Beroep notarisklerk

Notarisklerken behandelen en onderzoeken alle documentatie die nodig is voor een verkoop van onroerend goed, met inbegrip van de contracten, afrekeningen, hypotheken, eigendomsverzekeringen, enz. Ze zorgen ervoor dat aan de wettelijke vereisten wordt voldaan en herzien alle vergoedingen met betrekking tot het verkoopproces van onroerend goed.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen onroerend goed

 • Beleggingsadviseur
 • Vastgoedbeheerder

Kennis

 • Gezamenlijke eigendom

  Het begrip in het eigendomsrecht dat de rechten en plichten van twee partijen bepaalt die mede-eigenaar zijn van een eigendom, en de verschillende manieren waarop dit mogelijk is.

 • Hypotheekleningen

  Het financiële stelsel voor het verwerven van geld door eigenaren of toekomstige eigenaren van onroerend goed, waarin de lening op de onroerende zaak zelf is vastgelegd, zodat de kredietgever de goederen in bezit kan nemen indien de kredietnemer niet over de verschuldigde betalingen beschikt.

 • Verzekeringsrecht

  De wet en regelgeving betreffende de overeenkomsten inzake de overdracht van risico’s of verliezen van de ene partij, de verzekerde, naar een andere, de verzekeraar, in ruil voor een periodieke betaling. Hierbij gaat het onder meer om de regulering van verzekeringsclaims en het verzekeringswezen.

 • Eigendomsrecht

  De wet- en regelgeving die alle verschillende manieren regelt voor het omgaan met eigendom, zoals de soorten eigendom, de afhandeling van eigendomsgeschillen en de regels inzake eigendomscontracten.

 • Risicobeheer

  Het proces van het identificeren, beoordelen en prioriteren van alle soorten risico’s en waar deze vandaan kunnen komen, zoals natuurlijke oorzaken, juridische veranderingen of onzekerheid binnen een bepaalde context, en de methoden om risico’s doeltreffend aan te pakken.

 • Soorten verzekeringen

  De verschillende bestaande beleidsmaatregelen voor risico- of verliesoverdracht en hun kenmerken, zoals ziekteverzekering, autoverzekering of levensverzekering.

 • Contractenrecht

  Het gebied van de rechtsbeginselen die van toepassing zijn op schriftelijke overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot het verkeer van goederen of diensten, met inbegrip van contractuele verplichtingen en opzegging.

Vaardigheden

 • Documenten van hypotheekleningen onderzoeken

  Onderzoek documenten van hypothecaire kredietnemers of van financiële instellingen, zoals banken of kredietinstellingen, betreffende een lening die op een onroerend goed is verstrekt om de betalingsgeschiedenis van de lening, de financiële staat van de bank of de kredietnemer te onderzoeken en andere relevante informatie om het verdere verloop van de actie te beoordelen.

 • Audits voor contractnaleving uitvoeren

  Uitvoeren van een grondige audit van de naleving van contracten, zorgen voor correcte en tijdige levering van goederen of diensten, controleren op administratieve fouten of gemiste kredieten en kortingen en startprocedures voor het terugkrijgen van geld.

 • Afsluitingsprocedures evalueren

  De documentatie evalueren en informatie verzamelen over het afsluitingsproces van de handel in activa, de stap waarbij het eigendom officieel wordt overgedragen van de ene partij naar de andere, om te controleren of alle procedures in overeenstemming waren met de wetgeving en dat alle contractuele overeenkomsten werden nageleefd.

 • Titelprocedures bewaken

  Het bewaken van de rechtenbundel van een eigendom en het onderzoeken van alle partijen die betrokken zijn bij de huidige procedure, zoals het passeren van een akte bij de eigendomsoverdracht of het verstrekken van alle documenten die als bewijs van eigendomsrecht dienen, om ervoor te zorgen dat alle documentatie en procedures in overeenstemming met de wetgeving en contractuele overeenkomsten plaatsvinden.

 • Verzekeringsrisico’s analyseren

  De waarschijnlijkheid en de omvang van het te verzekeren risico analyseren en de waarde van de roerende of onroerende goederen van de klant ramen.

 • Financiële informatie verzamelen

  Informatie verzamelen over effecten, marktomstandigheden, overheidsregelingen en de financiële situatie, doelstellingen en behoeften van cliënten of ondernemingen.

 • Leningen analyseren

  Onderzoeken en analyseren van de leningen die aan organisaties en individuele personen verstrekt worden via verschillende vormen van krediet zoals debet-compensatie, exportkredieten, termijnkredieten en de aankoop van handelswissels.

 • Financiële informatie over eigendommen verzamelen

  Informatie verzamelen over eerdere transacties met betrekking tot de goederen, zoals de prijzen waartegen de goederen eerder waren verkocht en de kosten die in verband met renovaties en reparaties zijn gemaakt, teneinde een duidelijk beeld te krijgen van de waarde van de goederen.

Optionele kennis en vaardigheden

communiceren met bankiers insolventiewetgeving contractuele geschillen beheren contacten onderhouden met lokale overheden kredietwaardigheid controleren kredietwaardigheid beoordelen verzekeringsbehoeften analyseren akten registreren vastgoedmarkt verzekeringsmarkt kandidaat-leners interviewen financiële geschillen behandelen

Source: Sisyphus ODB