Beroep nucleair technicus

Nucleair technici helpen natuurkundigen en ingenieurs in nucleaire laboratoria en elektriciteitscentrales. Zij monitoren de procedures om de veiligheid en kwaliteit te waarborgen en onderhouden apparatuur. Zij hanteren en bedienen ook radioactieve apparatuur en meten stralingsniveaus om de veiligheid te waarborgen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kernenergie

  De opwekking van elektrische energie door middel van het gebruik van kernreactoren, door de vrijkomende energie van kernen van atomen in reactoren om te zetten in warmte. Deze warmte genereert vervolgens stoom, die een stoomturbine kan aanvoeren voor het opwekken van elektriciteit.

 • Bescherming tegen straling

  De maatregelen en procedures om mens en milieu te beschermen tegen de schadelijke effecten van ioniserende straling.

 • Procedures inzake brandpreventie

  De voorschriften inzake brand- en explosiepreventie en de daarin gebruikte apparatuur, systemen en methoden.

 • Radioactieve besmetting

  De verschillende oorzaken van de aanwezigheid van radioactieve stoffen in vloeistoffen, vaste stoffen of gassen of op oppervlakken, en de wijze waarop de soorten verontreinigende stoffen, het risico ervan en de concentratie van deze stoffen kunnen worden bepaald.

 • Pneumatiek

  De toepassing van gas onder druk om mechanische beweging te produceren.

 • Voorschriften over blootstelling aan besmetting

  De voorschriften betreffende de blootstelling aan verontreinigde materialen of een gevaarlijke omgeving die regelen welke maatregelen moeten worden genomen in verband met risicobeoordeling, de minimalisering van verdere blootstelling, quarantaine en de behandeling van de blootgestelde personen.

 • Metrologie

  De methoden en theorie van de meting in een wetenschappelijke context, met inbegrip van internationaal aanvaarde meeteenheden, de praktische toepassing van deze eenheden en de interpretatie van metingen.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

Vaardigheden

 • Overleggen met ingenieurs

  Samenwerken met ingenieurs om een gemeenschappelijk begrip te garanderen en productontwerp, -ontwikkeling en -verbeteringen te bespreken.

 • Elektromechanische apparatuur onderhouden

  Storingen in micro-elektromechanische onderdelen en systemen en diagnosticeren en deze onderdelen en systemen, zo nodig, verwijderen, vervangen of herstellen. Preventieve onderhoudstaken verrichten met betrekking tot de apparatuur, zoals het bewaren van de onderdelen en machines in schone, stofvrije en niet-vochtige ruimten.

 • Meetinstrumenten gebruiken

  Verschillende meetinstrumenten gebruiken afhankelijk van het te meten onroerend goed. Verschillende instrumenten gebruiken om onder meer lengte, oppervlakte, volume, snelheid, energie en kracht te meten.

 • Naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren

  Ervoor zorgen dat het bedrijf en de werknemers de wettelijke en operationele maatregelen implementeren die zijn vastgesteld om bescherming tegen straling te waarborgen.

 • Handgereedschap gebruiken

  Gebruik maken van met de hand aangedreven instrumenten, zoals schroevendraaiers, hamers, tangen, boormachines en messen om materialen te manipuleren en verschillende producten te helpen creëren en assembleren.

 • Reageren op nucleaire noodsituaties

  Strategieën initiëren om te reageren in geval van materiaaldefecten, fouten of andere gebeurtenissen die kunnen leiden tot besmetting en andere nucleaire noodsituaties, er hierbij voor zorgen dat de faciliteit beveiligd is, dat alle noodzakelijke gebieden zijn geëvacueerd en dat verdere schade en risico's beperkt blijven.

 • Verontreiniging vermijden

  Vermenging of verontreiniging van materialen vermijden.

 • Storingen aan apparatuur oplossen

  Schade en storingen aan apparatuur opsporen, rapporteren en repareren, communiceren met vertegenwoordigers op het terrein en met fabrikanten om reparatie- en vervangonderdelen te verkrijgen.

 • Precisie-instrumenten ijken

  De precisie-instrumenten onderzoeken en beoordelen of het instrument voldoet aan de kwaliteitsnormen en productiespecificaties. De betrouwbaarheid corrigeren en aanpassen door de output te meten en de resultaten te vergelijken met de gegevens van een referentie-apparaat of een reeks gestandaardiseerde resultaten.

 • Hydraulische systemen onderhouden

  Routineonderhoud en reparaties uitvoeren op systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van drukvloeistoffen om elektriciteit te leveren aan machines en apparatuur.

 • Kernreactors onderhouden

  Reparaties en routineonderhoud uitvoeren op apparatuur die nucleaire kettingreacties beheerst om elektriciteit op te wekken; ervoor zorgen dat de apparatuur veilig werkt en voldoet aan de wetgeving.

 • Blootstelling aan straling berekenen

  Berekenen van stralingsgegevens over procedures, zoals de duur en intensiteit van de blootstelling.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Verontreiniging onderzoeken

  Tests uitvoeren om de eigenschappen van verontreiniging in een gebied of op oppervlakken en materialen te onderzoeken, om de oorzaak en de aard ervan vast te stellen en de omvang van het risico en de schade te bepalen.

 • Testapparatuur gebruiken

  Gebruik maken van apparatuur om de prestaties en de werking van machines te testen.

 • Stralingsniveau controleren

  Meet- en testapparatuur en -technieken gebruiken voor het vaststellen van de niveaus van straling of radioactieve stoffen om blootstelling onder controle te houden en de risico’s voor de gezondheid, de veiligheid en het milieu tot een minimum te beperken.

 • Ervoor zorgen dat apparatuur gekoeld wordt

  Ervoor zorgen dat de machines en installaties correct worden geleverd met lucht en koelmiddelen om oververhitting en andere storingen te voorkomen.

 • Machinegereedschap bedienen

  Numeriek bestuurd machinegereedschap programmeren en bedienen.

 • Gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden

  Schriftelijke gegevens bijhouden van alle uitgevoerde herstel- en onderhoudswerkzaamheden, met inbegrip van informatie over de gebruikte onderdelen en materialen, enz.

 • Veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen

  Voldoen aan de procedures, het beleid en de wetgeving inzake de veiligheid van kerncentrales om een veilige werkomgeving voor alle werknemers te waarborgen en de veiligheid van het publiek te waarborgen.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Systemen voor kernenergiecentrales controleren

  Systemen voor de controle van nucleaire installaties controleren, zoals ventilatie- en waterafvoersystemen, om de goede werking te waarborgen en onregelmatigheden vast te stellen.

Optionele kennis en vaardigheden

automatische machines controleren problemen oplossen reageren op stroomvoorzieningstoringen nucleaire opwerking onderhoud van apparatuur verzekeren noodevacuatieplannen beheren elektrische generatoren testapparatuur onderhouden elektrische generatoren controleren kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren verwijdering van radioactieve stoffen controleren veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit zorgen voor herstellingen aan apparatuur

Source: Sisyphus ODB