Beroep podiummachinist

Podiummachinisten zorgen voor de sets en andere elementen tijdens een uitvoering op basis van het artistieke of creatieve concept, in interactie met de performers. Hun werk wordt beïnvloed door en beïnvloedt de resultaten van andere operatoren. Podiummachinisten werken daarom nauw samen met ontwerpers, operatoren en performers. Podiummachinisten bereiden de opstelling voor, voeren deze uit, doen de omschakelingen en bedienen handmatig trekkenwandsystemen. Hun werk is gebaseerd op plannen, instructies en berekeningen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Artistieke kwaliteit van een voorstelling beschermen

  De show observeren, anticiperen en reageren op eventuele technische problemen, zorgen voor een optimale artistieke kwaliteit.

 • Artistiek plan aanpassen aan locatie

  De plannen aanpassen aan andere plaatsen met betrekking tot het artistieke concept.

 • Op de hoogte blijven van trends

  Nieuwe trens en ontwikkelingen in specifieke sectoren in de gaten houden en volgen.

 • Veilig met mobiele elektrische systemen werken onder toezicht

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verstrekken van tijdelijke stroomvoorziening voor voorstellingen/opvoeringen en kunstprojecten onder toezicht.

 • Artistieke intenties interpreteren

  De artistieke intenties van de auteur interpreteren.

 • Materiaal installeren

  Ervoor zorgen dat u de uitrusting volgens deadlines en tijdschema's opzet.

 • Technische podiumuitrusting opzetten

  Mechanische en technische podiumuitrusting installeren. De installatie testen om ervoor te zorgen dat alles goed werkt.

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

 • Persoonlijke werkomgeving voorbereiden

  Corrigeren van de instellingen of posities voor uw werkinstrumenten en aanpassen voordat met de start van de werkzaamheden wordt begonnen.

 • Controlesystemen voor verplaatsingen op het podium bedienen

  Bedieningssystemen voor verplaatsingen op het podium, zoals vliegmechanismen, bedienen. Handmatige of elektrische systemen gebruiken.

 • Artistieke producties beschrijven

  Een productie archiveren en documenteren in al zijn fasen net na de uitvoeringstermijn, zodat deze kan worden gereproduceerd en alle relevante informatie toegankelijk blijft.

 • Artistieke concepten begrijpen

  De toelichting of demonstratie van artistieke concepten, oorsprong en processen van een artiest interpreteren en ernaar streven om zijn/haar visie te delen.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Decorelementen vervangen tijdens een voorstelling

  Changeren van decorelementen tijdens de uitvoering en de relevante documentatie tijdens de uitvoering volgen.

 • Brandpreventie uitvoeren bij optredens

  Stappen nemen om brand bij optredens te voorkomen. Zorg er indien nodig voor dat de ruimten voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften door installatie van sprinklers en blustoestellen. Zorg ervoor dat het personeel op de hoogte is van brandpreventiemaatregelen.

 • Technische problemen bij podiumuitrusting voorkomen

  Anticiperen op mogelijke problemen met mechanische en elektromechanische apparatuur.

 • Kwaliteitscontrole van een ontwerp uitvoeren tijdens een voorstellingenreeks

  Controleren en waarborgen van de kwaliteit van de resultaten van het ontwerp tijdens een reeks voorstellingen.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Middelen voor artistieke producties organiseren

  Coördineren van de personele, materiële en financiële middelen binnen artistieke producties, gebaseerd op de gegeven documentatie, bijvoorbeeld scripts.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Communicatieapparatuur gebruiken

  Het opzetten, testen en bedienen van verschillende soorten communicatieapparatuur zoals transmissieapparatuur, digitale netwerkapparatuur of telecommunicatieapparatuur.

 • Ontwerpers ondersteunen tijdens het ontwikkelingsproces

  Ontwerpers ondersteunen tijdens het ontwikkelingsproces.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor levenslang leren en voortdurende professionele ontwikkeling. Zich engageren in leren om de vakbekwaamheid te ondersteunen en te actualiseren. Identificeren van prioritaire gebieden voor professionele ontwikkeling op basis van reflectie over de eigen praktijk en door contact met collega's en belanghebbenden.

 • Overleggen met betrokkenen over de implementatie van een productie

  Overleg plegen met verschillende personen en groepen betrokken zijn bij de productie. Op dezelfde lijn zitten wat betreft de praktische kant van de productie, en de personen op de hoogte houden.

 • Communiceren tijdens de voorstelling

  Efficiënte communicatie tijdens live-uitvoeringen, anticiperen op een eventuele storing.

 • Tussenkomen bij acties op het podium

  Uw aanwijzingen voor acties op het podium opvolgen en ermee communiceren. Een besluit nemen over het exacte tijdstip en de procedure in een live omgeving, om een vlotte en consequente voorstelling te waarborgen.

 • Veiligheidsprocedures volgen bij werken op hoogte

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen en een reeks maatregelen volgen die risico's beoordelen, voorkomen en aanpakken bij werkzaamheden op grote afstand van de grond. Voorkomen dat mensen die onder deze constructies werken in gevaar komen en dat ze van ladders, rolsteigers, vaste werkbruggen, solitaire liften, enz. vallen, aangezien dit dodelijke of ernstige verwondingen kan veroorzaken.

 • Zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten

  Werk met kunstenaars, met als doel de creatieve visie te begrijpen en zich daaraan aan te passen. Ten volle gebruik maken van uw talenten en vaardigheden om het best mogelijke resultaat te bereiken.

 • Podiumindelingen tekenen

  Manueel tekenen of schetsen van podiumindelingen.

 • Informatie van grondplannen op podium aanduiden

  Interpreteren van de ontwerpen en andere decortekeningen om de informatie van de plattegronden op het podium te markeren.

 • Artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen

  Samenwerken met het artistieke team om de overgang van de creatieve visie en de artistieke concepten naar een technisch ontwerp te vergemakkelijken.

Optionele kennis en vaardigheden

zichzelf promoten teamwerk plannen podiumindelingen digitaal uittekenen ontwikkelingen in ontwerptechnologie opvolgen klant raad geven over technische mogelijkheden team leiden voorraad van technische middelen beheren scenische elementen op het podium monteren uitrusting van een voorstelling opslaan repetitiedecors demonteren technische problemen bij decorelementen voorkomen visuele kwaliteit van het decor garanderen personeel coachen om een voorstelling te leiden persoonlijke administratie bijhouden scenische elementen beheren tijdens repetities documentatie leveren repetitiedecor monteren systeemindeling voor een productie onderhouden podiumuitrusting voor horizontale beweging onderhouden bestaande ontwerpen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden eigen werkwijze documenteren bewegende constructies op podia onderhouden uitrusting voor voorstellingen monteren een professioneel netwerk ontwikkelen ontwerpresultaten tijdens repetities bijwerken veiligheid van mobiele elektrische systemen garanderen

Source: Sisyphus ODB