Beroep overheidsfunctionaris vergunningen

Vergunningverlenende ambtenaren behandelen vergunningaanvragen en geven advies over vergunningswetgeving. Zij verrichten ook onderzoekstaken om ervoor te zorgen dat de aanvrager in aanmerking komt voor de aangevraagde vergunning, dat de vergunningsrechten tijdig worden betaald en dat de wetgeving wordt nageleefd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken overheidsfunctionaris vergunningen

 • Bepalen of een aanvrager recht heeft op vergunning en onder welke voorwaardes.
 • Onderzoeken van een vergunningsaanvraag op rechtmatigheid door relevante documenten te bestuderen.
 • Adviseren van particulieren over wet- en regelgeving omtrent vergunningen.
 • Bijhouden van administratie omtrent de aanvraag van vergunningen en bijbehorende beslissingen.

Gerelateerde beroepen nationale overheidsdienst

 • Adviseur administratieve organisatie
 • Beleidsadviseur
 • Bestuurder publieke organisatie
 • Diplomatiek vertegenwoordiger
 • Hogere overheidsfunctionaris
 • Inspecteur staatseigendommen
 • Juridisch beleidsambtenaar, anders
 • Lid Tweede of Eerste Kamer, wetgever
 • Overheidsfunctionaris belastingen of accijnzen
 • Politicoloog

Kennis

 • Concessie voor openbare diensten

  De procedures voor het verlenen van rechten, grondrechten of eigendomsrechten door een overheid aan een particuliere onderneming die een overeenkomst aangaat met de overheid om bepaalde diensten uit te voeren of er gebruik van te maken, en hetgeen als een concessie worden gekwalificeerd of kunnen worden gekwalificeerd.

 • Regels voor vergunningen

  De eisen en voorschriften die in overeenstemming moeten zijn met een vergunning.

Vaardigheden

 • Schendingen van licentieovereenkomsten beoordelen

  Beoordelen van de gevallen waarin de licentieovereenkomst mogelijk door de vergunninghouder wordt geschonden om de aard van de inbreuk te beoordelen, passende gevolgen te bepalen, zoals de intrekking van de vergunning of de afgifte van een boete, en de naleving van de wetgeving te waarborgen.

 • Vergunningsaanvragen beoordelen

  De aanvragen van organisaties of personen beoordelen die een specifieke vergunning aanvragen, om na te gaan of zij in aanmerking komen voor deze vergunning, en om de aanvraag goed te keuren of te weigeren.

 • Naleving van licentieovereenkomsten controleren

  Ervoor zorgen dat de licentienemer goed op de hoogte is van alle voorwaarden, juridische aspecten en verlengingsaspecten van de verleende licentie.

 • Advies geven over vergunningsprocedures

  Personen of organisaties advies geven over de procedures voor het aanvragen van een specifieke vergunning en hen instrueren over de benodigde documentatie, het proces voor het controleren van de aanvragen en het in aanmerking komen voor een vergunning.

 • Invoer-/uitvoervergunningen beheren

  Zorgen voor de doeltreffende afgifte van vergunningen en licenties in het kader van in- en uitvoerprocessen.

 • Licentievergoedingen beheren

  De licentievergoedingen voor een in het kader van het intellectuele-eigendomsrecht aangeboden dienst/product behandelen en inspecteren.

 • Licentieovereenkomsten voorbereiden

  Een juridische overeenkomst opstellen, toestemming verlenen voor het gebruik van apparatuur, diensten, componenten, toepassingen en intellectuele eigendom.

 • Concessies toekennen

  Toekennen van rechten, land of eigendommen van overheden aan particuliere entiteiten, in overeenstemming met de regelgeving, en ervoor zorgen dat de nodige documentatie gearchiveerd en verwerkt wordt.

 • Vergunningen verstrekken

  Officiële documenten uitgeven die vergunninghouders de officiële toestemming verlenen om bepaalde activiteiten uit te voeren, nadat zij de aanvraag hebben onderzocht en de nodige documenten hebben verwerkt.

 • Corresponderen met personen die een vergunning hebben aangevraagd

  Corresponderen met personen of organisaties die een specifieke vergunning hebben aangevraagd om de zaak verder te onderzoeken en meer informatie te verzamelen, verder advies te geven, hen te informeren over verdere stappen die moeten worden genomen of hen te informeren over de beslissing die bij de beoordeling van de aanvraag is genomen.

Optionele kennis en vaardigheden

kantoorsoftware vragen beantwoorden onderzoeksinterviews uitvoeren officiële documenten controleren voldoen aan wettelijke bepalingen verschillende communicatiekanalen gebruiken inspecties uitvoeren intellectueeleigendomsrecht licentiekosten innen taakgegevens bijhouden microsoft office gebruiken zorgen dat documenten juist worden beheerd analytisch denken

Source: Sisyphus ODB