Beroep sociaal rechercheur

Sociaal rechercheurs onderzoeken frauduleuze activiteiten op het gebied van de sociale zekerheid die gevolgen hebben voor de rechten van de werknemers. Ze controleren en behandelen aanvragen voor uitkeringen en onderzoeken de acties van bedrijven op basis van klachten van werknemers. De inspecties omvatten arbeidsgerelateerde activiteiten, zoals het niet betalen van lonen of uitgaven. De sociaal rechercheurs zorgen ervoor dat de werknemers eerlijk en rechtmatig worden behandeld. Zij registreren en doen verslag van hun bevindingen om de geldigheid van claims die zij onderzoeken te garanderen.

Sociaal rechercheur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Audittechnieken

  Technieken en methoden ter ondersteuning van een systematisch en onafhankelijk onderzoek van gegevens, beleidsmaatregelen, activiteiten en prestaties met behulp van computerondersteunde auditinstrumenten en -technieken (CAAT’s) zoals spreadsheets, databanken, statistische analyse en business intelligence software.

 • Overheidsprogramma’s inzake sociale zekerheid

  De diverse gebieden van sociale zekerheid die door de overheid worden beheerd, de diverse rechten van burgers, de beschikbare uitkeringen, de voorschriften voor sociale zekerheid en de verschillende situaties waarin zij van toepassing zijn.

 • Arbeidswet

  De wet die de relatie tussen werknemers en werkgevers vastlegt. Het gaat om de rechten van werknemers die bindend zijn door de arbeidsovereenkomst.

 • Socialezekerheidsrecht

  Wetgeving inzake de bescherming van personen en de verstrekking van steun en uitkeringen, zoals ziekte-uitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, welzijnsprogramma's en andere door de overheid verschafte sociale zekerheid.

Vaardigheden

 • Onderzoeksinterviews uitvoeren

  Gebruik maken van professioneel onderzoek en interviewmethoden en -technieken om relevante gegevens, feiten of informatie te verzamelen, om nieuwe inzichten te verkrijgen en de boodschap van de ondervraagde volledig te begrijpen.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Inbreuken op beleid vaststellen

  Het vaststellen van gevallen van niet-naleving van de vastgestelde plannen en beleidsmaatregelen in een organisatie en het nemen van passende maatregelen door het opleggen van sancties en het beschrijven van de wijzigingen die moeten worden doorgevoerd.

 • Audits op de werkplek uitvoeren

  Uitvoeren van audits en inspecties ter plaatse om de naleving van de wet- en regelgeving te waarborgen.

 • Naleving van het overheidsbeleid inspecteren

  De publieke en particuliere organisaties inspecteren om te zorgen voor een goede uitvoering en naleving van het overheidsbeleid dat op de organisatie van toepassing is.

 • Rechten van werknemers behartigen

  Beoordelen en hanteren van situaties waarin de in de wetgeving en het ondernemingsbeleid vastgelegde rechten voor werknemers kunnen worden geschonden en passende maatregelen nemen om de werknemers te beschermen.

 • Belangen van de cliënt beschermen

  De belangen en de behoeften van een cliënt beschermen door de nodige maatregelen te nemen en alle mogelijkheden te onderzoeken, om een gunstig resultaat voor de cliënt te verkrijgen.

 • Inspectierapporten schrijven

  De resultaten en conclusies van de inspectie op een duidelijke en begrijpelijke manier opschrijven. Registreren van de processen van de inspectie zoals het contact, de resultaten en de genomen stappen.

 • Aanvragen voor sociale zekerheid onderzoeken

  Nagaan of burgers die een aanvraag voor socialezekerheidsuitkeringen indienen, in aanmerking komen, door documenten te onderzoeken, de burger te interviewen en de desbetreffende wetgeving te onderzoeken.

Optionele kennis en vaardigheden

vertrouwelijkheid in acht nemen advies geven over conflictbeheersing conflictbeheersing toepassen ondernemingsbeleid volgen benodigde documenten verstrekken juridisch advies geven feedback van werknemers verzamelen contacten onderhouden met lokale overheden strategische planning implementeren regelgeving controleren bij sociale diensten empathie tonen implementatie van overheidsbeleid beheren wetgeving inzake sociale huisvesting

Source: Sisyphus ODB