Beroep productieleider lederwaren

Productieleiders lederwaren monitoren en coördineren de dagelijkse productieactiviteiten van een lederwarenfabriek. Zij houden toezicht op de kwaliteitscontrole en geven leiding aan het personeel dat betrokken is bij de productie van lederwaren. Hun werk omvat ook het organiseren van de workflow, het opstellen van het productieplan en het beheren van de kosten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteit van lederwaren

  De kwaliteitsspecificaties van materialen, processen en eindproducten, de meest voorkomende defecten in leder, snelle testprocedures, procedures voor laboratoriumtests en normen, en adequate apparatuur voor kwaliteitscontroles. 

 • Bestanddelen van lederwaren

  De diverse procedures en methoden bij de verwerking van lederen materialen en onderdelen van lederwaren, waaronder fabriceerbaarheid en eigenschappen.  

 • Processen voor het handmatig snijden van leer

  Snijvoorschriften, variantie van de ledereigenschappen aan de oppervlakte en de rek van het schoeisel.

 • Materialen voor lederwaren

  Het uitgebreide aanbod aan materialen die worden gebruikt bij de productie van lederwaren, kunstleder (synthetische of kunstmatige materialen), textiel, enz; de manier van onderscheiden, tussen verschillende materialen op basis van hun eigenschappen, voordelen en beperkingen.

 • Fabricageprocessen van lederwaren

  Processen, technologie en machines die worden gebruikt bij het vervaardigen van lederwaren.  

Vaardigheden

 • Productiviteit van de productie van schoeisel en lederwaren berekenen

  Analyseer de productiecapaciteit voor schoeisel en lederwaren en verzamel informatie over menselijke en technologische middelen. Volg het productieproces en breng aanpassingen aan de werkmethoden en de werkingstijden toe volgens de technische specificaties van het model, het personeel en de uitrusting. De productielijnen optimaliseren en de productiviteit verhogen.

 • Logistiek van de toeleveringsketen van schoeisel en lederwaren plannen

  Planning, organisatie en follow-up van de activiteiten in verband met de logistiek en de toeleveringsketen op basis van de belangrijkste doelstellingen van de onderneming voor schoeisel of lederwaren op het gebied van kwaliteit, kosten, levering en flexibiliteit.

 • Productie van lederwaren plannen

  Het productieproces plannen voor elk model lederwaren. De fabricage- en bedrijfsfasen van de productie plannen. Het gebruik van materialen en leeronderdelen plannen. Machines en apparatuur selecteren. Het personeelsbestand plannen. De directe en indirecte kosten berekenen in verband met de productie. Het onderhoud van machines en apparatuur plannen.

 • Grondstoffenvoorraad inkopen

  De logistiek beheren van het inkopen van de grondstoffen voor de leerlooierij om een efficiënte bedrijfsvoering te garanderen en aan de eisen van de klant te voldoen

 • Productie van schoeisel en lederwaren beheren

  De productie van schoeisel of lederwaren plannen overeenkomstig de doelstellingen, termijnen en beschikbare middelen van de onderneming. Verdelen, coördineren en controleren van alle activiteiten en de verschillende productiefasen door gebruik te maken van informatie uit technische notities en de organisatie en methoden. Streven naar een optimale kwaliteit, productiviteit en veiligheid. Samenwerken met alle betrokken diensten. Verslag uitbrengen over productie, kwaliteit, afwijkingen van de productiviteit en corrigerende maatregelen voorstellen.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Kwaliteitssystemen voor schoeisel beheren

  Beheren van het kwaliteitssysteem van het bedrijf. Opstellen of uitwerken van het kwaliteitshandboek. Uitvoeren van de vastgestelde eisen en doelstellingen die in het kwaliteitsbeleid zijn opgenomen. Bevorderen van interne en externe communicatie, inclusief de opvolging van de klanttevredenheid. Definiëren en controleren van de uitvoering van corrigerende en preventieve maatregelen. Bevorderen van de voortdurende verbetering van het kwaliteitssysteem en het kwaliteitshandboek.

 • Methoden voor de productie van schoeisel en lederwaren toepassen

  Technische specificaties opstellen zoals tekeningen, kaarten en fiches voor de stadia van de vervaardiging van schoeisel en lederwaren. De technische fiches analyseren en de werkmethoden bepalen. Een overzicht geven van de werkingssequenties en -verspreiding van de werkzaamheden voor de productie van elk model.

 • Productierecepten ontwikkelen

  In detail de reeks activiteiten beschrijven die nodig zijn voor de goede werking en een goed beheer van processen (hoeveelheid chemische producten, planning van timing en verwerking, monitoring). 

 • Arbeidsuren in schoeisel- en lederwarenproductie meten

  Arbeidstijden in schoeisel- en lederwarenproductie berekenen en vaststellen met behulp van verschillende methoden en technieken. De productietijden controleren en ze vergelijken met de schattingen.

 • Werkzaamheden in de lederwarenindustrie volgen

  Operationele monitoring heeft betrekking op het verzamelen van de belangrijkste systeemprestaties van de lederproductie op gezette tijden of aan het einde van een aantal specifieke fasen van het lederproces. Deze informatie vormt de basis voor het observeren, opsporen en registreren van de werking van de machines en systemen. De activiteit bevat ook de kritische gegevens om de correcte uitvoering van het proces te controleren en om de kwaliteit en de doorstroming van het proces tegen de product- en productievoorschriften te controleren.

 • Werkinstructies uitvoeren

  Werkinstructies met betrekking tot verschillende taken op de werkplek begrijpen, interpreteren en correct toepassen.

 • Communicatietechnieken gebruiken

  Communicatietechnieken toepassen die de gesprekspartners in staat stellen om elkaar beter te begrijpen en accuraat te communiceren bij het doorgeven van berichten.

 • Kwaliteitscontroletechnieken op schoeisel en lederwaren toepassen

  Kwaliteitscontrole in schoeisel en lederwaren toepassen. Het materiaal, het onderdeel of het model analyseren aan de hand van relevante kwaliteitscriteria. Het materiaal en andere van leveranciers verkregen onderdelen of het eindproduct vergelijken met de normen. Visuele waarnemingen gebruiken en bevindingen rapporteren. De hoeveelheid leer in het entrepot controleren. Onderdelen onderwerpen aan laboratoriumcontrole. Corrigerende maatregelen vaststellen wanneer dat nodig is.

 • Gevolgen van werkzaamheden voor het milieu beheren

  Beheren van de interactie met en impact op het milieu door bedrijven. Identificeren en beoordelen van de milieueffecten van het productieproces en de daarmee samenhangende diensten, en regelen van een vermindering van de effecten op het milieu en op mensen. Organiseren van actieplannen en eventuele verbeterindicatoren beoordelen.

 • IT-instrumenten gebruiken

  Toepassing van computers, computernetwerken en andere informatietechnologieën en -apparatuur voor het opslaan, ophalen, verzenden en manipuleren van gegevens, in de context van een bedrijf of onderneming.

Optionele kennis en vaardigheden

leertechnologie bovendelen van schoeisel handmatig snijden afwerkingstechnieken van schoeisel toepassen kwaliteit van leer beheren gedurende het productieproces magazijnopstellingen van lederwarenfabrieken bepalen chemische hulpstoffen testen verschillende kleurnuances herkennen proefmodellen van lederwaren maken automatische snijsystemen voor schoeisel en lederwaren bedienen basisregels voor onderhoud aan schoeisel- en lederwarenmachines toepassen materiaal onderhouden grond- en hulpstoffen beheren milieueffecten van schoeiselproductie verminderen uitrusting voor schoeisel laboratoriumtesten op schoeisel of lederwaren uitvoeren leerafwerkingstechnieken commerciële en technische zaken in vreemde talen communiceren fysiek testen van leer machinale snijtechnieken voor schoeisel en lederwaren toepassen machines voor de productie van schoeisel procedés en technieken voor het voorbereiden van schoeisel en lederwaren vernieuwend denken in de schoeisel- en lederwarenindustrie toepassen marketingplannen voor schoeisel en lederwaren ontwikkelen proces voor het maken van schoeisel automatische snijsystemen voor schoeisel en lederwaren schoeisel en lederwaren verpakken

Source: Sisyphus ODB