Beroep schadecorrespondent

Schadecorrespondenten behandelen en beoordelen verzekeringsclaims door de zaken te onderzoeken en de aansprakelijkheid en schade te bepalen in overeenstemming met de polissen van de verzekeringsmaatschappij. Zij voeren gesprekken met de getuigen en de eiser en schrijven rapporten voor de verzekeraar waarin zij passende aanbevelingen voor de regeling doen. Schadecorrespondenten hebben onder meer tot taak uitkeringen aan de verzekerde te verlenen na zijn claim, schade-experts te raadplegen en telefonisch informatie te verstrekken aan de klanten.

Schadecorrespondent: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Schadevorderingsprocedures

  De verschillende procedures die worden gebruikt om bij een verzekeringsmaatschappij formeel een betaling voor een geleden verlies te vragen.

 • Soorten verzekeringen

  De verschillende bestaande beleidsmaatregelen voor risico- of verliesoverdracht en hun kenmerken, zoals ziekteverzekering, autoverzekering of levensverzekering.

 • Actuariële wetenschappen

  De regels voor het toepassen van wiskundige en statistische technieken om potentiële of bestaande risico's in diverse sectoren, zoals financiën of verzekeringen, te bepalen.

 • Verzekeringsbeginselen

  Inzicht in de beginselen van verzekering, met inbegrip van de aansprakelijkheid van derden, voorraden en faciliteiten.

 • Verzekeringsrecht

  De wet en regelgeving betreffende de overeenkomsten inzake de overdracht van risico’s of verliezen van de ene partij, de verzekerde, naar een andere, de verzekeraar, in ruil voor een periodieke betaling. Hierbij gaat het onder meer om de regulering van verzekeringsclaims en het verzekeringswezen.

Vaardigheden

 • Verzekeringsprocedures evalueren

  Alle documentatie met betrekking tot een specifieke verzekeringskwestie analyseren om ervoor te zorgen dat het verzoek om de verzekering te gebruiken of de behandeling van de claims in overeenstemming met de richtsnoeren en voorschriften is behandeld, dat de kwestie geen significant risico voor de verzekeraar vormt of dat de beoordeling van de claims juist is, en om het verdere verloop van de actie te beoordelen.

 • Bewijsmateriaal documenteren

  Alle bewijsmateriaal dat op de plaats van het misdrijf, tijdens een onderzoek of tijdens een hoorzitting is gevonden, op een wijze documenteren die in overeenstemming is met de voorschriften, om ervoor te zorgen dat geen bewijsmateriaal uit de zaak wordt verwijderd en dat de gegevens worden bijgehouden.

 • Verzekerden die een claim hebben ingediend ondervragen

  Mensen ondervragen die een schadeclaim hebben ingediend bij de verzekeringsmaatschappij waarbij zij verzekerd zijn, of via gespecialiseerde verzekeringsagenten of -makelaars, om het schadegeval en de dekking in de verzekeringspolis te onderzoeken en eventuele frauduleuze activiteiten in het schadeproces op te sporen.

 • Controleren op beschadigde producten

  Identificeren van beschadigde producten en de situatie melden.

 • Onderhandelen over schikkingen

  Onderhandelen met verzekeringsmaatschappijen en verzekerden om overeenstemming te bereiken over een schikking die de verzekeringsmaatschappij voor de eiser moet regelen, zoals het dekken van reparatiekosten voor schade, rekening houdend met de taxatierapporten en de beoordeling van de dekking.

 • Claimprocedures beheren

  De relatie met een verzekeraar beheren met betrekking tot zijn verplichting om een door een verzekerde ingediende claim in ontvangst te nemen, te onderzoeken en ertegen op te treden.

 • Schade inschatten

  Inschatten van de schade bij ongevallen of natuurrampen.

 • Dekkingsopties analyseren

  De verslagen van schadebeoordelingen of letselonderzoek analyseren om te controleren of de schade of letsels van de verzekerde gedekt worden door zijn/haar verzekeringspolis, en of nagegaan moet worden in welke mate hij/zij gedekt is en welke schikkingen de verzekeraar eventueel moet bieden.

 • Binnenkomende schadeclaims behandelen

  Beheren, verwerken en evalueren van ingediende verzekeringsaanvragen voor het geval zich een probleem voordoet dat door een verzekeringspolis wordt gedekt. De claim kan al dan niet worden goedgekeurd op basis van een beoordeling van de omstandigheden.

 • Claimdossiers beheren

  Toezicht houden op de voortgang van een dossier, alle partijen op de hoogte houden van de stand van het dossier, ervoor zorgen dat de cliënt de verschuldigde schadevergoeding ontvangt, eventuele problemen of klachten van klanten ontvangt, het dossier sluit en informatie verstrekt aan een bevoegde persoon of dienst wanneer er vermoedens van fraude bestaan.

 • Schadeclaims opstarten

  Het proces beginnen om een claim voor een klant of slachtoffer in te dienen, op basis van de beoordeling van de schade en de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen.

 • Beoordelingsrapporten opstellen

  Volledige verslagen samenstellen over de beoordeling van eigendommen, ondernemingen of andere goederen en diensten die worden beoordeeld aan de hand van alle gegevens die tijdens het evaluatie- en waarderingsproces zijn verzameld, zoals de financiële voorgeschiedenis, de eigendomsstructuur en de ontwikkelingen.

 • Schadebeoordeling organiseren

  Organiseren van een schadebeoordeling door een deskundige aan te wijzen om de schade te identificeren en te onderzoeken, informatie en instructies te geven aan deskundigen en de deskundigen op te volgen en een schaderapport te schrijven.

 • Bewijsmateriaal verstrekken

  Aan anderen op overtuigende en passende wijze bewijsmateriaal in een strafrechtelijke of civiele zaak presenteren om tot de juiste of meest voordelige oplossing te komen.

 • Claimdossiers analyseren

  De claim van een klant controleren en de waarde van de verloren materialen, gebouwen, omzet of andere elementen analyseren, en de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen beoordelen.

 • Schikkingen voorstellen

  Rekening houden met de schadebeoordelings- of incident- en letselrapporten om aan verzekeringsdeskundigen een regeling voor te stellen die de schadeclaim met de eiser regelt, zoals het ramen van reparatiekosten voor schade of een vergoeding van medische kosten.

Optionele kennis en vaardigheden

contractuele geschillen beheren schadeclaims classificeren advies geven over verzekeringspolissen financiële controlerapporten opstellen financieel plan opstellen samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen fraudedetectie arbeidsgerelateerde letsels onderzoeken oorzaken van schade vaststellen financieel risico analyseren informatie geven over vastgoed financiële informatie verzamelen schade aan gebouwen vaststellen betrouwbaarheid van klanten beoordelen financiële audits uitvoeren regelingen voor samenwerking opstellen luisteren naar de verhalen van de partijen financiële informatie over eigendommen verzamelen

Source: Sisyphus ODB