Beroep kweektechnicus in de aquacultuur

Kweektechnici in de aquacultuur werken in de productie van aquatische organismen. Zij zijn specialisten in de kweek, het spenen en de productie van jonge exemplaren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Identificatie en classificatie van vissen

  De processen voor identificatie en classificatie van vissen.

 • Biologie van vissen

  De studie van vissen, schelp- of schaaldieren, ingedeeld in een groot aantal gespecialiseerde gebieden die hun morfologie, fysiologie, anatomie, gedrag, ontstaan en verspreiding beschrijven.

 • Productie van plankton

  De methoden, kenmerken en apparatuur die worden gebruikt om fytoplankton, microalgen en levende prooien zoals raderdieren of Artemia te kweken met geavanceerde technieken.

 • Voortplantingstechnieken op het gebied van aquacultuur

  De technieken voor het aanzetten van kuitschieten, het kuitschieten op nesten en het strippen met behulp van geschikte technieken voor specifieke soorten vis, weekdieren, schaaldieren en andere soorten. De milieubeheersing bij het kuitschieten, het gebruik van hormonen voor het aanzetten tot voortplanting en het verzamelen van reproductiemateriaal door genetische selectie.

 • Bioveiligheid

  Zich bewust zijn van de algemene beginselen van het concept bioveiligheid en in het bijzonder van de regels ter preventie van ziekten in geval van een epidemie die de volksgezondheid in gevaar brengt.

Vaardigheden

 • Vismonsters bewaren voor diagnose

  Het verzamelen en bewaren van monsters van larven, vissen en weekdieren of laesies voor diagnose door specialisten op het gebied van visziekten.

 • Levende vissen op afwijkingen testen

  Screenen naar misvormingen bij levende vissen, inclusief larven

 • Kweekexemplaren voeren

  Kweekdieren voeren volgens hun voedingsbehoeften. In eerste instantie gaat het om levende prooien zoals raderdieren en artemia.

 • Waterkwaliteit controleren

  Meten van de waterkwaliteit: temperatuur, zuurstof, zoutgehalte, pH, N2, NO2, NH4, CO2, troebelheid, chlorofyl. Controleren van de microbiologische waterkwaliteit.

 • Productie van kwekerijen controleren

  De productie van kwekerijen controleren, voorraden en bewegingen controleren.

 • Paaien opwekken bij gekweekte aquacultuursoorten

  Paaien opwekken met gebruik van geschikte technieken voor de specifieke gekweekte soorten vis, weekdieren en schaaldieren. De geslachtsrijpheid van de ouderdieren bepalen, met gebruikmaking van passende technieken voor de gekweekte soorten vis, weekdieren en schaaldieren. De seksuele cyclus van de ouderdieren controleren. Hormonen gebruiken om de voortplanting te induceren.

 • Voorraden voor aquacultuur kweken

  Gebruiken van geschikt middelen om schelpdierkuit op te vangen. Sorteren van wild schelpdierkuit. Verzamelen van natuurlijk voortgebrachte visseneieren; elimineren van de kleverigheid van de eieren en eieren incuberen tot ze zijn uitgekomen. Omgaan met vis en schelpdieren in het broed- en voedselaanbod, afhankelijk van de behoeften van de vissen en schelpdieren.

 • Desinfectieapparatuur voor water gebruiken

  Apparatuur voor desinfectie van water gebruiken, waarbij verschillende methoden en technieken worden gebruikt, zoals mechanische filtratie, afhankelijk van de behoeften.

 • Productieprocessen uitvoeren in viskwekerijen

  Op natuurlijke wijze gepaaide viseieren verzamelen, de adhesiewerking van de eieren elimineren, de eieren incuberen tot ze uitkomen, larven doen uitkomen en in leven houden, de larvenstatus volgen, voeder- en kweektechnieken toepassen op de soorten in kwestie.

 • Planktonproductie cultiveren

  Cultiveren van fytoplankton en microalgen. De teelt van levende prooidieren zoals rotiferen of artemia met geavanceerde technieken.

 • Zorgen voor de naleving van aquacultuurnormen

  Ervoor zorgen dat de activiteiten voldoen aan de normen voor duurzame aquacultuur.

 • Overschakelingsproces op droogvoer voor larven beheren in kweekkamerfase

  Acties uitvoeren om soorten groot te brengen, bijvoorbeeld door de voeding van baby’s geleidelijk te verplaatsen van levende prooidieren naar droge stoffen.

 • Kweekgegevens bijhouden

  Zorgvuldig bijhouden van kweekgegevens en -inventarissen. Nauwkeurige kweekgegevens bijhouden alsook gezondheidsdocumenten opstellen voor het vervoer van jonge dieren.

 • Preventieve maatregelen tegen visziekten uitvoeren

  Maatregelen ter preventie van ziekten voor vis, weekdieren en schaaldieren voor grondgebonden en op water gebaseerde aquacultuurvoorzieningen uitvoeren.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Aquatische productieomgevingen controleren

  Het effect van biologische omstandigheden zoals algen en aangroeiorganismen beoordelen door de waterinname, het stroomgebieden en het gebruik van zuurstof te beheren.

 • Zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid van aquacultuurmedewerkers

  Ervoor zorgen dat gezondheids- en veiligheidsprocedures zijn vastgesteld en gevolgd in alle aquacultuurvoorzieningen, met inbegrip van de kooien. Ervoor zorgen dat het personeel en het publiek worden geïnstrueerd en dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de relevante gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

 • Vangoperaties van kweekdieren beheren

  Operaties voor het vangen en indien nodig de quarantaine van kweekdieren plannen en uitvoeren. Controleren van de verzameling van larven of jonge exemplaren vanuit de omgeving. Controleren van het gebruik van geschikte technieken voor de specifieke soorten, d.w.z. vissen, weekdieren, schaaldieren of andere soorten.

 • Gezondheidsstatus van vissen controleren

  De gezondheid van vissen controleren op basis van het voeren en het algemeen gedrag. Omgevingsparameters interpreteren en sterfgevallen analyseren.

 • Waterkwaliteit voor aquacultuur in kwekerijen handhaven

  De stroming van water in tanks en natuurlijke zoetwatermassa’s meten. Parameters van de waterkwaliteit, zoals pH, temperatuur, zuurstof, zoutgehalte, CO2, N2, NO2, NH4, troebelheid, en chlorofyl meten.

 • Productie van jonge exemplaren in kweekkamerfase beheren

  De productie van jonge exemplaren in kweekkamerfase beheren met gebruik van geavanceerde hogedichtsheids-productietechnieken.

 • Verwarmingsapparatuur voor aquacultuur gebruiken

  Indien aangewezen, waterverwarmings- en pompapparatuur gebruiken, zoals elektrische verwarmingstoestellen, warmtewisselaars, warmtepompen en zonnepompen.

 • Kwekerijmateriaal onderhouden

  Zo nodig kleine reparaties uitvoeren aan kwekerijmateriaal.

 • Eetgedrag van larven beoordelen

  Controleren van het eetgedrag om te beslissen over de geschiktheid van de voersamenstelling, waarbij de larven worden gespeend van levende prooien tot droogvoer of pellets.

 • Voortplantingsmateriaal verzorgen

  De eieren incuberen tot ze zijn uitgebroed. De kwaliteit van de eieren beoordelen. Viseieren inspecteren. Dode, niet-levensvatbare en niet-gekleurde eieren verwijderen met behulp van een zuigspuit. Bevruchte eieren produceren. Broeden en beheren van nieuwgeboren larven.

 • Visziekten beheersen

  De symptomen van visziekten vaststellen. Passende maatregelen nemen om de gediagnosticeerde aandoeningen te behandelen of te elimineren.

 • Kweekvoorzieningen onderhouden

  Indien nodig kleine reparaties aan kweekvoorzieningen uitvoeren .

 • Sterftecijfers van vissen volgen

  Monitoring van de vissterfte en beoordeling van mogelijke oorzaken.

 • Materiaal voor zuurstoftoevoer gebruiken

  Bedienen van verschillende waterzuurstofsystemen volgens de vereisten: oppervlaktebeluchters, schoepenwielbeluchters, kolom-/cascadebeluchters en pure zuurstofvoorzieningssystemen.

Optionele kennis en vaardigheden

huidige praktijken proberen te innoveren leiding geven aan personeel zorg dragen voor voederactiviteiten werk van teams en individuen plannen in ongunstige weersomstandigheden werken ter plaatse bij aquacultuurvoorzieningen opleidingen geven teambuilding plannen in ploegen werken trainingsmateriaal creëren communicatiemiddelen gebruiken toezicht houden op de werkzaamheden van verschillende ploegendiensten recirculatiesystemen voor kwekerijen bedienen communiceren in het engels op competent gebruiksniveau in de buitenlucht werken

Source: Sisyphus ODB