Beroep obductieassistent

Obductieassistenten assisteren pathologen bij het verrichten van post-mortemonderzoeken, het bijhouden van gegevens met betrekking tot monsters, specimens, organen en bevindingen en het zorgen voor de passende verwijdering ervan onder toezicht en volgens de instructies van een arts.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Medische microbiologie

  Microbiologie-Bacteriologie is een medisch specialisme dat wordt vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Wettelijke vereisten met betrekking tot mortuariumdienstverlening

  De wettelijke verplichtingen en vereisten voor ziekenhuizen en postmortemkeuringen door lijkschouwers. De vereisten voor overlijdenscertificaten en gerelateerde documentatie en voor het verwijderen van organen.

 • Beheersing van infecties

  De routes van overdracht en methoden om de verspreiding van bekende en belangrijke besmette organismen te voorkomen, alsmede de methoden die beschikbaar zijn voor het steriliseren en ontsmetten van ziekteverwekkers bij de preventie van infecties.

 • Sterilisatietechnieken

  De methoden en technieken die worden gebruikt om micro-organismen zoals virussen en bacteriën die medische instrumenten kunnen verontreinigen, of ander materiaal in een gezondheidszorginstelling, te vernietigen of te verwijderen.

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

 • Pathologie

  Pathologische anatomie is een medisch specialisme als bedoeld in EU-richtlijn 2005/36/EG.

 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg

  Morele normen en procedures, specifieke ethische vragen en verplichtingen voor beroepen in de zorg, waaronder eerbiediging van de menselijke waardigheid, zelfbeschikking, geïnformeerde toestemming en vertrouwelijke omgang met patiëntgegevens.

 • Pathologie

  De componenten van een ziekte, de oorzaak, ontwikkelingsmechanismen, morfologische veranderingen en de klinische gevolgen van die veranderingen.

 • Hygiëne in de gezondheidszorg

  De procedures voor het in stand houden van een hygiënische omgeving in een gezondheidszorginstelling, zoals ziekenhuizen en klinieken. Deze kunnen uiteenlopen van handen wassen tot het reinigen en desinfecteren van gebruikte medische apparatuur en methoden voor de beheersing van infecties.

 • Menselijke fysiologie

  De tak van wetenschap die de menselijke organen en hun wisselwerkingen en mechanismen onderzoeken.

 • Medische informatica

  De processen en tools die worden gebruikt voor de analyse en verspreiding van medische gegevens via computersystemen.

Vaardigheden

 • Administratie van een mortuariumvoorziening uitvoeren

  De dagelijkse werking van de mortuariumdienst implementeren door ervoor te zorgen dat de instrumenten schoon en steriel zijn, de lichamen in de gekoelde ruimte plaatsen, de monsters van de overledene volgen en nauwkeurige gegevens over de activiteiten in de rouwkamer bewaren.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Bezoeken aan mortuaria begeleiden

  Alle bezoekers naar het mortuarium begeleiden, ervoor zorgen dat zij de juiste beschermende kleding dragen en de juiste procedures volgen. Meelevend omgaan met familieleden die het mortuarium bezoeken voor het identificeren of zien van een overledene.

 • Een autopsie uitvoeren

  Het lichaam van de overledene openmaken en de organen voor onderzoek verwijderen en de bevindingen interpreteren in het kader van de klinische geschiedenis.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Gezondheidswetenschappen toepassen

  Een breed scala aan biomedische, psychosociale, organisatorische, educatieve en maatschappelijke aspecten van gezondheid, ziekte en gezondheidszorg toepassen om de gezondheidszorg te verbeteren en de kwaliteit van leven te verbeteren.

 • Informatie geven over mortuariumdiensten

  Informatie verstrekken over documenten zoals overlijdensakten, crematie en andere documenten die vereist zijn door de autoriteiten of families van de overledene.

 • Infecties in de instelling beheersen

  Implementeren van een reeks maatregelen ter voorkoming en bestrijding van infecties, waarbij gezondheids- en veiligheidsprocedures en -beleid worden geformuleerd en vastgesteld.

 • Controleprocedures voor het verwerken van gevaarlijke stoffen opvolgen

  Voldoen aan de procedures voor de controle van stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid (COSHH) voor activiteiten waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, zoals bacteriën, allergenen, afgewerkte olie, verf- of remvloeistoffen die een ziekte of letsel kunnen veroorzaken.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Samenwerken met autoriteiten inzake mortuariumdiensten

  Contacten onderhouden met de politie, begrafenisondernemers, geestelijk verzorgers en de families van de overledenen.

 • Monsters nemen tijdens een autopsie

  Monsters verzamelen van de overledene, zoals lichaamsvloeistoffen en weefsels voor klinisch onderzoek, transplantatie of onderzoek.

 • Risicobeheersingsmaatregelen selecteren

  Een passende selectie uitvoeren van maatregelen voor de beheersing van gevaren en voor risicobeheer

 • Omgaan met ongebruikelijke prikkels in mortuaria

  Omgaan met sterke geuren en traumatische beelden van overlijdens door verkeersongevallen, zelfmoorden of verdachte sterfgevallen, en kalm en mentaal helder blijven.

 • Helpen bij de reconstructie van het lichaam na autopsie

  Assisteren bij de reconstructie en het schoonmaken van het lichaam van de overledene na postmortemonderzoek.

Optionele kennis en vaardigheden

medische terminologie vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek werknemers opleiden forensisch onderzoek uitvoeren in vreemde talen communiceren met zorgverleners osteologie toxicologie vreemde talen gebruiken bij zorg werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg ehbo medisch afval verwerken

Source: Sisyphus ODB