Beroep shiftmanager raffinaderij

Shiftmanagers raffinaderij houden dagelijks toezicht op het personeel, beheren installaties en apparatuur, optimaliseren de productie en waarborgen de veiligheid van de olieraffinaderij.

Shiftmanager raffinaderij: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

Vaardigheden

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Noodprocedures beheren

  Snel reageren in geval van een noodsituatie en geplande in geplande spoedprocedures opstellen.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Distillatieprocessen controleren

  Problemen of potentiële gevaren in kaart brengen en rapporteren door monitoring van instrumenten, indicatoren en meters. Pijpleidingen inspecteren; indien nodig kleppen smeren of verbindingen aandraaien.

 • Veiligheid van distillatie controleren

  De totale hoeveelheid aan olie in opslagtanks controleren; zorgen voor veilige destillatie-activiteiten; zorgen voor de naleving van wettelijke regelgevingen.

 • Besturingselementen van apparatuur instellen

  De controle van de apparatuur moet worden aangepast om de vereiste volumes en de vereiste productkwaliteit te produceren. Houd rekening met de aanbevelingen van het laboratorium, de tijdschema’s en de testresultaten.

 • Omgaan met druk door onverwachte omstandigheden

  Streven naar doelstellingen ondanks de druk als gevolg van onverwachte factoren buiten uw controle.

 • Oliecirculatie controleren

  De circulatie door correcte meters van inkomende en uitgaande materialen controleren; ervoor zorgen dat de meters goed werken.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

Optionele kennis en vaardigheden

proactief denken wiskunde zware apparatuur beheren procesverbeteringen identificeren olietests uitvoeren distillatieapparatuur bedienen gegevens inzake olie-exploitatie analyseren

Source: Sisyphus ODB