Beroep operator energieproductie

operator energieproductie
Credits: Shutterstock.com

Operators van energiecentrales onderhouden en exploiteren de apparatuur in energiecentrales en andere energieproductiecentrales. Ze herstellen storingen, bedienen machines rechtstreeks of vanuit een controlekamer en behandelen materialen die betrekking hebben op elektriciteitsproductie met inachtneming van veiligheids- en milieuprocedures. Ze verzorgen de interactie tussen elektrische energievoorzieningen en zorgen voor een veilige distributie.

Operator energieproductie: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken operator energieproductie

 • Controleert en houdt toezicht op boilers, turbines, generators en hulpinstallaties in energiecentrales.
 • Controleert de opgewekte elektriciteit vanuit een centraal punt door de bediening en controle van kleppen, knoppen en meters.
 • Controleert processen en uitrusting voor het omgaan met afvalproducten.
 • Coördineert en plant de energieladingen en lijnspanning.
 • Stelt rapporten en verslagen op, bijvoorbeeld van het functioneren van de installatie, instrument aflezingen en schakeloperaties.
 • Controleert en onderhoudt hulpinstallaties zoals pompen, ventilatoren, compressoren, koelers, filters, etc., om water, brandstof, smeermiddelen, zuurstof, hulpstroom, etc. te leveren.
 • Reinigt en smeert uitrusting zoals generatoren, turbines, pompen en compressoren.
 • Communiceert met systeemoperatoren, bijvoorbeeld om de transmissielading en -frequentie te regelen en te coördineren.
 • Start en stopt generatoren en sluit ze aan en af van de circuits.
 • Reageert op noodgevallen zoals vuur of omgevingsrisico's.

Gerelateerde beroepen nutsbedrijven

 • Ingenieur elektriciteit (hbo)
 • Meewerkend voorman nutsbedrijf
 • Meteropnemer nutsbedrijven
 • Procesoperator afvalwaterverwerking
 • Procesoperator drinkwaterbehandeling
 • Waterputten boorder

Kennis

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Automatiseringstechnologie

  Het geheel van technologieën die een proces, systeem of apparaat automatisch doen werken door het gebruik van regelsystemen.

 • Elektrische stroom

  De stroming van elektrische lading die door middel van elektronen of ionen wordt verplaatst in een medium, bijvoorbeeld elektrolyt of plasma.

 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit

  De naleving van veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen bij installatie, gebruik en onderhoud van constructies en apparaten die deel uitmaken van installaties voor opwekking, transport en distributie van elektriciteit, waaronder de juiste beschermingsmiddelen, voorschriften voor het omgaan met materieel en preventiemaatregelen.

 • Elektrische generatoren

  De principes en bewerkingen van apparaten die mechanische energie kunnen omzetten in elektrische energie, zoals dynamo's en alternators, rotors, stators, armaturen en velden.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

Vaardigheden

 • Onderhoud van apparatuur garanderen

  Ervoor zorgen dat de voor de werking benodigde apparatuur regelmatig op fouten wordt gecontroleerd, dat routine-onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd en dat reparaties worden gepland en uitgevoerd in geval van schade of gebreken.

 • Elektrische apparatuur onderhouden

  Elektrische apparatuur testen op storingen. Veiligheidsmaatregelen nemen, richtsnoeren voor het bedrijf en wetgeving betreffende elektrische apparatuur in acht nemen. Schoonmaken, repareren en vervangen van onderdelen en aansluitingen, indien nodig.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Routinecontroles van machines uitvoeren

  Controleren van machines en apparatuur om tijdens het gebruik en de werkzaamheden op de bouwplaatsen een betrouwbare werking te garanderen.

 • Reageren op stroomvoorzieningstoringen

  De strategieën die zijn ontwikkeld om in te spelen op noodsituaties in gang zetten, en reageren op onvoorziene problemen bij de productie, de transmissie en de distributie van elektriciteit, zoals stroomonderbrekingen, om het probleem snel op te lossen en de normale werking ervan te herstellen.

 • Machines in elektriciteitscentrales onderhouden

  Machines en apparatuur van elektriciteitscentrales onderhouden en herstellen om operationele problemen te voorkomen en ervoor te zorgen dat alle machines voldoende presteren.

 • Elektrische generatoren controleren

  De werking van elektrische generatoren in elektriciteitscentrales controleren om de functionaliteit en veiligheid te waarborgen en de noodzaak van reparaties en onderhoud vast te stellen.

 • Op afstand bediende uitrusting gebruiken

  Gebruik een afstandsbediening om de apparatuur te bedienen. Volg de apparatuur tijdens de bediening en gebruik sensoren of camera’s om uw handelingen te sturen.

 • Storingen aan apparatuur oplossen

  Schade en storingen aan apparatuur opsporen, rapporteren en repareren, communiceren met vertegenwoordigers op het terrein en met fabrikanten om reparatie- en vervangonderdelen te verkrijgen.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

Optionele kennis en vaardigheden

fossiele brandstoffen naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren veiligheid bij activiteiten met elektrische energie verzekeren gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden elektriciteitsverbruik temperatuur regelen soorten windturbines windturbines inspecteren biomassaconversie zorgen voor herstellingen aan apparatuur besturingselementen van hydraulische machines bedienen stoomturbines bedienen strategieën bij verstoringen van het elektriciteitsnet ontwikkelen technologieën voor hernieuwbare energie overleggen met ingenieurs hydro-elektrische energie kernenergie automatische procesbesturing toepassen boilers bedienen

Source: Sisyphus ODB