Beroep opkweker in de aquacultuur

Opkwekers in de aquacultuur zijn actief in de productie van aquatische organismen in aangroeiprocessen te land. Zij helpen bij het kweken van organismen in alle fasen van hun levenscyclus.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bioveiligheid

  Zich bewust zijn van de algemene beginselen van het concept bioveiligheid en in het bijzonder van de regels ter preventie van ziekten in geval van een epidemie die de volksgezondheid in gevaar brengt.

 • Omgaan met touwen

  Het omgaan met touwen, wat betrekking heeft met knopen en splitsen.

Vaardigheden

 • Impact van specifieke aquacultuuractiviteit meten

  De biologische en fysisch-chemische effecten van de specifieke aquacultuuractiviteit op het milieu vaststellen en meten. Alle nodige testen uitvoeren, waaronder het verzamelen en verwerken van monsters voor analyse.

 • Dode vissen verzamelen

  Het verzamelen van dode vis in tanks en kisten.

 • Helpen bij vaccinatieprocedures

  Assisteren van geschoolde vakmensen met procedures voor onderdompeling en het injecteren van vaccinaties.

 • Onderhoud van aquacultuur-apparatuur uitvoeren

  Onderhouden van aquacultuur-apparatuur en vaststellen wat de behoeften aan apparatuur zijn. Uitvoeren van routinematig onderhoud en kleine reparaties verrichten als dat nodig is.

 • Containers voor aquacultuur onderhouden

  Apparatuur en behandelingssystemen reinigen en desinfecteren. Aquacultuurtanks en -troggen leegmaken en reinigen met behulp van borstels, chemicaliën en water. Eenheden voor het houden van vissen voorbereiden en netten vervangen. Het uitvoeren van doorzwemmen. Vis opslaan in containers. Dode vis verzamelen in specifieke eenheden.

 • Heftrucks bedienen

  Een heftruck bedienen, dit is een voertuig dat vooraan is uitgerust met een inrichting voor het hijsen of heffen en het vervoeren van zware ladingen.

 • Waterkwaliteit controleren

  Meten van de waterkwaliteit: temperatuur, zuurstof, zoutgehalte, pH, N2, NO2, NH4, CO2, troebelheid, chlorofyl. Controleren van de microbiologische waterkwaliteit.

 • Informatie over groeitempo verzamelen

  Informatie verzamelen over groeisnelheid in kwekerijen van waterdieren.

 • Vismonsters verzamelen voor diagnose

  Verzamelen van vis- en schelpdiermonsters voor diagnose door specialisten op het gebied van visziekten.

 • Waterdebiet meten

  Meting van waterdebiet, waterinname en de stroomgebieden.

 • Waterkwaliteit voor aquacultuur in kwekerijen handhaven

  De stroming van water in tanks en natuurlijke zoetwatermassa’s meten. Parameters van de waterkwaliteit, zoals pH, temperatuur, zuurstof, zoutgehalte, CO2, N2, NO2, NH4, troebelheid, en chlorofyl meten.

 • Aquacultuursoorten identificeren

  Identificeer belangrijke Europese gekweekte vis, schaal- en schelpdieren en soorten schaaldieren.

 • Aquacultuurvijvers onderhouden

  Apparatuur en behandelingshulpmiddelen schoonmaken. Aftappen en reinigen van aquacultuurvijvers met behulp van borstels, chemische stoffen en water. De viscontainers voorbereiden en de netten vervangen. Doorgangen controleren. Vis opslaan in bewaareenheden. Het verzamelen van dode vis in bewaareenheden.

 • Visvangstuitrusting gebruiken

  De uitrusting voor het vangen van vis gebruiken voor het sorteren, bemonsteren of binnenhalen.

 • Biologische gegevens verzamelen

  Biologische monsters verzamelen, biologische gegevens registreren en samenvatten voor gebruik in technische studies, milieubeheerplannen en biologische producten ontwikkelen.

 • Constructies voor het vasthouden van vis voorbereiden

  Voorbereiden van vis-vasthoudconstructies om vis te ontvangen. Uitvoeren van doorzwemsystemen.

 • Materiaal lossen

  Het veilig lossen van apparatuur moet onder bepaalde beperkende omstandigheden worden behandeld.

 • In ploegen werken

  Werken in wisseldiensten, waarbij het doel is een dienst of een productielijn 24 uur en elke dag van de week te laten lopen.

 • Aquaria en andere aquacultuurtanks reinigen

  De apparatuur en de behandelingssystemen reinigen en ontsmetten, alsook bedrijfseenheden zoals tanks.

 • Vissorteringswerkzaamheden uitvoeren

  Waar levende vis wordt verzameld met behulp van technieken waarmee de stress voor de vissen tot een minimum wordt beperkt en het ontsnappen van de vissen wordt vermeden. Beoordeel ze met de hand of met behulp van apparatuur. Verslag over de indeling in klassen, waarbij wordt toegezien op de naleving van de specificaties.

 • Hygiënische praktijken bij visserijactiviteiten in acht nemen

  In overeenstemming zijn met de juiste voorschriften en praktijken voor het hygiënisch hanteren van de met de visserij verband houdende taken en de verantwoordelijkheden in het kader van de visserij.

 • Gezondheidsstatus van vissen controleren

  De gezondheid van vissen controleren op basis van het voeren en het algemeen gedrag. Omgevingsparameters interpreteren en sterfgevallen analyseren.

 • Voorbereidingen uitvoeren voor een specialist inzake vissenziekten

  Voorbereiden van de omgeving en apparatuur voor gespecialiseerde behandelingen voor visziekten, waaronder vaccinatiebehandelingen.

 • Levende vissen op afwijkingen testen

  Screenen naar misvormingen bij levende vissen, inclusief larven

 • Materiaal laden

  Apparatuur onder bepaalde moeilijke omstandigheden veilig laden.

 • Waterkwaliteit voor aquacultuur handhaven

  De waterkwaliteit in vijvers, lagunes en sluizen handhaven.

 • Biologische filtratie bedienen

  Biologische filtratie bedienen in aquacultuurvoorzieningen.

 • Veiligheidsmaatregelen bij visserijactiviteiten in acht nemen

  De beleidslijnen en institutionele regelgeving in acht nemen om een veilige werkplek voor werknemers bij visserij- en aquacultuuractiviteiten te garanderen. Potentiële risico’s en gevaren aanpakken door passende veiligheidsmaatregelen te nemen.

 • Vis in vasthoudeenheden opslaan

  Vis in vasthoudeenheden opslaan en daarbij goede omgevingsomstandigheden handhaven.

 • Materiaal voor zuurstoftoevoer gebruiken

  Bedienen van verschillende waterzuurstofsystemen volgens de vereisten: oppervlaktebeluchters, schoepenwielbeluchters, kolom-/cascadebeluchters en pure zuurstofvoorzieningssystemen.

 • Zware uitrusting voor aquacultuur gebruiken

  Manueel handelingen uitvoeren, zoals een lading manueel optillen, verplaatsen en neerzetten. Hijs- of hefwerktuigen bedienen zoals een lier, zeekraan, telescooplader en vorkheftruck.

 • Desinfectieapparatuur voor water gebruiken

  Apparatuur voor desinfectie van water gebruiken, waarbij verschillende methoden en technieken worden gebruikt, zoals mechanische filtratie, afhankelijk van de behoeften.

 • Aquacultuurvijvers bemesten

  Aquacultuurvijvers bemesten.

 • Zorg dragen voor voederactiviteiten

  Handmatig voederen. Geautomatiseerde voedersystemen kalibreren en bedienen.

 • Vissen vervoeren

  Vervoeren van levende en gevangen vis, weekdieren en schaaldieren van de kwekerij naar de klant.

Optionele kennis en vaardigheden

buitenshuis communiceren sterftecijfers van vissen volgen branden blussen in de buitenlucht werken telefonisch communiceren visvangstproductie melden in ongunstige weersomstandigheden werken communicatiemiddelen gebruiken gebruik van vervoersmiddelen in een visserijteam werken continue professionele ontwikkeling op het gebied van visserijactiviteiten doormaken mondelinge instructies overbrengen communiceren in het engels op competent gebruiksniveau duikuitrusting onderhouden milieu-incidenten melden rapporteren aan teamleider registratie van incidenten en ongevallen

Source: Sisyphus ODB