandacht voor de verschillende soorten risico’s voor een specifieke organisatie.

Optionele kennis en vaardigheden

beleggingsportefeuilles controleren kandidaat-leners interviewen financiële marktontwikkelingen analyseren beursgang beleggingsportefeuilles ontwikkelen belastingwetgeving financiële prognoses beurs gesprekstechnieken begroting maken voor financiële behoeften effecten beheren bankactiviteiten boekhouding investeringsanalyse kredietwaardigheid beoordelen

Source: Sisyphus ODB