Beroep oogsttechnicus in de aquacultuur

Oogsttechnici in de aquacultuur regelen het oogstproces van de productie van aquatische organismen en beheren de complexe apparatuur en machines die worden gebruikt bij het oogsten van specifieke gekweekte soorten.

Oogsttechnicus in de aquacultuur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Identificatie en classificatie van vissen

  De processen voor identificatie en classificatie van vissen.

 • Brandbestrijding bij aquacultuurvoorzieningen

  De methoden en apparatuur die nodig zijn voor het blussen van branden in aquacultuurinstellingen.

 • Brandbestrijdingssystemen

  De apparaten en systemen die worden gebruikt om branden te blussen; de brandtypen en scheikundige verschijnselen bij brand.

 • Visvangstmethoden

  Kennis van moderne visserijmethoden.

 • Biologie van vissen

  De studie van vissen, schelp- of schaaldieren, ingedeeld in een groot aantal gespecialiseerde gebieden die hun morfologie, fysiologie, anatomie, gedrag, ontstaan en verspreiding beschrijven.

 • Voorschriften inzake vissenwelzijn

  De regels die van toepassing zijn op de methoden voor de visvangst, die het welzijn van vissen garanderen.

 • Bioveiligheid

  Zich bewust zijn van de algemene beginselen van het concept bioveiligheid en in het bijzonder van de regels ter preventie van ziekten in geval van een epidemie die de volksgezondheid in gevaar brengt.

Vaardigheden

 • Vissorteeraparatuur onderhouden

  Uitrusting en gebieden vaststellen om vis effectief te classificeren in overeenstemming met de vereisten. De uitrusting tijdens het hele classificatieproces in een bruikbare toestand houden. De uitrusting na gebruik schoonmaken en opbergen.

 • Visvangstmateriaal prepareren

  Uitrusting en voorzieningen voor het vangen van vis voorbereiden voor het efficiënt slachten van de vis en de daaropvolgende opslag.

 • Dode vissen verzamelen

  Het verzamelen van dode vis in tanks en kisten.

 • Behandelde vissen controleren

  Controleren van behandelde vissen om het effect van de behandelingen te beoordelen.

 • Omgaan met afval van visvangst

  Afvoeren van afval, bloed en vis van inferieure kwaliteit volgens de procedures voor het beheer van afval ter plaatse.

 • Eetgedrag controleren

  Toezien op het voedergedrag van boerderijdieren. Informatie verzamelen over de groei van de dieren en de toekomstige groei voorspellen. Bewaken en beoordelen van biomassa, rekening wordt houdend met de mortaliteit.

 • Sterftecijfers van vissen volgen

  Monitoring van de vissterfte en beoordeling van mogelijke oorzaken.

 • Aquatische productieomgevingen controleren

  Het effect van biologische omstandigheden zoals algen en aangroeiorganismen beoordelen door de waterinname, het stroomgebieden en het gebruik van zuurstof te beheren.

 • Abnormaal vissengedrag waarnemen

  Het observeren, beschrijven en volgen van abnormaal gedrag van de vissen met betrekking tot het voederen, zwemmen, aan de oppervlakte verschijnen.

 • Vangst van levende vissen controleren

  Controleren van de omstandigheden tijdens het verzamelen van levende vissen, inclusief de stress bij de vissen.

 • Visbehandelingen toepassen

  De voorgeschreven behandeling van de vissen toepassen onder toezicht, met inbegrip van assistentie bij de vaccinatie-onderdompeling en injectieprocedures.

 • Visvangstuitrusting gebruiken

  De uitrusting voor het vangen van vis gebruiken voor het sorteren, bemonsteren of binnenhalen.

 • Gezondheidsstatus van vissen controleren

  De gezondheid van vissen controleren op basis van het voeren en het algemeen gedrag. Omgevingsparameters interpreteren en sterfgevallen analyseren.

 • Gevangen vis behandelen

  Behandelen van gevangen vis op een manier die de vleeskwaliteit in stand houdt. Vis effectief opslaan in gekoelde opslag.

 • Vissorteringswerkzaamheden uitvoeren

  Waar levende vis wordt verzameld met behulp van technieken waarmee de stress voor de vissen tot een minimum wordt beperkt en het ontsnappen van de vissen wordt vermeden. Beoordeel ze met de hand of met behulp van apparatuur. Verslag over de indeling in klassen, waarbij wordt toegezien op de naleving van de specificaties.

 • Zwemmen

  Door water bewegen met behulp van de ledematen.

 • Branden blussen

  De geschikte stoffen en methoden kiezen voor het blussen van branden, afhankelijk van hun omvang, zoals water en diverse chemische agentia. Een ademhalingstoestel gebruiken.

 • Vistuig voorbereiden

  Vistuig voorbereiden voor het efficiënt vangen van de vis en de bewaring ervan.

 • Vistuig onderhouden

  Vistuig na gebruik reinigen en opbergen.

 • Aquacultuursoorten identificeren

  Identificeer belangrijke Europese gekweekte vis, schaal- en schelpdieren en soorten schaaldieren.

 • Visvangstproductie melden

  Visvangst observeren en afwijkingen van het verwachte vangstquotum melden.

 • Klein vaartuig besturen

  Besturen van kleine vaartuigen die gebruikt worden voor transport en voeding.

 • Voorbereidingen uitvoeren voor een specialist inzake vissenziekten

  Voorbereiden van de omgeving en apparatuur voor gespecialiseerde behandelingen voor visziekten, waaronder vaccinatiebehandelingen.

 • Zorgen voor de naleving van aquacultuurnormen

  Ervoor zorgen dat de activiteiten voldoen aan de normen voor duurzame aquacultuur.

 • Aquatische soorten oogsten

  Vis, weekdieren en schaaldieren handmatig en met behulp van apparatuur indelen als voorbereiding op het oogsten. Schelpdieren oogsten voor menselijke consumptie. Levende vis oogsten voor levend transport. Alle soorten op humane wijze oogsten. Gevangen vis zo behandelen dat de kwaliteit van de vis behouden blijft.

 • Preventieve maatregelen tegen visziekten uitvoeren

  Maatregelen ter preventie van ziekten voor vis, weekdieren en schaaldieren voor grondgebonden en op water gebaseerde aquacultuurvoorzieningen uitvoeren.

 • Gebruik van kleine vaartuigen voorbereiden

  Voorbereidingen treffen voor het gebruik van kleine vaartuigen, zowel met als zonder vergunning.

 • Gezondheidsdocumentatie opstellen

  Het opstellen van gezondheidsdocumenten voor het verzenden van vis, weekdieren, schaaldieren of andere.

 • Oogstkosten inschatten

  Redelijkerwijs schatten van de benodigde oogstapparatuur, nauwkeurige oogstramingen geven en werken binnen de toegewezen budgetten.

 • Visvangstmethoden toepassen

  De methoden voor het oogsten van vis doeltreffend en op een zodanige wijze toepassen dat de stress voor de vissen tot een minimum wordt beperkt. De dieren op een humane manier doden.

 • Aquatische dieren voorbereiden voor de oogst

  Vis, weekdieren, schaaldieren manueel en met behulp van apparatuur klasseren ter voorbereiding van de oogst.

 • Behandelingsvoorzieningen voor vis prepareren

  Behandelingsvoorzieningen voor vis prepareren om besmette vis tijdens de behandeling effectief te isoleren. De toepassing van behandelingen controleren om besmetting van andere bestanden, containers en het milieu te voorkomen.

Optionele kennis en vaardigheden

verschillende talen spreken communiceren in het engels op competent gebruiksniveau werk van teams en individuen plannen buitenshuis communiceren mondelinge instructies overbrengen in ongunstige weersomstandigheden werken groeitempo van gecultiveerde vissoorten controleren communiceren met klanten anatomie van vissen zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid van aquacultuurmedewerkers registratie van incidenten en ongevallen groeitempo berekenen van aquatische hulpbronnen in de buitenlucht werken interne communicatiesystemen onderhouden team leiden informatie over groeitempo verzamelen communicatiemiddelen gebruiken zorg dragen voor visvervoer telefonisch communiceren levende vissen op afwijkingen testen

Source: Sisyphus ODB