Beroep medewerker pensioen

Pensioenmedewerkers vervullen administratieve taken bij het beheer van pensioenregelingen, zorgen voor de correcte berekening van de pensioenuitkeringen van de cliënt, de naleving van wettelijke vereisten, het opstellen van verslagen en het doorgeven van relevante informatie aan klanten. Zij werken in de particuliere of de publieke sector.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Overheidsprogramma’s inzake sociale zekerheid

  De diverse gebieden van sociale zekerheid die door de overheid worden beheerd, de diverse rechten van burgers, de beschikbare uitkeringen, de voorschriften voor sociale zekerheid en de verschillende situaties waarin zij van toepassing zijn.

 • Socialezekerheidsrecht

  Wetgeving inzake de bescherming van personen en de verstrekking van steun en uitkeringen, zoals ziekte-uitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, welzijnsprogramma's en andere door de overheid verschafte sociale zekerheid.

 • Actuariële wetenschappen

  De regels voor het toepassen van wiskundige en statistische technieken om potentiële of bestaande risico's in diverse sectoren, zoals financiën of verzekeringen, te bepalen.

 • Soorten pensioenen

  De soorten maandelijkse betalingen aan iemand die met pensioen is, zoals arbeidspensioenen, sociale pensioenen en overheidspensioenen, invaliditeitspensioenen en particuliere pensioenen.

Vaardigheden

 • Informatie geven over financiële producten

  De klant of cliënt informatie geven over financiële producten, de financiële markt, verzekeringen, leningen of andere soorten financiële gegevens.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

 • Technische communicatievaardigheden toepassen

  Technische details op beknopte wijze uitleggen aan niet-technische klanten, belanghebbenden of andere geïnteresseerde partijen.

 • Uitkeringen berekenen

  Berekenen van de uitkeringen waarop de bij de organisatie aangesloten personen, zoals werknemers of gepensioneerden, recht hebben, aan de hand van de informatie van de persoon en de wisselwerking tussen overheidsuitkeringen en de uitkeringen die bijvoorbeeld door dienstbtrekking worden verkregen.

 • IT-instrumenten gebruiken

  Toepassing van computers, computernetwerken en andere informatietechnologieën en -apparatuur voor het opslaan, ophalen, verzenden en manipuleren van gegevens, in de context van een bedrijf of onderneming.

 • Communiceren met begunstigden

  Communiceren met personen of organisaties die recht hebben op uitkeringen in de vorm van geld of andere rechten om informatie te verkrijgen over de procedures, om ervoor te zorgen dat de begunstigden de uitkeringen ontvangen waarop zij recht hebben, en om aanvullende informatie te verstrekken.

 • Adviseren over socialezekerheidsvoorzieningen

  Burgers adviseren over door de overheid gereguleerde uitkeringen waarop zij recht hebben, zoals werkloosheidsuitkeringen, gezinstoelagen en andere sociale zekerheidsuitkeringen.

 • Belangen van de cliënt beschermen

  De belangen en de behoeften van een cliënt beschermen door de nodige maatregelen te nemen en alle mogelijkheden te onderzoeken, om een gunstig resultaat voor de cliënt te verkrijgen.

 • Zorgen voor transparantie van informatie

  Ervoor zorgen dat de vereiste of gevraagde informatie duidelijk en volledig wordt verstrekt, op een manier waarop geen gegevens expliciet worden weggelaten, aan het publiek of de verzoekende partijen.

 • Financiële informatie verzamelen

  Informatie verzamelen over effecten, marktomstandigheden, overheidsregelingen en de financiële situatie, doelstellingen en behoeften van cliënten of ondernemingen.

Optionele kennis en vaardigheden

pensioenregelingen ontwikkelen financiële transacties traceren financiële transacties verwerken pensioenfondsen beheren socialezekerheidsprogramma’s promoten financiële risico’s beheren maatschappelijk verantwoord ondernemen ondersteuning geven bij financiële berekeningen financieel risico analyseren juridisch onderzoek financiële geschillen behandelen gegevens van financiële transacties bijhouden financiële informatie samenvatten aanvragen voor sociale zekerheid onderzoeken

Source: Sisyphus ODB