Beroep opzichter vuilnisbelt

Opzichters vuilnisbelt coördineren de activiteiten, de werking en het personeel van stortplaatsen. Zij bestuderen de wetgeving inzake afvalbeheer, zorgen ervoor dat de activiteiten van de stortplaats daar niet tegen indruisen en sturen de afvalverwijderingsactiviteiten aan.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Afvalbeheer

  Methoden, materialen en voorschriften voor inzameling, vervoer, verwerking en verwijdering van afval. Dit omvat ook recycling en bewaking van de afvalverwijdering.

 • Afval- en restproducten

  De aangeboden afval- en restproducten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en regelgevende eisen.

 • Wetgeving inzake afvaltransport

  Voorschriften en wetgeving betreffende het veilige vervoer van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen, producten en middelen.

Vaardigheden

 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval

  Bedrijfsprocedures implementeren en monitoren voor de inzameling, het transport en de verwijdering van afval, in overeenstemming met alle voorschriften en wettelijke vereisten.

 • Communiceren met afvalinzamelaars

  Communiceren met werknemers die afval inzamelen op verschillende plaatsen en het naar de afvalverwerkingsinstallaties transporteren om een optimale samenwerking en efficiënte werking van procedures voor afvalverwerking en -verwijdering te waarborgen.

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • Afvalbeheerprocedures coördineren

  De activiteiten coördineren van een faciliteit of een organisatie die zich bezighoudt met het beheer van afvalstoffen, zoals inzameling, sortering, recycling en verwijdering van afval, teneinde een optimale efficiëntie van de activiteiten te waarborgen, de methoden voor afvalvermindering te verbeteren en de naleving van de wetgeving te waarborgen.

 • Advies geven over afvalbeheer

  Organisaties adviseren over de implementatie van de afvalregelgeving en over verbeteringsstrategieën voor afvalbeheer en afvalminimalisatie, om duurzame praktijken en milieubewustzijn te vergroten.

 • Regulier onderhoud van machines programmeren

  Regulier onderhoud, reiniging en reparaties van alle apparatuur plannen en uitvoeren. Bestellen van de benodigde machineonderdelen en indien nodig de apparatuur upgraden om optimale prestaties te garanderen.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Afvalverwerkingsinstallatie beheren

  Beheren van de activiteiten van een faciliteit voor de behandeling en verwijdering van afvalstoffen, zoals sortering, recycling en opslagprocedures, waarbij de voorziening en de uitrusting worden onderhouden en procedures worden toegepast die in overeenstemming zijn met de wetgeving.

 • Uitrusting voor afvalverwerking controleren

  De werking van uitrusting controleren die wordt gebruikt voor de verwerking en verwijdering van gevaarlijk of niet-gevaarlijk afval om ervoor te zorgen dat de uitrusting functioneel is en voldoet aan de wetgeving, en ze controleren op fouten.

Optionele kennis en vaardigheden

rekeningen beheren opslag van gevaarlijk afval monsters voor analyse verzamelen wetgeving inzake verontreiniging documentatie over afvalinzameling bijhouden strategieën voor het beheer van niet-gevaarlijk afval ontwikkelen toelichting geven over recyclevoorschriften experimentele laboratoriumgegevens analyseren recycleprocedures controleren boekhoudkundige technieken veiligheidsstrategieën testen inspectierapporten schrijven zorgen voor naleving van de milieuwetgeving personeel aanwerven audits op de werkplek uitvoeren ontwikkelingen inzake wetgeving volgen administratieve systemen beheren afvalsoort beoordelen soorten gevaarlijk afval

Source: Sisyphus ODB