Beroep machinist wegenbouwmachine

Machinisten van wegenbouwmachines voeren wegenbouwwerkzaamheden uit door grond te verzetten, onderlagen voor wegen de prepareren en het rijgedeelte van de weg aan te leggen. Ze bedekken de verdichte grond met één of meerdere lagen. Wegenbouwers leggen meestal eerst een stabiliserende bedding van zand of klei alvorens asfalt of betonplaten toe te voegen om een weg af te werken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen wegaanleg

 • Asfaltwerker
 • Autosloper
 • Bediener drilboor
 • Grondwerker wegenbouw
 • Hulpkracht wegenbouw
 • Hulpkracht wegonderhoud
 • Kantonnier
 • Machinist tunnelgraafmachine
 • Machinist wegenbouwmachine, walsmachine
 • Stratenmaker

Vaardigheden

 • Asfaltlagen plaveien

  Verschillende soorten asfalt gebruiken om de asfaltlagen van een weg te leggen. Een basislaag van asfalt met een laag bitumengehalte leggen voor een stabiel oppervlak, een bindlaag met een middelhoog bitumengehalte leggen, en een oppervlaktelaag van de hoogste kwaliteit met het hoogste bitumengehalte leggen om bestand te zijn tegen de belasting van het wegtransport. Een machine voor het leggen van wegdekken bedienen om het asfalt te leggen en verschillende technieken en instrumenten gebruiken.

 • Oppervlaktehelling berekenen

  Zorg ervoor dat het geplande oppervlak de noodzakelijke helling heeft om plasjesvorming van water of vocht te voorkomen.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Materiaal voor vorstbescherming installeren

  Installeren van isolatiematerialen zoals zand, grind, steenslag, glasschuim of geëxtrudeerd polystyreen om het binnendringen van vorst en eventuele daaruit voortvloeiende schade aan de weg te beperken.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Veilig met chemicaliën werken

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen om chemische producten op te slaan, te gebruiken en te verwijderen.

 • Funderingslagen leggen

  De stabilisatielagen voor een weg leggen. De basis leggen, waardoor de afwateringseigenschappen van de weg worden versterkt, en zo nodig een funderingslaag. Hiervoor het juiste materiaal gebruiken, meestal een combinatie van aggregaten of plaatselijke secundaire materialen, soms met toevoeging van een aantal bindmiddelen.

 • Veilig werken met hete materialen

  Opletten bij het hanteren van hete materialen. De juiste beschermende kledij dragen en ervoor zorgen dat men zichzelf of andere niet verbrandt en dat men geen apparatuur beschadigt of brandgevaar creëert.

 • Draineerwerkzaamheden uitvoeren

  Het graven van sleuven en leggen van afvoer of goten om de overtollige vloeistof weg te leiden en verzakkingen of andere schade te vermijden.

 • Bouwmaterialen vervoeren

  Het materiaal, de werktuigen en de uitrusting van de bouw naar de bouwplaats brengen en deze op de juiste wijze opslaan, waarbij verschillende aspecten in aanmerking worden genomen, zoals de veiligheid van de werknemers en de bescherming tegen achteruitgang.

 • Bodemoppervlak vlak maken

  Veranderen van het profiel van het bodemoppervlak, door het vlak te draaien of door het te vormen naar een bepaalde helling. Verwijderen van onregelmatigheden zoals knollen, kuilen en sloten.

 • Ondergrond voor wegbedekking voorbereiden

  Ervoor zorgen dat het oppervlak onder de weg klaar is om bestraat te worden. Ervoor zorgen dat het vlak, stabiel en bestand is tegen de mechanische belasting van het wegverkeer.

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Schade aan infrastructuur van nutsvoorzieningen voorkomen

  Nutsbedrijven of plannen inzake de locatie van eventuele nutsvoorzieningen die een project zouden kunnen verstoren of erdoor kunnen worden geschaad raadplegen. Het nodige doen om schade te voorkomen.

Optionele kennis en vaardigheden

wegdek verwijderen zware machines controleren zware constructiewerktuigen verrijden gegevens over de voortgang van het werk bijhouden persoonlijke administratie bijhouden stoepranden aanleggen bulldozers bedienen werken in een bouwteam gebruik van zware constructiewerktuigen aansturen mechanische werktuigen betonnen platen leggen zware vrachtwagens manoeuvreren graafmachines bedienen afdichtingsmembranen aanbrengen asfalt inspecteren wegwalsen bedienen tijdelijke wegsignalisatie plaatsen binnenkomende bouwmaterialen verwerken soorten asfaltdeklagen mobiele kranen bedienen tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten

Source: Sisyphus ODB