Beroep matroos

matroos
Credits: Shutterstock.com

Matrozen zijn leden van de bemanning van een binnenvaartschip. Zij mogen aan het roer, aan het dek, in het laadruim en in de machinekamer werken. Zij kunnen worden opgeroepen om nood-, levensreddings-, schadebeheersings- en veiligheidsuitrusting te gebruiken. Zij verrichten alle werkzaamheden die verband houden met het te water laten van reddingsuitrusting en worden geacht dekuitrusting, meer- en verankeringsuitrusting te kunnen bedienen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken matroos

 • Loopt wacht op het dek of op de brug om eventuele obstakels te signaleren of om herkenningspunten zoals boeien en vuurtorens te localiseren.
 • Licht de leidinggevende in wanneer hij/zij andere schepen, herkenningspunten of mogelijke gevaren signaleert.
 • Laadt en lost lading van het schip en zet de lading vast.
 • Bestuurt het schip onder begeleiding van de leidinggevende, volgt de vastgestelde koers en geeft zonodig aanwijzingen aan de stuurman.
 • Observeert op de brug indien de automatische piloot is ingeschakeld, verifieert de juistheid van de koers, bijv. m.b.v. een magnetisch kompas.
 • Verricht benodigde handelingen met touwen, meertrossen, loopplanken etc. bij het meren en ontmeren van het schip.
 • Loopt wacht bij de loopplank als het schip in de haven ligt om te voorkomen dat ongeautoriseerde personen het schip betreden.
 • Bedient, onderhoudt en repareert scheeps- en dekapparatuur en machines (bijv. lieren, kranen, laadapparatuur, touwen en brandbestrijdings- en veiligheidsmiddelen).
 • Verwijdert roest, behandelt en schildert het schip en assisteert bij het onderhouden en repareren van de scheepsmotoren en mechanische apparatuur.
 • Onderhoudt reddingsboten en reddingsmiddelen, takelt deze omhoog of omlaag en bemant deze in noodgevallen.
 • Houdt het schip (dek, scheepsruimten, laadruim) schoon, maakt water-, ballast en olietanks schoon.
 • Hijst en strijkt de vlag van het schip.

Gerelateerde beroepen ondersteunende diensten (intern)

 • Administrateur opleidingen en leerlingen
 • Boekhouder
 • Botanisch curator
 • Buitendienst medewerker agrarische producten
 • Buitendienst medewerker, andere producten/diensten
 • Buitendienstmedewerker
 • Buitendienstmedewerker technische producten (excl. automatisering)
 • Calculatiemedewerker
 • Cartograaf
 • Catering medewerker
 • Directeur productie, operationele zaken
 • Fondsenwerver
 • Helpdeskmedewerker IT, gebruikersondersteuner
 • Hoofd afdeling financiën
 • Hoofd afdeling HRM
 • Hoofd afdeling inkoop
 • Hoofd afdeling marketing
 • Hoofd afdeling public relations
 • Hoofd afdeling reclame
 • Hoofd afdeling sales
 • Inkoper
 • Inkoper agrarische producten
 • Inkoper technische producten
 • Klusjesman
 • Landmeter, meettechnicus
 • Logistiek medewerker
 • Marketing professional
 • Medewerker marketing, pr, reclame
 • Medewerker transportadministratie
 • Personeelsplanner, roostermaker
 • Public relations professional
 • Receptionist, telefonist
 • Schoonmaker kantoren, scholen, andere gebouwen
 • Schrijver technische teksten
 • Technisch illustrator
 • Transportplanner

Kennis

 • Binnenvaartpolitiereglement

  Beschikken over inzicht in vaarregels, wettelijke eisen en het relevante politiereglement. Omgaan met, en in stand houden van boeien, markeringsystemen en dag- en nachtseinen.

 • Soorten vracht

  Onderscheid tussen verschillende soorten vracht, zoals bulkgoederen, vloeibare bulkgoederen en zware materialen.

 • Invloed van wind en stroming op de besturing van schepen

  Beschikken over kennis van de invloed van stroming, windsterkte en windrichting op de vaareigenschappen en manoeuvreerbaarheid van een schip.

 • Nationale regelgeving inzake vrachtafhandeling

  De nationale regelgeving voor het laden en lossen van goederen in de havens van dat land.

 • Internationale wetgeving voor vrachtafhandeling

  De verzameling verdragen, richtsnoeren en regels die het laden en lossen van goederen in internationale havens dicteren.

 • Milieuaspecten van vervoer op binnenwateren

  Rekening houden met de milieuaspecten van de exploitatie van schepen om deze efficiënt en milieuvriendelijk te gebruiken. Inzicht hebben in de milieuaspecten bij het varen op de binnenwateren.

 • Veiligheidsuitrusting op vaartuigen

  Theoretische en praktische kennis verwerven van de in de schepen gebruikte veiligheidsuitrusting, omvattende voorzieningen zoals reddingsboten, reddingsboeien, spatdeuren, branddeuren, sprinklerinstallaties, enz. Uitrusting bedienen tijdens noodsituaties.

 • Regelgeving inzake passagiersvervoer

  Kennis van conventies en regelingen voor het vervoer van passagiers.

 • Europese classificatie van binnenwateren

  Begrip van de Europese CEMT-classificatie van binnenwateren, gebruik van moderne informatiesystemen om de afmetingen van het binnenwater te meten in vergelijking met het vaartuig.

 • Gevaren aan boord

  Voorkomen van en effectief omgaan met (elektrische) gevaren, mochten deze zich voordoen, garanderen van veilige in- en ontscheping.

 • Beginselen van verbrandingsmotoren

  Basiskennis van en inzicht in verschillende soorten motoren en hun bouw en prestaties.

 • Ankers die worden gebruikt bij transport op binnenwateren

  Benoemen en herkennen van verschillende soorten ankers die worden gebruikt bij transport op binnenwateren; de kenmerken van verschillende ankers en hun specifieke toepassingen toelichten.

Vaardigheden

 • Materiaal voor veilige stuwage gebruiken

  Gereedschap en uitrusting gebruiken voor het uitvoeren van veilige stuwage en het correct laden en vastzetten van de goederen waarborgen.

 • Schepen vastmaken met touw

  Gebruiken van touw om het schip bij aankomst of voor vertrek vast en los te maken.

 • Verschillende soorten sluizen en hun werking begrijpen

  De verschillende bouwkundige constructies en functies van bruggen en sluizen op het gebied van de scheepvaart beheersen. Procedures uitvoeren in verband met sluizen en binnenvaren.

 • Gedrag van reizigers tijdens noodsituaties onder controle houden

  Weten hoe levensreddende uitrusting in noodsituaties moet worden gebruikt. Bijstand verlenen bij lekkages, botsingen of branden en helpen bij de evacuatie van passagiers. Kennis hebben van crisis- en crowdmanagement en eerste hulp verstrekken aan boord.

 • Scheepsdekken schilderen

  Roest opsporen en verwijderen met primers en kitten; scheepdeken schilderen om het oxidatieproces af te weren.

 • Machinekamers klaarmaken voor gebruik

  De hoofdmotor en hulpmotoren voorbereiden en starten; de machines in de machinekamer vóór het vertrek voorbereiden; de startprocedures kennen en volgens checklist uitvoeren.

 • Vaartuigen sturen

  Schepen zoals cruiseschepen, veerboten, tankers en containerschepen bedienen en besturen.

 • Ballast gebruiken

  Ballastsysteem gebruiken; ballasttanks legen en opnieuw vullen.

 • Technisch materiaal volgens instructies onderhouden

  Technische apparatuur en uitrusting bedienen en onderhouden overeenkomstig de technische instructies.

 • Eerste hulp bieden

  Cardiopulmonaire reanimatie of eerste hulp toedienen om hulp te bieden aan een zieke of gewonde persoon totdat hij/zij een meer complete medische behandeling krijgt.

 • Verkeerscontrolesystemen op waterwegen gebruiken

  Verscheidene verkeerscontrolesystemen op waterwegen bedienen; samenwerken met verkeerscontrole-operators, sluismeesters en brugwachters.

 • Marinecommunicatiesystemen bedienen

  Marinecommunicatiesystemen aan boord bedienen; communiceren met andere schepen of met centra aan het vaste land, bijv. om urgente berichten betreffende veiligheid te verzenden; signaleringen verzenden of ontvangen, enz.

 • Zwemmen

  Door water bewegen met behulp van de ledematen.

 • Passagiers veilig helpen uitstappen

  Hulp bieden aan passagiers die schepen, vliegtuigen, treinen of andere voertuigen/vaartuigen verlaten. De veiligheidsmaatregelen en -procedures in gedachten houden.

 • Vracht in laadruimtes vastmaken

  Belading vastmaken met basiskennis van beladingsmethoden; zorgen voor een efficiënt en veilig transport van goederen.

 • Helpen bij het inschepen van passagiers

  Passagiers helpen wanneer zij aan boord gaan van schepen, vliegtuigen, treinen en andere vervoermiddelen. Veiligheidsmaatregelen en -procedures in gedachten houden.

 • Schippersdienstboekjes bijhouden

  Een dienstboekje bijhouden waarin gegevens over de tijd, activiteiten, handtekeningen van schippers en andere gegevens worden geregistreerd.

 • Machinekamers van vaartuigen onderhouden

  De motoren en machinekameruitrusting van een vaartuig onderhouden. Voorafgaande controles verrichten vóór het vertrek en regelmatige controles uitvoeren tijdens de reis.

 • Onderdelen van vaartuigen reinigen

  Reinig machinekamers en componenten van vaartuigen met gebruik van passende reinigingsmaterialen; zorg voor naleving van milieuwetgeving.

 • Reddingsmiddelen gebruiken

  Gebruiken van reddingsmiddelen en hun tewaterlatingsmiddelen en -voorzieningen. Bedienen van levensreddende instrumenten zoals radio-reddingsmiddelen, EPIRB's voor satellieten, SART's, dompelpakken en thermische beschermingsmiddelen.

 • Ervoor zorgen dat scheepsrompen ongeschonden blijven

  Ervoor zorgen dat het water niet door de scheepsromp breekt; voortdurend vollopen voorkomen/

 • Vaartuigen losmaken

  Volgen van standaardprocedures voor het losmaken van vaartuigen. De communicatie tussen het schip en de wal beheren.

 • Schriftelijke instructies volgen

  Volg de schriftelijke instructies om een taak of een stapsgewijze procedure uit te voeren.

 • Voorschriften toepassen op vrachtvervoersdiensten

  Kennis tonen van relevante lokale, nationale, Europese en internationale voorschriften, normen en codes betreffende de exploitatie van het goederenvervoer.

 • Trim van vaartuigen beoordelen

  De trim stabiliteit bepalen van vaten, waarbij wordt verwezen naar de stabiliteit van een schip terwijl het zich in een statische toestand bevindt.

 • Veiligheidsacties in navigatie ondernemen

  Herkennen van onveilige situaties en uitvoeren van follow-upacties in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften. De leiding van het schip onmiddellijk waarschuwen. Persoonlijke beschermings- en reddingsuitrusting gebruiken.

 • Door reizigers gegeven informatie doorgeven

  De door de passagiers verstrekte informatie doorsturen naar de leidinggevenden. Het interpreteren van de claims van passagiers en de follow-up van de verzoeken.

 • Oefeningen om veiligheid te garanderen uitvoeren

  Veiligheidsoefeningen organiseren en uitvoeren; de veiligheid waarborgen in potentieel gevaarlijke situaties.

 • Procedures in geval van alarm volgen

  De veiligheidsprocedures volgen in het geval van een alarm; handelen volgens de instructies en procedures van het bedrijf.

 • Moderne elektronische navigatiehulpmiddelen gebruiken

  Moderne navigatiehulpmiddelen gebruiken zoals gps en radarsystemen.

 • Stabiliteit van vaartuigen beoordelen

  De twee soorten stabiliteit van de schepen beoordelen, namelijk transversaal en longitudinaal.

 • Touwen onderhouden

  Knopen en splits in touwen onderhouden.

 • Checklists volgen

  Checklists volgen en ervoor zorgen dat alle items die erin zijn opgenomen, worden nageleefd.

 • Vracht op schepen laden

  Vracht lossen en laden op schepen. Het houden van toezicht op het laden en lossen van vracht.

 • Riverspeak gebruiken om te communiceren

  Riverspeak gebruiken om te communiceren in technisch en nautische omstandigheden begrippen.

 • Schepen sturen met inachtneming van roercommando’s

  Een schip onder toezicht met verschillende aandrijfsystemen en stuurinrichtingen besturen, met inachtneming van roercommando’s.

 • Opslagplattegronden lezen

  Lezen en begrijpen van de inhoud van opslagplattegronden; basiskennis van het opslaan van verschillende soorten lading.

 • Op de Europese binnenwateren navigeren

  De Europese waterwegen navigeren in overeenstemming met de navigatieakkoorden.

 • Informatie verkrijgen over verschillende nautische onderwerpen

  Informatie verkrijgen over verschillende nautische, technische en veiligheidsonderwerpen.

 • Verschillende soorten brandblusapparaten gebruiken

  Begrijpen en toepassen van verschillende brandbestrijdingsmethoden en verschillende soorten en klassen brandblusapparatuur.

 • Reddingsboten te water laten

  Het lanceren en opzoeken van reddingsboten overeenkomstig internationale maritieme regelgeving.

 • Gewicht van lading aanpassen aan de capaciteit van vrachtvoertuigen

  Afstemmen van het gewicht van de vracht op de capaciteit van de voertuigen voor goederenvervoer. Houden van toezicht op het maximumdraagvermogen van het voertuig in kwestie en het gewicht van elke afzonderlijke kist bij de overbrenging.

 • Onderhoud en reiniging van vaartuigen uitvoeren

  De instructies van de eerste stuurman volgen bij het assisteren bij het onderhoud van de uitrusting zoals schilderen of vernissen, lijnen vlechten en reinigingsklussen.

 • Dagelijks onderhoud van scheepsmachines uitvoeren

  Dagelijkse onderhoudstaken uitvoeren op machines in schepen, zoals pompen, pijpen en ballastsystemen.

 • Verkeersvoorschriften op binnenwateren naleven

  Begrijpen en toepassen van de verkeersregels in de binnenvaart om de veiligheid te waarborgen en botsingen te voorkomen.

 • Vaartuigen aanmeren

  Standaardprocedures voor het aanmeren van schepen volgen. Beheren van de communicatie tussen het schip en de wal.

 • Mondelinge instructies volgen

  Het vermogen hebben om gesproken instructies van collega's te volgen. Ernaar streven om te begrijpen en te verduidelijken wat er gevraagd wordt.

 • Helpen bij verankeringswerkzaamheden

  Assisteren bij verankeringsoperaties; apparatuur bedienen en helpen bij verankeringsmanoeuvres.

Optionele kennis en vaardigheden

milieubeschermingsmaatregelen implementeren eenvoudige maaltijden aan boord bereiden schade aan elektrische toestellen aan boord voorkomen bouw van binnenwaterschepen op wacht staan diensten op een flexibele manier uitvoeren machinekamers van vaartuigen bedienen stabiliteitsprincipes van vaartuigen handmatige werkzaamheden zelfstandig uitvoeren verschillende soorten schepen onderscheiden betrouwbaar handelen intercultureel bewustzijn tonen motoronderdelen zelfvertrouwen tonen fysieke onderdelen van schepen beginselen van werktuigbouwkunde ervoor zorgen dat schepen aan de regelgeving voldoen verschillende communicatiekanalen gebruiken brandstoffen voor vaartuigen

Source: Sisyphus ODB