Beroep referendaris

Referendarissen verlenen bijstand aan rechters in een rechterlijke instantie. Zij beantwoorden aanvragen in gerechtelijke procedures en helpen rechters bij verschillende taken, zoals het uitvoeren van juridisch onderzoek bij de voorbereiding van zaken of het schrijven van adviezen. Zij nemen ook contact op met de betrokken partijen en lichten rechters en andere gerechtsfunctionarissen in.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gerechtelijke procedures

  De voorschriften die van kracht zijn tijdens het onderzoek van een rechtszaak en tijdens een rechtszitting, en van de wijze waarop deze gebeurtenissen zich voordoen.

 • Juridisch onderzoek

  De methoden en procedures voor onderzoek in juridische aangelegenheden, zoals de regelgeving, en verschillende benaderingen van analyses en het verzamelen van bronnen, en de kennis van de wijze waarop de onderzoeksmethodologie kan worden aangepast aan een specifiek geval om de vereiste informatie te verkrijgen.

 • Beheer van rechtszaken

  De volledige procedures van rechtszaken, zoals de documentatie die moet worden voorbereid en behandeld, de betrokkenheid van personen in de verschillende stadia, en de vereisten waaraan moet worden voldaan voordat de zaak kan worden afgesloten.

Vaardigheden

 • Leden van de rechtbank informeren

  Leden van de rechtbank zoals rechters, procureurs en andere vertegenwoordigers informeren over de gebeurtenissen van de dag, de details van de voor die dag geplande zaken, aanwezigheid en andere relevante zaken in verband met gerechtelijke procedures.

 • Gerechtelijke procedures registreren

  Alle gegevens registreren die nodig zijn voor het goed bijhouden van gegevens tijdens rechtszittingen, zoals de aanwezigen, de zaak, het overgelegde bewijsmateriaal, de opgelegde straf en andere belangrijke zaken die ter terechtzitting zijn aangevoerd.

 • Dagvaardingen sturen

  Dagvaardingen voor hoorzittingen of andere juridische procedures, zoals onderhandelingen en onderzoeksprocedures, aan de betrokken partijen zenden, ervoor zorgen dat zij de oproep in ontvangst nemen en volledig op de hoogte zijn van de procedures, en ervoor zorgen dat hieraan gehoor wordt gegeven.

 • Vragen beantwoorden

  Reageren op vragen en verzoeken om informatie van andere organisaties en leden van het publiek.

 • Rechter bijstaan

  De rechter tijdens rechtszittingen bijstaan om ervoor te zorgen dat de rechter toegang heeft tot alle noodzakelijke dossiers over de zaak, om te helpen de orde te handhaven, de rechter te raadplegen en ervoor te zorgen dat de hoorzitting plaatsvindt zonder complicaties.

 • Juridische documenten opstellen

  Juridische documenten met betrekking tot een specifieke zaak opstellen en verzamelen als hulp bij een onderzoek of voor een terechtzitting, op een manier die voldoet aan de wettelijke voorschriften, en ervoor zorgen dat de gegevens naar behoren worden bijgehouden.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

Optionele kennis en vaardigheden

officiële documenten controleren zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal administratieve systemen beheren werkgerelateerde verslagen schrijven rekeningen beheren inlichten over een rechterlijk vonnis werkschema's volgen bewijsmateriaal documenteren verantwoordelijkheid tonen onderzoeksmethoden zorgen voor de uitvoering van vonnissen juridische terminologie zorgen dat documenten juist worden beheerd mensenrechten promoten operationele communicatie onderhouden taakgegevens bijhouden burgerlijk procesrecht verschillende communicatiekanalen gebruiken zorgen voor informatiebeveiliging

Source: Sisyphus ODB