Beroep manager transport via pijpleidingen

Deze managers houden toezicht op de dagelijkse operationele aspecten van het vervoer van goederen via pijpleidingen. Zij hebben een overzicht van het netwerk en plannen de verschillende routes om goederen van de ene locatie naar de andere te vervoeren. Zij streven naar de meest efficiënte en goedkoopste route. Zij lossen problemen in netwerken en locaties op, zorgen voor de uitvoering van de regelgeving en zorgen voor een follow-up van de verwezenlijking van de vervoersdoelstellingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Regelgeving inzake transport via pijpleidingen

  Kennis van de voorschriften voor vervoer via pijpleidingen en de toepassing daarvan op de pijpleidingen. Regels voor vervoer via pijpleidingen toepassen op de bouw van nieuwe locaties.

 • Soorten pijpleidingen

  Kennis hebben van verschillende soorten pijpleidingen en hun verschillende gebruiksmogelijkheden. Een onderscheid maken tussen pijpleidingen die worden gebruikt voor het vervoer van goederen over korte en lange afstanden, en inzicht hebben in hun respectieve voersystemen.

 • Veiligheidsvereisten voor goederen die via pijpleidingen worden getransporteerd

  Beschikken over kennis van de veiligheidsvoorschriften en -maatregelen die nodig zijn om ongevallen tijdens het transport van goederen via pijpleidingen te voorkomen. Borgen van maatregelen voor het transport van aardolie en aardolieproducten, olefine, ammoniak, CO2, waterstof en andere.

Vaardigheden

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Rampenplannen voor noodgevallen ontwikkelen

  Procedures opstellen waarin de specifieke maatregelen worden beschreven die in geval van een noodsituatie moeten worden genomen, rekening houdend met alle risico's en gevaren die daarmee gepaard kunnen gaan, en om ervoor te zorgen dat de plannen in overeenstemming zijn met de veiligheidswetgeving en de veiligste handelwijze vormen.

 • Ondernemingsbeleid toepassen

  De beginselen en regels voor de de activiteiten en processen van een organisatie toepassen.

 • Routemogelijkheden voor pijpleidingprojecten analyseren

  Voldoende routemogelijkheden analyseren voor het ontwikkelen van pijpleidingprojecten. Ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met cruciale elementen zoals omgeving, kenmerken van een locatie en doelstelling. De beste routemogelijkheden analyseren en tegelijkertijd een evenwicht proberen te behouden tussen begroting en kwaliteit.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Locaties onderzoeken voor pijpleidinginstallaties

  Onderzoeken naar verschillende soorten sites uitvoeren, zoals sites in binnenwateren of op zee, voor de planning en aanleg van pijpleidinginfrastructuur.

 • Opvolging van dienstverlening met betrekking tot pijpleidingen uitvoeren

  De activiteiten opvolgen met betrekking tot het plan, het distributieschema en de door de pijpleidinginfrastructuur gerealiseerde service. Ervoor zorgen dat de toewijzingen van pijpleidingroutes worden uitgevoerd en voldoen aan de klantovereenkomsten.

 • Diverse soorten water analyseren

  Boorgaten, ontwerpen; water en grondwater bemonsteren en analyseren.

 • Activiteiten van pijpleidinginfrastructuur testen

  Testen op pijpleidingen uitvoeren, zoals controleren of er via deze pijpleidingen een continue stroom van materialen is, onderzoeken op lekkages, en beoordelen of de locatie van de pijpleiding geschikt is.

 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur

  Ervoor zorgen dat de voorschriften voor de exploitatie van pijplijnen worden nageleefd. Ervoor zorgen dat de pijplijninfrastructuur in overstemming is met de wettelijke mandaten en dat voldaan wordt aan de regelgeving betreffende het transport via pijplijnen.

 • OHSAS 18001 naleven

  De normen van de beheersystemen voor veiligheid en gezondheid op het werk kennen Ernaar streven praktijken toe te passen die het risico op ongevallen op het werk verminderen.

 • Milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken

  Streven naar de beperking van het potentiële effect dat pijpleidingen en goederen die zij vervoeren kunnen hebben op het milieu. Tijd en middelen investeren in de overweging van de milieueffecten van de pijpleiding, de maatregelen die zouden kunnen worden genomen om het milieu te beschermen en de potentiële stijging van de kosten van het project.

 • Adviseren over locatieselectie

  Geologische kaarten en gegevens raadplegen en luchtfoto's analyseren; advies geven over de selectie van de locatie en archeologische kwesties.

 • Beheersprioriteiten bepalen voor pijpleidingnetwerken

  De prioriteiten vaststellen voor de uitvoering van activiteiten in pijpleidingnetwerken. De verschillende problemen binnen de infrastructuur analyseren, problemen aanpakken die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de activiteiten en problemen aanpassen die een financiële last kunnen vormen als ze onopgelost blijven.

 • Werkplekken controleren

  Er regelmatig voor zorgen dat de arbeidsomstandigheden op het terrein voldoen aan de gezondheids- en veiligheidseisen; ervoor zorgen dat het voorgestelde werk geen bedreiging vormt voor de fysieke integriteit van anderen.

Optionele kennis en vaardigheden

technische beginselen toezicht houden op wetlands bij projectontwikkeling invloed van de eigenschappen van materiaal op de doorstroming van pijpleidingen in aanmerking nemen geografische informatiesystemen terminologie over takelage meerdere kennisgebieden combineren gis-kwesties vaststellen pijpleidingen inspecteren helpen bij noodgevallen

Source: Sisyphus ODB