Beroep medewerker grondstoffenontvangst

Medewerkers grondstoffenontvangst organiseren en onderhouden instrumenten en apparatuur om ervoor te zorgen dat aan de kwalitatieve en kwantitatieve vereisten wordt voldaan bij de ontvangst van de grondstoffen. Zij gebruiken apparatuur om granen, aardappelen, cassavewortel, enz. te beoordelen. Zij slaan de waren op en verdelen ze over de verschillende verwerkingsfabrieken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Opslag van voedingsmiddelen

  De juiste omstandigheden en methoden om voedsel te bewaren om te voorkomen dat het bederft, rekening houdend met vochtigheid, licht, temperatuur en andere omgevingsfactoren.

Vaardigheden

 • Zware gewichten tillen

  Zware gewichten tillen en toepassen van ergonomische tiltechnieken om beschadiging van het lichaam te voorkomen.

 • Eigenschappen van voedselproducten bij ontvangst analyseren

  Eigenschappen, samenstelling en andere kenmerken van levensmiddelen bij ontvangst analyseren.

 • Schriftelijke instructies volgen

  Volg de schriftelijke instructies om een taak of een stapsgewijze procedure uit te voeren.

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

 • Kwaliteit van grondstoffen bij ontvangst controleren

  De kwaliteit van grondstoffen controleren door de smaak, geur, kleur of andere kenmerken van het product te beoordelen.

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • Monsters voor analyse verzamelen

  Monsters van materialen of producten voor laboratoriumanalyse verzamelen.

 • Graan inspecteren op insecten

  Inspecteren van ladingen onbewerkt graan om schadelijke insecten, zoals graankevers, op te sporen.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Goederen volgens werkorders vastmaken

  Banden rond stapels of artikelen bevestigen, vóór de verzending of opslag ervan.

 • Laboratoria voor voedingsmiddelenproductie beheren

  Laboratoriumactiviteiten in de fabriek beheren en gebruik maken van de gegevens om de kwaliteit van de vervaardigde producten te controleren.

 • Grondstoffen bij ontvangst wegen

  Weegprocedures uitvoeren om de hoeveelheid grondstoffen te schatten. Het gewicht nauwkeurig registreren en het verlies van grondstoffen tot een minimum beperken.

 • Voorraad van goederen in productie bijhouden

  Voorraad van goederen bijhouden, ongeacht of het gaat om front-end (bijv. grondstoffen) goederen, intermediaire goederen of back-end (namelijk afgewerkte goederen). Goederen tellen en ze opslaan voor de volgende productie- en distributieactiviteiten.

 • Onbewerkt voedsel opslaan

  Onbewerkt voedsel en andere voedselvoorzieningen in reserve houden, met in achtneming van procedures voor voorraadbeheer.

 • Monsters etiketteren

  Etiketteren van grondstoffen/productmonsters voor laboratoriumcontroles volgens een geïmplementeerd kwaliteitssysteem.

 • Hygiëne waarborgen

  Werkplaatsen en uitrusting vrijhouden van vuil, infectie en ziekte door afval te verwijderen en te zorgen voor een passende reiniging.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Mondelinge instructies volgen

  Het vermogen hebben om gesproken instructies van collega's te volgen. Ernaar streven om te begrijpen en te verduidelijken wat er gevraagd wordt.

 • Achterstanden in de ontvangst van grondstoffen vermijden

  Vermijden van achterstand bij de aanschaf, ontvangst, productie en het lossen van bulk om een vloeiend ontvangst van grondstoffen in stand te houden.

 • Levering van grondstoffen beheren

  De inontvangstneming van grondstoffen beheren. Grondstoffen van de leveranciers ontvangen. Controleren op kwaliteit en nauwkeurigheid en ze in het magazijn plaatsen. Ervoor zorgen dat de grondstoffen naar behoren worden bewaard tot ze door de productiedienst worden gevraagd.

 • Silosystemen inspecteren

  Inspecties van de silosystemen om eventuele schadelijke emissies bij het gebruik ervan tot een minimum te beperken.

 • Evaluatieprocedures bij ontvangst van materialen volgen

  Toezicht houden op de levering van binnenkomende materialen en een gedetailleerde procedure volgen om hun kenmerken dienovereenkomstig te evalueren en te beoordelen.

 • Efficiëntieplannen voor logistieke operaties implementeren

  De door managers in inrichtingen ontwikkelde efficiëntieplannen ten uitvoer leggen. Technieken, middelen en opleiding gebruiken om de efficiëntie van de werkplek te verbeteren.

 • Productieschema’s volgen

  Volgen van het productieschema, rekening houdend met alle eisen, tijden en behoeften. Dit schema schetst welke afzonderlijke goederen in elke periode geproduceerd moeten worden en geeft een overzicht van de verschillende aandachtspunten zoals productie, personeel, voorraden, enz. Het is meestal gekoppeld aan de productie waar het plan aangeeft wanneer en hoeveel van elk product nodig is. Alle informatie gebruiken die bij de daadwerkelijke uitvoering van het plan aanwezig is.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Bulktransport van grondstoffen afhandelen

  De overdracht van droge grondstoffen met behulp van geschikte mechanische systemen, zoals schroeftoevoer, of met behulp van de zwaartekracht of met behulp van pneumatische middelen.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

Optionele kennis en vaardigheden

omgaan met collega’s temperatuurschalen in een voedselverwerkend team werken graankwaliteit voor het brouwproces beoordelen moutprocessen statistiek strategieën voor toeleveringsketens analyseren omgaan met managers zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie effecten van pesticiden op voedingsgrondstoffen tarwe voor het maalproces indelen beginselen van voedselveiligheid hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking beschikken over computervaardigheden machines geolied houden voor betrouwbaar functioneren corrigerende acties beheren

Source: Sisyphus ODB