Beroep schipper

Schippers zijn de hoogste autoriteit aan boord of op binnenwateren. Zij hebben de leiding over het schip en zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van de passagiers en de bemanning. Zij beschikken over een vergunning van de bevoegde autoriteit en bepalen te allen tijde de activiteiten van het schip. Zij zijn de eindverantwoordelijke voor de bemanning, het schip, de lading en/of passagiers en de reis.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Milieuaspecten van vervoer op binnenwateren

  Rekening houden met de milieuaspecten van de exploitatie van schepen om deze efficiënt en milieuvriendelijk te gebruiken. Inzicht hebben in de milieuaspecten bij het varen op de binnenwateren.

 • Binnenvaartpolitiereglement

  Beschikken over inzicht in vaarregels, wettelijke eisen en het relevante politiereglement. Omgaan met, en in stand houden van boeien, markeringsystemen en dag- en nachtseinen.

 • Functies van apparatuur aan dek van een schip

  Kennis van en toezicht op de dek- en veiligheidsuitrusting en de voorzieningen voor het hijsen van schepen.

 • Onderscheid maken tussen bouwmethoden voor schepen

  Een onderscheid maken tussen verschillende methoden voor het bouwen van schepen en de wijze waarop dit van invloed is op hun gedrag in het water wat betreft sterkte en stabiliteit.

 • Internationale wetgeving voor vrachtafhandeling

  De verzameling verdragen, richtsnoeren en regels die het laden en lossen van goederen in internationale havens dicteren.

 • Internationale waterwegen

  De internationale waterwegen die voor de zeevaart worden gebruikt, de geografische locatie van stromingen, maritieme waterwegen en havens.

 • Nationale waterwegen

  Kennis van de nationale waterwegen die worden gebruikt voor de binnenvaart, kennis van de geografische ligging van rivieren, kanalen, zeehavens en binnenhavens en inzicht in de relatie met vrachtstromen.

 • Veiligheidsuitrusting op vaartuigen

  Theoretische en praktische kennis verwerven van de in de schepen gebruikte veiligheidsuitrusting, omvattende voorzieningen zoals reddingsboten, reddingsboeien, spatdeuren, branddeuren, sprinklerinstallaties, enz. Uitrusting bedienen tijdens noodsituaties.

 • Brandstoffen voor vaartuigen

  Beschikken over kennis van, en inzicht in de eigenschappen van brandstoffen en smeermiddelen en de gegevens over aan boord van uiteenlopende soorten vaartuigen aanwezige brandstoffen.

 • Beginselen van het stuwen van vracht

  Inzicht in de beginselen van het stuwen van vracht. Inzicht in de procedures volgens welke containers efficiënt geladen en gelost dienen te worden, rekening houdend met de zwaartekracht tijdens het transport.

 • Europese classificatie van binnenwateren

  Begrip van de Europese CEMT-classificatie van binnenwateren, gebruik van moderne informatiesystemen om de afmetingen van het binnenwater te meten in vergelijking met het vaartuig.

 • Regelgeving inzake passagiersvervoer

  Kennis van conventies en regelingen voor het vervoer van passagiers.

 • Nationale regelgeving inzake vrachtafhandeling

  De nationale regelgeving voor het laden en lossen van goederen in de havens van dat land.

 • Fysieke onderdelen van schepen

  Gedetailleerde kennis van de verschillende fysieke onderdelen van schepen. Deze onderhouden en verzorgen om optimaal functioneren te waarborgen.

 • Stabiliteitsprincipes van vaartuigen

  Diepgaande kennis van stabiliteitsprincipes van vaartuigen, het volgen van veiligheidsvoorschriften bij het laden en lossen van cargo.

 • Bouw van binnenwaterschepen

  Begrip van de bouw van binnenvaartschepen. Constructie in overeenstemming met de bouwwetgeving.

 • Multimodale vervoerslogistiek

  Logistiek en multimodaal vervoer zien als planning en beheersing van het verkeer van goederen of personen en alle daarmee samenhangende logistieke ondersteuningsactiviteiten.

Vaardigheden

 • Hoogste niveau van verantwoordelijkheid nemen voor vervoer op de binnenwateren

  Begrijpen wat de verantwoordelijkheden zijn die gepaard gaan met de positie van een schipper. Verantwoordelijkheid nemen voor de integriteit van de scheepsbemanning, lading en passagiers; ervoor zorgen dat de activiteiten verlopen zoals ze zouden moeten verlopen.  

 • Opslagplattegronden opstellen

  Opslagplattegronden opstellen; kennis van ballastsystemen en processen voor het laden van vrachten.

 • Zorgen voor de veiligheid van vaartuigen

  Ervoor zorgen dat de veiligheidsvoorschriften voor vaartuigen voldoen aan de wettelijke normen. Controleren of de beveiligingsapparatuur aanwezig en operationeel is. Communiceren met mariene-ingenieurs om ervoor te zorgen dat de technische onderdelen van het vaartuig doeltreffend functioneren en zo nodig kunnen functioneren tijdens de komende reis.

 • Meteorologische informatie gebruiken

  Meteorologische informatie gebruiken en interpreteren voor activiteiten die afhankelijk zijn van klimatologische omstandigheden. Deze informatie gebruiken om advies te verstrekken over veilige activiteiten in verband met weersomstandigheden.

 • Vaarroutes van vaartuigen coördineren

  Het ontwikkelen, beheren en coördineren van de route van schepen wereldwijd, samen met andere belanghebbenden.

 • Bemanning die motoren bedient controleren

  Toezicht houden op het personeel dat de motoren bedient tijdens operaties. Met hen communiceren om informatie te verkrijgen die relevant is voor de algemene besturing van het schip.

 • Zorgen voor het veilig laden van goederen volgens het laadplan

  Het veilige laden van de materialen en goederen, zoals gespecificeerd in het opslagschema, controleren en waarborgen.

 • Ervoor zorgen dat scheepsrompen ongeschonden blijven

  Ervoor zorgen dat het water niet door de scheepsromp breekt; voortdurend vollopen voorkomen/

 • Verkeersvoorschriften op binnenwateren naleven

  Begrijpen en toepassen van de verkeersregels in de binnenvaart om de veiligheid te waarborgen en botsingen te voorkomen.

 • Vrachtactiviteiten van vaartuigen beheren

  Het beheer van en het toezicht op het veilig en op tijd laden en lossen van goederen van schepen in de haven.

 • Afwijkingen aan boord opmerken

  Identificeren van afwijkingen aan boord, deze evalueren en passende maatregelen nemen om de normale werking van het schip te herstellen. Controleer alle (veiligheids)systemen op werking. Organiseren van acties die moeten worden ondernomen in het geval van een geïdentificeerd probleem.

 • Analyses van scheepsgegevens uitvoeren

  Informatie uit de managementsoftware van een vaartuig verzamelen en met kruisverwijzingen verwijzen om de gegevens vanuit verschillende standpunten te analyseren. Analyseren van de gegevens en oordelen om de besluitvorming te onderbouwen.

 • Verschillende soorten schepen onderscheiden

  De verschillende scheepstypen die in het Europese zeevervoer gebruikelijk zijn, herkennen en benoemen; de verschillende kenmerken, constructiedetails en tonnagecapaciteiten van de verschillende schepen kennen en benoemen.

 • Bemanning onderrichten in gebruik van technische faciliteiten aan wal

  De bemanningsleden onderrichten in de activiteiten voorafgaand aan en volgend op het gebruik van technische faciliteiten aan wal. Inzicht in de noodzakelijke veiligheidsvoorschriften voor het aan boord werken met elektrische systemen.

 • Eerste hulp bieden

  Cardiopulmonaire reanimatie of eerste hulp toedienen om hulp te bieden aan een zieke of gewonde persoon totdat hij/zij een meer complete medische behandeling krijgt.

 • Verslagen ingediend door passagiers analyseren

  Analyseren van door passagiers ingediende verslagen (bijvoorbeeld over onvoorziene voorvallen of incidenten zoals vandalisme of diefstal) om de strategische besluitvorming te onderbouwen.

 • Moderne elektronische navigatiehulpmiddelen gebruiken

  Moderne navigatiehulpmiddelen gebruiken zoals gps en radarsystemen.

 • Vracht in laadruimtes vastmaken

  Belading vastmaken met basiskennis van beladingsmethoden; zorgen voor een efficiënt en veilig transport van goederen.

 • Navigeren op water

  Ervoor zorgen dat een vaartuig actuele en adequate kaarten en passende nautische documenten bij zich heeft. Leiding geven aan het proces van het opstellen van het reisverslag, het scheepsdoorgangsplan, de dagelijkse positiemeldingen en het informatieblad van de loods.

 • Regelmatige veiligheidsoefeningen voorbereiden en uitvoeren

  Regelmatig veiligheidsoefeningen plannen en uitvoeren; de veiligheid maximaliseren in potentieel gevaarlijke situaties.

 • Trim van vaartuigen beoordelen

  De trim stabiliteit bepalen van vaten, waarbij wordt verwezen naar de stabiliteit van een schip terwijl het zich in een statische toestand bevindt.

 • Opslagplattegronden lezen

  Lezen en begrijpen van de inhoud van opslagplattegronden; basiskennis van het opslaan van verschillende soorten lading.

 • Op de Europese binnenwateren navigeren

  De Europese waterwegen navigeren in overeenstemming met de navigatieakkoorden.

 • Vaartuigen sturen

  Schepen zoals cruiseschepen, veerboten, tankers en containerschepen bedienen en besturen.

 • Waternavigatietoestellen gebruiken

  Gebruik maken van waternavigatietoestellen, zoals kompas of sextant, of van navigatiehulpmiddelen, zoals vuurtorens of boeien, radar-, satelliet- en computersystemen, voor het varen op waterwegen. Werken met recente kaarten, aanwijzingen en publicaties om de exacte positie van een vaartuig te bepalen.

 • Aanlegplannen meedelen

  Voorbereiden van bemanningsbriefings voor aanlegplannen en werkverdeling. De bemanning informatie geven over beschermende kleding zoals helmen en veiligheidsbrillen.

 • Ervoor zorgen dat schepen aan de regelgeving voldoen

  Schepen, scheepsonderdelen, en uitrusting inspecteren; ervoor zorgen dat deze voldoen aan de normen en specificaties.

 • Stabiliteit van vaartuigen beoordelen

  De twee soorten stabiliteit van de schepen beoordelen, namelijk transversaal en longitudinaal.

 • Veiligheidstraining geven aan boord van schepen

  Het ontwikkelen en uitvoeren van opleidingsprogramma’s op het gebied van veiligheidsopleiding aan boord.

 • Veiligheidsacties in navigatie ondernemen

  Herkennen van onveilige situaties en uitvoeren van follow-upacties in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften. De leiding van het schip onmiddellijk waarschuwen. Persoonlijke beschermings- en reddingsuitrusting gebruiken.

 • Toegang van reizigers tot bepaalde gebieden aan boord beperken

  Toegangspunten voor passagiers aan boord beperken en een doeltreffend beveiligingssysteem implementeren; ongeautoriseerde toegang tot gebieden met beperkte toegang te allen tijde voorkomen.

 • Hoeveelheid vracht op vaartuigen berekenen

  Het gewicht van de vracht op tankschepen en vrachtschepen bepalen. De exacte hoeveelheid geladen of te lossen vracht berekenen.

 • Radarnavigatie gebruiken

  Moderne radarapparatuur exploiteren om de veiligheid van de schepen te garanderen.

 • Scheepsnavigatieroutes plannen

  De navigatieroute van een schip plannen onder het toezicht van een superieure dekofficier. Een scheepsradar of elektronisch kaartsysteem en automatisch identificatiesysteem bedienen.

Optionele kennis en vaardigheden

milieubeschermingsmaatregelen implementeren manieren om de reistijd te verminderen analyseren leiding geven aan personeel werksfeer van continue verbetering creëren bijgewerkte professionele kennis onderhouden beschikken over computervaardigheden zelfvertrouwen tonen schepen vastmaken met touw betrouwbaar handelen maritiem engels gebruiken

Source: Sisyphus ODB