Beroep onderhoudstechnicus sporen

Onderhoudstechnici sporen voeren routinematige inspecties uit van treinsporen, elektriciteitsleidingen, signalisatie, stations, wissels en andere spoorweginfrastructuur. Zij worden ook op eender welk moment van de dag of nacht uitgezonden om defecten snel en veilig te repareren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Eigenschappen van de interface wiel-rail

  Beschikken over grondig inzicht in de natuurkundige krachten die een rol spelen bij de wisselwerking tussen de wielen en de spoorstaven, mogelijke gebreken aan spoorstaven, onderhoudsmethoden en de bijbehorende kosten.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Sensoren

  Sensoren zijn omvormers die kenmerken in hun omgeving kunnen detecteren of kunnen waarnemen. Zij detecteren veranderingen in de apparatuur of omgeving en geven een soortgelijk optisch of elektrisch signaal af. Sensoren worden doorgaans ingedeeld in zes klassen: mechanische, elektronische, thermische, magnetische, elektrochemische en optische sensoren.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Mechanica van treinen

  Beschikken over basiskennis van de mechanismen van treinen, de technische aspecten ervan te begrijpen en deel te nemen aan discussies over aanverwante onderwerpen om problemen in verband met de mechanismen op te lossen.

Vaardigheden

 • Stationaire spoorsensoren controleren

  Bewaken van een verscheidenheid aan sensoren, zoals warmtesensoren en wielsensoren, die fouten in het spoor- en treinverkeer detecteren. Controleren van de output van de sensoren op afstand of de locatie bezoeken.

 • Verslagen over spoordefecten schrijven

  Documenten en verslagen opstellen over de aard van onderzochte spoordefecten, de plaats van het defect in het spoort, de locatie, enz.

 • Adviseren over herstellingen aan spoorweginfrastructuur

  Formuleren van advies over onderhoud, reparatie of modernisering van de geïnspecteerde spoorweginfrastructuur.

 • Sensoren testen

  Testen van sensoren met behulp van geschikte apparatuur. Verzamelen en analyseren van gegevens. De prestaties van het systeem controleren en evalueren en indien nodig maatregelen nemen.

 • Spoor vanuit meettreinen inspecteren

  Monitoren van de output van verschillende sensoren die zwakke plekken in een spoorlijn detecteren, met inbegrip van lasersensoren, die scannen op discontinuïteiten, microfoonsensoren, gyroscopen die kanteling en andere zaken detecteren.

 • Apparatuur met sensoren onderhouden

  Storingen in sensorcomponenten, systemen en producten met sensoren diagnosticeren en opsporen en indien nodig deze onderdelen verwijderen, vervangen of repareren. Uitvoering van preventieve onderhoudstaken van de uitrusting, zoals het opslaan van de onderdelen in schone, stofvrije en niet-vochtige ruimten.

 • Sporen visueel inspecteren

  Visuele controle uitvoeren van de integriteit van treinsporen, dwarsliggers en ballast. Dit gebeurt meestal als reactie op meldingen van werknemers of detecties door sensoren.

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Gebreken in treinsporen opsporen

  Beschadigingen of storingen in de mechanische, pneumatische of hydraulische uitrusting van het spoor identificeren en analyseren; de noodzakelijke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden bepalen.

 • Grafische opnames interpreteren van machines om gebreken op de sporen op te sporen

  Het lezen, analyseren en interpreteren van de grafische opnames die door de machines om fouten of gebreken op de sporen op te sporen zijn verstrekt.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

Optionele kennis en vaardigheden

principes van elektronische apparatuur kaderwetgeving inzake spoorwegen gebreken bij sporen opsporen binnenkomende bouwmaterialen verwerken omgaan met managers werken in een bouwteam gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden elektrische systemen die worden gebruikt bij vervoer contacten onderhouden met spoorwegexperts regelgeving inzake bouwproducten moderne elektrische seinsystemen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden persoonlijke administratie bijhouden werktreinen ergonomisch werken

Source: Sisyphus ODB