Beroep schadebehandelaar

Schadebehandelaars zorgen ervoor dat alle verzekeringsclaims accuraat worden afgehandeld en dat geldige claims aan de verzekerden worden uitbetaald. Zij gebruiken statistische gegevens en rapporten om claims te berekenen en zo nodig aan te passen, communiceren met verzekeringnemers, begeleiden hen en volgen de voortgang van een claim op.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Fraudedetectie

  De technieken die worden gebruikt voor het opsporen van frauduleuze activiteiten.

 • Verzekeringsbeginselen

  Inzicht in de beginselen van verzekering, met inbegrip van de aansprakelijkheid van derden, voorraden en faciliteiten.

 • Soorten verzekeringen

  De verschillende bestaande beleidsmaatregelen voor risico- of verliesoverdracht en hun kenmerken, zoals ziekteverzekering, autoverzekering of levensverzekering.

 • Schadevorderingsprocedures

  De verschillende procedures die worden gebruikt om bij een verzekeringsmaatschappij formeel een betaling voor een geleden verlies te vragen.

 • Actuariële wetenschappen

  De regels voor het toepassen van wiskundige en statistische technieken om potentiële of bestaande risico's in diverse sectoren, zoals financiën of verzekeringen, te bepalen.

 • Verzekeringsrecht

  De wet en regelgeving betreffende de overeenkomsten inzake de overdracht van risico’s of verliezen van de ene partij, de verzekerde, naar een andere, de verzekeraar, in ruil voor een periodieke betaling. Hierbij gaat het onder meer om de regulering van verzekeringsclaims en het verzekeringswezen.

Vaardigheden

 • Schadebeoordeling organiseren

  Organiseren van een schadebeoordeling door een deskundige aan te wijzen om de schade te identificeren en te onderzoeken, informatie en instructies te geven aan deskundigen en de deskundigen op te volgen en een schaderapport te schrijven.

 • Technische communicatievaardigheden toepassen

  Technische details op beknopte wijze uitleggen aan niet-technische klanten, belanghebbenden of andere geïnteresseerde partijen.

 • Binnenkomende schadeclaims behandelen

  Beheren, verwerken en evalueren van ingediende verzekeringsaanvragen voor het geval zich een probleem voordoet dat door een verzekeringspolis wordt gedekt. De claim kan al dan niet worden goedgekeurd op basis van een beoordeling van de omstandigheden.

 • Schadeclaims classificeren

  Binnenkomende claims verwerken om hun aard te beoordelen en ze te classificeren volgens de verschillende soorten verzekerings- en claimafhandelingsprocedures, om zo een juiste administratieve afhandeling te garanderen en te garanderen dat de claim bij de juiste schade-expert of andere claimprofessionals terechtkomt.

 • Verzekeringsprocedures evalueren

  Alle documentatie met betrekking tot een specifieke verzekeringskwestie analyseren om ervoor te zorgen dat het verzoek om de verzekering te gebruiken of de behandeling van de claims in overeenstemming met de richtsnoeren en voorschriften is behandeld, dat de kwestie geen significant risico voor de verzekeraar vormt of dat de beoordeling van de claims juist is, en om het verdere verloop van de actie te beoordelen.

 • Financiële informatie samenvatten

  Financiële informatie afkomstig van verschillende bronnen of diensten verzamelen, herzien en samenvoegen om een document met uniforme financiële rekeningen of plannen op te stellen.

 • Claimdossiers analyseren

  De claim van een klant controleren en de waarde van de verloren materialen, gebouwen, omzet of andere elementen analyseren, en de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen beoordelen.

 • Gegevens van financiële transacties bijhouden

  Alle financiële transacties die in het kader van de dagelijkse activiteiten van een bedrijf worden verricht, bundelen en in de respectievelijke boekhouding opnemen.

 • Verzekerden die een claim hebben ingediend ondervragen

  Mensen ondervragen die een schadeclaim hebben ingediend bij de verzekeringsmaatschappij waarbij zij verzekerd zijn, of via gespecialiseerde verzekeringsagenten of -makelaars, om het schadegeval en de dekking in de verzekeringspolis te onderzoeken en eventuele frauduleuze activiteiten in het schadeproces op te sporen.

 • Informatie geven over financiële producten

  De klant of cliënt informatie geven over financiële producten, de financiële markt, verzekeringen, leningen of andere soorten financiële gegevens.

 • Claimdossiers beheren

  Toezicht houden op de voortgang van een dossier, alle partijen op de hoogte houden van de stand van het dossier, ervoor zorgen dat de cliënt de verschuldigde schadevergoeding ontvangt, eventuele problemen of klachten van klanten ontvangt, het dossier sluit en informatie verstrekt aan een bevoegde persoon of dienst wanneer er vermoedens van fraude bestaan.

 • Schadevergoedingen berekenen

  Het door de verzekeringsmaatschappij verschuldigde bedrag berekenen in geval van een legitieme vordering, de financiële overdracht toestaan en de klachten, indien nodig, aan andere verzekeringsmaatschappijen aanpakken.

 • Communiceren met begunstigden

  Communiceren met personen of organisaties die recht hebben op uitkeringen in de vorm van geld of andere rechten om informatie te verkrijgen over de procedures, om ervoor te zorgen dat de begunstigden de uitkeringen ontvangen waarop zij recht hebben, en om aanvullende informatie te verstrekken.

Optionele kennis en vaardigheden

technieken toepassen voor statistische analyses financiële transacties traceren samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen statistiek beslissen over verzekeringsaanvragen financiële geschillen behandelen klachten van klanten afhandelen schade inschatten claimprocedures beheren financieel risico analyseren financiële transacties verwerken verzekeringsmarkt dekkingsopties analyseren

Source: Sisyphus ODB