Beroep psychologieassistent

Psychologieassistenten helpen psychologen bij hun werk. Zij werken in gezondheidszorginstellingen of privépraktijken waar ze psychologen assisteren bij de behandeling van patiënten. Psychologieassistenten zijn beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die patiënten aan de hand van psychologische tests kunnen beoordelen, kunnen helpen met therapieën en ook administratieve taken uitvoeren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Psychologische concepten

  De psychologische concepten van gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering.

 • Psychiatrie

  Psychiatrie is een medische specialiteit die wordt vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Evaluatie van psychologische prestaties

  De kenmerken van de methoden voor de beoordeling van de psychologische parameters.

 • Therapie in de gezondheidszorg

  De beginselen, methoden en procedures voor diagnose, behandeling en herstel van fysieke en geestelijke stoornissen.

 • Psychologie

  Het menselijk gedrag en diens prestaties met individuele verschillen in bekwaamheid, persoonlijkheid, interesses, leerprestaties en motivatie.

 • Diagnose van geestelijke gezondheidsproblemen

  De diagnose van psychische aandoeningen, waaronder stoornissen of ziekten, en psychologische factoren bij andere ziekten binnen verschillende aandoeningen en in verschillende leeftijdsgroepen.

 • Psychologische interventies

  De kenmerken van de methoden en procedures bedoeld om veranderingen in het menselijke gedrag teweeg te brengen.

 • Psychologische diagnostiek

  De strategieën, methoden en technieken in de psychologische diagnostiek op het gebied van ervaringen en gedragingen die betrekking hebben op de gezondheid, en psychische stoornissen

Vaardigheden

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Risico’s van gebruikers van gezondheidszorg beoordelen

  Beoordelen of het gedrag van de gebruiker van de gezondheidszorg een gevaar inhoudt voor zichzelf of anderen, doeltreffend optreden om risico’s tot een minimum te beperken en preventiemethoden implementeren.

 • Strategieën voor psychologische interventies toepassen

  Verschillende interventiestrategieën gebruiken voor de behandeling van patiënten in de klinische psychologie.

 • Geestelijke gezondheidsproblemen identificeren

  Alle mogelijke problemen op het gebied van de geestelijke gezondheid en ziekte identificeren en kritisch evalueren.

 • Beslissen over de psychotherapeutische aanpak

  Een geïnformeerde beslissing nemen over welk type psychotherapeutische interventie moet worden toegepast bij het werken met patiënten, in overeenstemming met hun behoeften.

 • Psychologisch onderzoek uitvoeren

  Psychologisch onderzoek plannen, monitoren en uitvoeren, papers schrijven om de onderzoeksresultaten te beschrijven.

 • Gezondheidswetenschappen toepassen

  Een breed scala aan biomedische, psychosociale, organisatorische, educatieve en maatschappelijke aspecten van gezondheid, ziekte en gezondheidszorg toepassen om de gezondheidszorg te verbeteren en de kwaliteit van leven te verbeteren.

 • Psychologen assisteren

  Psychologen assisteren bij hun werk. Het verlenen van bijstand bij de behandeling van patiënten, zoals het uitvoeren van testen, analyseren van de juiste behandeling en het aanbieden van therapie. Assisteren bij het bijhouden van de administratie van patiënten.

 • Werken met patronen van psychologisch gedrag

  Met de patronen van het psychologische gedrag van een patiënt of van cliënt werken, die zich buiten hun bewustzijn kunnen bevinden, zoals non-verbale en pre-verbale patronen, klinische processen van defensiemechanismen, weerstand, overdracht en tegenoverdracht.

 • Therapeutische behoeften van patiënten beoordelen

  Observeren en beoordelen van het gedrag, de houding en de emoties van de patiënt om te begrijpen of en hoe in zijn therapeutische behoeften kan worden voorzien met een specifieke vorm van therapie, het verzamelen en analyseren van informatie over de manier waarop de cliënt artistieke stimulansen maakt, erop reageert en zich ermee verhoudt. Deze informatie relateren aan andere aspecten van het leven van de patiënt.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Psychologische beoordeling uitvoeren

  Beoordelen van het gedrag en de behoeften van de patiënt door middel van observatie en op maat gesneden interviews, het beheren en interpreteren van psychometrische en idiosyncratische beoordelingen.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

Optionele kennis en vaardigheden

klinische psychologische maatregelen evalueren klinisch-psychologische begeleiding bieden klinisch-psychologische steun bieden in crisissituaties theoretisch model van een zaak formuleren voor therapie neuropsychologische testen uitvoeren psychologische gezondheidsdiagnoses stellen psychologische gezondheidsconcepten bieden klanten begeleiden psychologische gezondheidsanalyses bieden klinische psychologische behandeling ehbo cognitieve psychologie klinische verslagen gezondheidspsychologie psychologische gezondheidsmaatregelen evalueren psychologisch gezondheidsadvies geven consultatie deskundig klinisch-psychologisch advies geven psychologische testen interpreteren klinische psychologische behandelingen toepassen meeleven met gebruikers van gezondheidszorg eerste hulp bieden menselijke psychologische ontwikkeling ontwikkelingspsychologie klinisch-psychologische beoordeling maken advies over psychologische gezondheidsbehandelingen geven psychologische aspecten van ziekte analyseren pediatrische psychologie

Source: Sisyphus ODB