Beroep milieutechnicus

Milieutechnici onderzoeken bronnen van vervuiling en helpen bij de ontwikkeling van plannen ter voorkoming van vervuiling en ter bescherming van het milieu. Zij nemen monsters van de bodem, van het water of van andere materialen en voeren tests uit om het verontreinigingsniveau te analyseren en de bron van de verontreiniging te vinden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Metrologie

  De methoden en theorie van de meting in een wetenschappelijke context, met inbegrip van internationaal aanvaarde meeteenheden, de praktische toepassing van deze eenheden en de interpretatie van metingen.

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

 • Laboratoriumtechnieken

  Technieken die op de verschillende gebieden van de natuurwetenschap worden toegepast om experimentele gegevens te verkrijgen, zoals gravimetrische analyse, gaschromatografie, elektronische of thermische methoden.

Vaardigheden

 • Advies geven over milieusanering

  Advies geven over de ontwikkeling en uitvoering van acties die tot doel hebben bronnen van vervuiling en verontreiniging uit het milieu te verwijderen.

 • Milieuproblemen melden

  Milieuverslagen opstellen en communiceren over problemen. Het publiek of alle belanghebbende partijen in een bepaalde context informeren over relevante recente ontwikkelingen op milieugebied, prognoses over de toekomst van het milieu en eventuele problemen en mogelijke oplossingen.

 • Milieugegevens analyseren

  Gegevens analyseren die correlaties tussen menselijke activiteiten en milieueffecten interpreteren.

 • Experimentele laboratoriumgegevens analyseren

  Analyseren van experimentele gegevens en de resultaten interpreteren om rapporten en samenvattingen van bevindingen te schrijven

 • Gevolgen voor het milieu beoordelen

  Milieueffecten monitoren en beoordelingen uitvoeren om de milieurisico’s van de organisatie te identificeren en te verminderen, rekening houdend met de kosten.

 • Advies geven over systemen voor milieurisicobeheer

  Evalueren van de eisen en adviseren over systemen voor milieurisicobeheer. Ervoor zorgen dat de klant zijn steentje bijdraagt aan het voorkomen of beperken van negatieve milieueffecten door het gebruik van technologie. Ervoor zorgen dat de vereiste licenties en vergunningen worden verkregen.

 • Monsters op verontreinigende stoffen testen

  De concentraties van verontreinigende stoffen meten binnen de monsters. De luchtverontreiniging- of gasstroom in industriële processen berekenen. Potentiële veiligheids- of gezondheidsrisico’s, zoals straling, in kaart te brengen.

 • Milieutechnisch bodemonderzoek uitvoeren

  Beheer en toezicht op de prospectie en beoordeling van milieulocaties voor mijnbouw- of industrieterreinen. Aanwijzen en afbakenen van gebieden voor geochemische analyse en wetenschappelijk onderzoek.

 • Resultaten van de analyse documenteren

  Het proces en de resultaten van de uitgevoerde monsteranalysen op papier of elektronische apparatuur documenteren.

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

 • Advies geven over bodem- en waterbescherming

  Advies geven over de effecten van bodem- en waterbeheerpraktijken in de bestrijding van het verlies van verontreinigende stoffen, de uitspoeling van nitraat en de vermindering van bodemerosie.

 • Monsters voor analyse verzamelen

  Monsters van materialen of producten voor laboratoriumanalyse verzamelen.

Optionele kennis en vaardigheden

milieu-incidenten melden radioactieve besmetting voorschriften over blootstelling aan besmetting advies geven over verontreinigingspreventie medische microbiologie milieusanering uitvoeren technieken toepassen voor statistische analyses overleggen met externe laboratoria zorgen voor naleving van de milieuwetgeving strategieën voor milieuherstel ontwikkelen verontreiniging vermijden passende beschermende uitrusting dragen milieuactieplannen implementeren verontreinigde materialen verwijderen ontwikkelingen inzake wetgeving volgen milieubewustzijn promoten werkgebied beveiligen verontreiniging onderzoeken preventie van verontreiniging besmettingen beoordelen protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen klinische chemie wetgeving inzake verontreiniging vervuiling onderzoeken

Source: Sisyphus ODB