Beroep opkweektechnicus in de aquacultuur

Opkweektechnici in de aquacultuur werken in de productie van aquatische organismen, waarbij ze zich specialiseren in de teelt van aangroeiende kweekprocessen, met name op het gebied van voederen en voorraadbeheer.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geautomatiseerde voedersystemen

  De werking van computergestuurde systemen voor het voederen van dieren.

 • Teeltuitrusting voor aquacultuur

  Inzicht hebben in tekeningen en plannen met betrekking tot teeltuitrusting voor aquacultuur

 • Software voor de productieplanning van aquacultuur

  De werkingsbeginselen en het gebruik van software voor de planning van de productie van aquacultuur.

 • Beoordeling van groei

  De verschillende methoden die worden gebruikt om de groei van de belangrijkste geteelde soorten te evalueren.

 • Rangschikking van vissen

  De methode volgens welke vissen worden ingedeeld op basis van hun verschillende kenmerken: soort, formaat, kwaliteit en gesteldheid.

 • Biologie van vissen

  De studie van vissen, schelp- of schaaldieren, ingedeeld in een groot aantal gespecialiseerde gebieden die hun morfologie, fysiologie, anatomie, gedrag, ontstaan en verspreiding beschrijven.

Vaardigheden

 • Ervoor zorgen dat veiligheidsvoorschriften inzake kooien worden gevolgd

  Ervoor zorgen dat het personeel de voorschriften inzake de veiligheid van kooien volgt.

 • Klein vaartuig besturen

  Besturen van kleine vaartuigen die gebruikt worden voor transport en voeding.

 • Gebruik van kleine vaartuigen voorbereiden

  Voorbereidingen treffen voor het gebruik van kleine vaartuigen, zowel met als zonder vergunning.

 • Vismonsters bewaren voor diagnose

  Het verzamelen en bewaren van monsters van larven, vissen en weekdieren of laesies voor diagnose door specialisten op het gebied van visziekten.

 • Visziekten beheersen

  De symptomen van visziekten vaststellen. Passende maatregelen nemen om de gediagnosticeerde aandoeningen te behandelen of te elimineren.

 • Helpen bij vaccinatieprocedures

  Assisteren van geschoolde vakmensen met procedures voor onderdompeling en het injecteren van vaccinaties.

 • Vissorteringswerkzaamheden uitvoeren

  Waar levende vis wordt verzameld met behulp van technieken waarmee de stress voor de vissen tot een minimum wordt beperkt en het ontsnappen van de vissen wordt vermeden. Beoordeel ze met de hand of met behulp van apparatuur. Verslag over de indeling in klassen, waarbij wordt toegezien op de naleving van de specificaties.

 • Eetgedrag controleren

  Toezien op het voedergedrag van boerderijdieren. Informatie verzamelen over de groei van de dieren en de toekomstige groei voorspellen. Bewaken en beoordelen van biomassa, rekening wordt houdend met de mortaliteit.

 • Risico’s in aquacultuurvoorzieningen identificeren

  De gevaren vaststellen en de risico’s voor de gezondheid en de veiligheid in aquacultuurvoorzieningen beoordelen.

 • Onderhoud van aquacultuur-apparatuur uitvoeren

  Onderhouden van aquacultuur-apparatuur en vaststellen wat de behoeften aan apparatuur zijn. Uitvoeren van routinematig onderhoud en kleine reparaties verrichten als dat nodig is.

 • Zorgen voor de naleving van aquacultuurnormen

  Ervoor zorgen dat de activiteiten voldoen aan de normen voor duurzame aquacultuur.

 • Zware uitrusting voor aquacultuur gebruiken

  Manueel handelingen uitvoeren, zoals een lading manueel optillen, verplaatsen en neerzetten. Hijs- of hefwerktuigen bedienen zoals een lier, zeekraan, telescooplader en vorkheftruck.

 • Technisch materiaal onderhouden

  Een inventaris bijhouden van teeltmateriaal en benodigdheden. Zo nodig aanvullende materialen bestellen.

 • Standaardactiviteiten inzake de gezondheid van de aquacultuurvoorraad uitvoeren

  Toezicht op de gezondheidsnormen voor de aquacultuur en de gezondheidsanalyse van de vispopulatie.

 • Standaard voedings- en voedselprotocollen toepassen

  Voeding ter plaatse bijmaken. De dieren met de hand voeren of met voedermachines volgens overeengekomen protocollen. Het gedrag van de dierenvoeding in de gaten houden.

 • Voedersystemen controleren

  Ervoor zorgen dat de voedingspatronen, de voedersystemen en de controle-instrumenten werken. Analyseren van de feedback van de instrumenten.

 • Aquatische productieomgevingen controleren

  Het effect van biologische omstandigheden zoals algen en aangroeiorganismen beoordelen door de waterinname, het stroomgebieden en het gebruik van zuurstof te beheren.

 • Consumptievis kweken

  Consumptievis of exotische vis kweken voor commercieel gebruik.

 • Voorbereidingen uitvoeren voor een specialist inzake vissenziekten

  Voorbereiden van de omgeving en apparatuur voor gespecialiseerde behandelingen voor visziekten, waaronder vaccinatiebehandelingen.

 • Zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid van aquacultuurmedewerkers

  Ervoor zorgen dat gezondheids- en veiligheidsprocedures zijn vastgesteld en gevolgd in alle aquacultuurvoorzieningen, met inbegrip van de kooien. Ervoor zorgen dat het personeel en het publiek worden geïnstrueerd en dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de relevante gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

 • Groeitempo berekenen van aquatische hulpbronnen

  Berekenen en voorspellen van de groeipercentages. Monitoren en beoordelen van groei en biomassa, rekening houdend met de mortaliteit, op basis van de verschillende methoden voor de beoordeling van de groei.

 • Impact van specifieke aquacultuuractiviteit meten

  De biologische en fysisch-chemische effecten van de specifieke aquacultuuractiviteit op het milieu vaststellen en meten. Alle nodige testen uitvoeren, waaronder het verzamelen en verwerken van monsters voor analyse.

 • Sterftecijfers van vissen volgen

  Monitoring van de vissterfte en beoordeling van mogelijke oorzaken.

 • Voedingsschema’s voor vissen implementeren

  Dagelijkse voedingsschema’s voor vissen implementeren om rekening te houden met variaties in de omgeving. De voedingsschema’s worden gevolgd door de accurate implementatie van voederprocedures. Aanpassingen aan voederschema’s aanbrengen om rekening te houden met schommelingen in productieprestaties en variaties in omgevingsomstandigheden. Gespecialiseerde voederschema’s beheersen ter ondersteuning van specifieke productie-eisen. Veranderingen in voedergedrag onderzoeken om de oorzaak en vereiste correctieve actie te bepalen.

 • Visbehandelingen toepassen

  De voorgeschreven behandeling van de vissen toepassen onder toezicht, met inbegrip van assistentie bij de vaccinatie-onderdompeling en injectieprocedures.

 • Waterkwaliteit controleren

  Meten van de waterkwaliteit: temperatuur, zuurstof, zoutgehalte, pH, N2, NO2, NH4, CO2, troebelheid, chlorofyl. Controleren van de microbiologische waterkwaliteit.

 • Zwemmen

  Door water bewegen met behulp van de ledematen.

 • Aquacultuursoorten identificeren

  Identificeer belangrijke Europese gekweekte vis, schaal- en schelpdieren en soorten schaaldieren.

 • Aquacultuurmateriaal inspecteren

  Instrumenten en machines voor het oogsten van de aquacultuur inspecteren om ervoor te zorgen dat ze goed werken.

Optionele kennis en vaardigheden

werk van teams en individuen plannen duikinterventies uitvoeren buitenshuis communiceren tijdskritische besluiten nemen duik beoordelen met het duikteam ter plaatse bij aquacultuurvoorzieningen opleidingen geven contingentieplannen bij ontsnappingen dode vissen verzamelen in de buitenlucht werken duikapparatuur controleren onafhankelijke operationele besluiten nemen mondelinge instructies overbrengen in ongunstige weersomstandigheden werken verschillende talen spreken opleiding geven communiceren in het engels op competent gebruiksniveau team leiden in ploegen werken contingentieplannen voor ontsnapte exemplaren implementeren werken als team duikuitrusting onderhouden

Source: Sisyphus ODB