Beroep Sociaal-cultureel werkende

Een sociaal-cultureel werker begeleidt en stimuleert allerlei mensen in wijken, buurten en dorpen zodat zij beter in de samenleving kunnen functioneren. Het betreft veelal mensen met een zwakke financiële en/of sociale situatie. Om deze groep mensen te betrekken bij de samenleving organiseert en begeleidt de sociaal-cultureel werker allerlei activiteiten en brengt mensen met elkaar in contact. Het doel is het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen en het creëren van een beter leef-, woon- en werkklimaat. De sociaal-cultureel werker wordt hierbij ondersteund door vrijwilligers en actieve bewoners.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken sociaal-cultureel werkende

 • Ontwikkelen, organiseren en begeleiden van projecten en activiteiten op het gebied van recreatie, cultuur, ontmoeting, vrije tijd, samenlevingsopbouw en educatie.
 • Vestigen van de aandacht op groepen die onvoldoende participeren of die probleemgedrag vertonen.
 • Contact leggen met groepen mensen binnen zijn werkgebied, met partnerorganisaties en overheidsvertegenwoordigers.
 • Analyseren van de vragen en onderzoeken en beschrijven van de context en het beleid van zijn werkgebied.
 • Zorgen voor het ter beschikking stellen van benodigde accommodaties en faciliteiten.
 • Ondersteunen en begeleiden van individuen en groepen bij de realisatie van gestelde doelen.
 • Organiseren van het vrijwilligerswerk en begeleiden van de vrijwilligers.
 • Ondersteunen van cliëntorganisaties, bewonersgroepen en andere betrokken organisaties.
 • Begeleiden van individuen en groepen bij het formuleren van hun hulpvraag en passend aanbod bieden op het gebied van educatie en informatie.
 • Signaleren van sociale kwesties die buiten de aandacht van het beleid vallen en overleggen hierover met betrokken organisaties en instanties.

Gerelateerde beroepen maatschappelijk werk

 • Activiteitenbegeleider gehandicapten
 • Activiteitenbegeleider ouderen
 • Begeleidend ambtenaar bij voorwaardelijke vrijlating
 • Gezinsouder
 • Maatschappelijk werker leerplicht
 • Maatschappelijk werker reclassering
 • Maatschappelijk werker verslaafden
 • Maatschappelijk werker volksgezondheid
 • Maatschappelijk werker voor geestelijke problemen of mishandeling
 • Maatschappelijk werker voor gezins-, kinder- of huwelijksproblemen
 • Maatschappelijk werker voor jongeren
 • Maatschappelijk werker, andere gebieden
 • Manager/directeur dienst voor maatschappelijk werk
 • Re-integratieconsulent

Source: Sisyphus ODB