Beroep productieleider chemische industrie

Productieleiders chemische industrie coördineren de activiteiten en werknemers die betrokken zijn bij het chemische productieproces en zorgen ervoor dat de productiedoelstellingen en -deadlines worden gehaald. Zij controleren de kwaliteit en optimaliseren de verwerking van chemicaliën door ervoor te zorgen dat welbepaalde tests, analyses en kwaliteitscontroleprocedures worden uitgevoerd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Chemische processen

  De relevante chemische processen die bij vervaardiging worden gebruikt, zoals zuiveren, scheiden, emulgeren en dispergeren.

 • Laboratoriumtechnieken

  Technieken die op de verschillende gebieden van de natuurwetenschap worden toegepast om experimentele gegevens te verkrijgen, zoals gravimetrische analyse, gaschromatografie, elektronische of thermische methoden.

 • Voorschriften over blootstelling aan besmetting

  De voorschriften betreffende de blootstelling aan verontreinigde materialen of een gevaarlijke omgeving die regelen welke maatregelen moeten worden genomen in verband met risicobeoordeling, de minimalisering van verdere blootstelling, quarantaine en de behandeling van de blootgestelde personen.

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

 • Analytische chemie

  Instrumenten en methoden voor het scheiden, identificeren en kwantificeren van materie — de chemische componenten van natuurlijke en kunstmatige materialen en oplossingen.

Vaardigheden

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Inspectie van chemische processen beheren

  De inspectie tijdens de chemische processen beheren, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de resultaten van de inspecties worden gedocumenteerd, dat de inspectieprocedures goed worden geschreven en dat de checklists worden bijgewerkt.

 • Apparatuur voor chemische analyse gebruiken

  Laboratoriumapparatuur gebruiken, zoals atoomabsorptieapparatuur, PH- en geleidbaarheidsmeters of een zoutspraykamer.

 • Verontreiniging vermijden

  Vermenging of verontreiniging van materialen vermijden.

 • Ijkprocedures ontwikkelen

  Ontwikkelen van testprocedures voor het testen van de prestaties van instrumenten.

 • Chemische testprocedures beheren

  Beheren van de procedures voor chemische tests door cdze te ontwerpen en dienovereenkomstig uit te voeren.

 • Grondstoffen valideren aan de hand van adequate uitrusting

  Uitvoeren van validaties en kalibraties van apparatuur en methoden en procedures voor het ontvangen van inkomende grondstoffen van leveranciers.

 • Toezicht houden op de veiligheid van werknemers

  Zorgen voor de veiligheid van het personeel ter plaatse; toezicht houden op het correcte gebruik van de veiligheidsuitrusting en kleding; veiligheidsprocedures begrijpen en implementeren.

 • Toestand van chemische processen controleren

  De conformiteit van het chemische proces controleren, alle indicatoren of waarschuwingssignalen controleren die door de instrumenten worden gegeven, zoals meetinstrumenten, debietmeters en paneelverlichting.

 • Testresultaten melden aan andere afdelingen

  Testinformatie aan de bevoegde diensten communiceren, zoals testschema’s, statistieken van testmonsters en testresultaten.

 • Chemische monsters testen

  Uitvoeren van de testprocedures op de reeds voorbereide chemische monsters, door gebruik te maken van de benodigde apparatuur en materialen. Het testen van chemische monsters omvat operaties zoals pipetteren of verdunningssystemen.

 • Kwaliteitscriteria voor productie definiëren

  Definiëren en beschrijven van de criteria aan de hand waarvan de gegevenskwaliteit wordt gemeten voor fabricagedoeleinden, zoals internationale normen en fabricagevoorschriften.

 • Afval beheren

  Aanzienlijke hoeveelheden afvalstoffen of gevaarlijke materialen beheren of verwijderen. Ervoor zorgen dat de vereiste vergunningen en toestemmingen voorhanden zijn en dat er goede beheerspraktijken, sectornormen of algemeen aanvaarde landbouwpraktijken worden toegepast.

 • Resultaten van de analyse documenteren

  Het proces en de resultaten van de uitgevoerde monsteranalysen op papier of elektronische apparatuur documenteren.

 • Simulaties in het laboratorium uitvoeren

  Uitvoering van simulaties op prototypen, systemen of nieuw ontwikkelde chemische producten met behulp van laboratoriumapparatuur.

 • Omgaan met restgassen

  Omgaan met de afvoer van restgassen van de cilinder.

Optionele kennis en vaardigheden

soorten corrosie tekenen van corrosie herkennen energieverbruik analyseren werknemers opleiden kernenergie verontreinigde materialen verwijderen verwijderingsprocessen van gasverontreiniging gevolgen voor het milieu beoordelen vervuilende stoffen verwijderen instrumentatieapparatuur chemische monsters bereiden metrologie controlesystemen voor voorraad onderhouden systemen voor kernenergiecentrales controleren

Source: Sisyphus ODB