Beroep leidinggevende aquacultuurbedrijf

Leidinggevenden aquacultuurbedrijf houden toezicht op productieprocessen in grootschalige aquacultuuractiviteiten en inspecteren aquacultuurbedrijven om de prestaties op peil te houden en te verbeteren. Zij handhaven de gezondheid, veiligheid en beveiliging van de werkplek, ontwikkelen beheersplannen om de risico's van plagen, roofdieren en ziekten te verminderen en houden toezicht op de verwijdering van biologisch en chemisch afval en op het onderhoud van apparatuur en machines.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Waterstromingen

  Inzicht in het effect van waterstromingen op viskwekerijen, in kooien, vijvers, lagunes en rivieren.

 • Brandbestrijding bij aquacultuurvoorzieningen

  De methoden en apparatuur die nodig zijn voor het blussen van branden in aquacultuurinstellingen.

 • Registratie van incidenten en ongevallen

  De methoden om incidenten en ongevallen op de werkplek te melden en te registreren.

 • Waterregelgeving

  Beschikken over goed inzicht in beleid, strategieën, instellingen en regelgeving op het gebied van water.

 • Brandbestrijdingssystemen

  De apparaten en systemen die worden gebruikt om branden te blussen; de brandtypen en scheikundige verschijnselen bij brand.

 • Verzekeringsbeginselen

  Inzicht in de beginselen van verzekering, met inbegrip van de aansprakelijkheid van derden, voorraden en faciliteiten.

 • Bioveiligheid

  Zich bewust zijn van de algemene beginselen van het concept bioveiligheid en in het bijzonder van de regels ter preventie van ziekten in geval van een epidemie die de volksgezondheid in gevaar brengt.

 • Kennis hebben over zoetwaterecosystemen

  Begrip van zoetwaterecosystemen.

 • Reacties op medische noodgevallen

  Methoden voor snelle hulpverlening bij medische noodsituaties op het werk.

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

  De wettelijke grenzen, gedragscodes, nationale en EU-regelgevingskaders en wettelijke procedures voor het werken met dieren en levende organismen, ter waarborging van hun welzijn en gezondheid.

 • Ontwerpbeginselen van inperkingssystemen

  De ontwerpelementen van verschillende inperkingssystemen, zoals kooien, hokken, vijvers en tanks.

 • Identificatie en classificatie van vissen

  De processen voor identificatie en classificatie van vissen.

Vaardigheden

 • Aquacultuurmateriaal selecteren

  Aquacultuurmateriaal selecteren aan de hand van de behoeften van het bedrijf.

 • Waterkwaliteit voor aquacultuur handhaven

  De waterkwaliteit in vijvers, lagunes en sluizen handhaven.

 • Aquatische productieomgevingen controleren

  Het effect van biologische omstandigheden zoals algen en aangroeiorganismen beoordelen door de waterinname, het stroomgebieden en het gebruik van zuurstof te beheren.

 • Veiligheidssystemen onderhouden

  Activiteiten uitvoeren voor het onderhoud van brandbestrijdings- en de bijbehorende veiligheidssystemen.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Ter plaatse bij aquacultuurvoorzieningen opleidingen geven

  Opleiding ter plaatse in aquacultuurvoorzieningen, door middel van instructie en demonstratie van vaardigheden. Verstrekken, implementeren en begeleiden van een opleidingsontwikkelingsplan.

 • Werkinstructies voorbereiden

  Organisatie van werkmethoden en actielijn voor nieuwe taken.

 • Aquacultuurmateriaal onderhouden

  Toezicht houden op en onderhouden van aquacultuuruitrusting en -machines, zoals insluitsystemen, hefwerktuigen, transportuitrusting, desinfectieapparatuur, verwarmingsapparatuur, zuurstofapparatuur, elektrische apparatuur, luchtliftpompen, onderwaterpompen, levende-vispompen, vacuümpompen.

 • Toezien op behandeling van afvalwater

  Toezien op de behandeling van afvalwater volgens de milieuwetgeving.

 • Toezien op aquacultuurvoorzieningen

  Toezicht houden op aquacultuurvoorzieningen en vaststellen wat de behoeften aan apparatuur zijn. Inzicht hebben in de tekeningen, plannen en ontwerpprincipes van verschillende inperkingssystemen voor aquacultuurapparatuur.

 • Zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid van aquacultuurmedewerkers

  Ervoor zorgen dat gezondheids- en veiligheidsprocedures zijn vastgesteld en gevolgd in alle aquacultuurvoorzieningen, met inbegrip van de kooien. Ervoor zorgen dat het personeel en het publiek worden geïnstrueerd en dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de relevante gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

 • Waterstromen en stroomgebieden beheren

  Waterstromen en stroomgebieden in vijvers, lagunes en sluizen beheren.

 • Aquacultuurmateriaal inspecteren

  Instrumenten en machines voor het oogsten van de aquacultuur inspecteren om ervoor te zorgen dat ze goed werken.

 • Veiligheidsprocedures op een locatie instellen

  Het instellen van beveiligingsroutines op de locatie.

 • Beheerplannen ontwikkelen om risico’s in aquacultuur te verminderen

  Ontwikkelen van een beheerplan om de risico's van plagen, roofdieren en ziekten te verminderen. Toezicht houden op de uitvoering van het plan, met name de maatregelen ter voorkoming van ziekten, in de gehele aquacultuurvoorziening.

 • Toezien op afvalverwijdering

  Toezien op de verwijdering van biologisch afval en chemisch afval volgens de voorschriften.

 • Risico’s in aquacultuurvoorzieningen identificeren

  De gevaren vaststellen en de risico’s voor de gezondheid en de veiligheid in aquacultuurvoorzieningen beoordelen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Toezien op onderhoudswerk

  Toezien op landschapsonderhoudswerk: maaien, knippen, sproeien, onkruid uithalen en snoeien.

 • Rampenplannen voor noodgevallen ontwikkelen

  Procedures opstellen waarin de specifieke maatregelen worden beschreven die in geval van een noodsituatie moeten worden genomen, rekening houdend met alle risico's en gevaren die daarmee gepaard kunnen gaan, en om ervoor te zorgen dat de plannen in overeenstemming zijn met de veiligheidswetgeving en de veiligste handelwijze vormen.

 • Strategieën voor aquacultuur ontwikkelen

  Strategieën voor aquacultuurplannen ontwikkelen op basis van rapporten en onderzoek om specifieke problemen met viskwekerijen aan te pakken. Werkactiviteiten plannen en organiseren om de aquacultuurproductie te verbeteren en verdere problemen aan te pakken.

 • Tijdkritische besluiten nemen

  Streven naar een optimale tijdkritische besluitvorming binnen de organisatie.

Optionele kennis en vaardigheden

communiceren in het engels op competent gebruiksniveau in ongunstige weersomstandigheden werken gebruik van kleine vaartuigen voorbereiden in de buitenlucht werken teeltuitrusting voor aquacultuur verbeteringen aanbrengen aan werkactiviteiten continue professionele ontwikkeling op het gebied van visserijactiviteiten doormaken klein vaartuig besturen in een visserijteam werken tijd beheren bij visserijactiviteiten diensten coördineren geografische informatiesystemen gebruiken contingentieplannen voor ontsnapte exemplaren implementeren contingentieplannen bij ontsnappingen teamwerk plannen team leiden in ploegen werken werk van teams en individuen plannen noodcommunicatiesystemen bedienen

Source: Sisyphus ODB